ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 11.12.                                                                          град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На единадесети декември                             две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 2782 по описа за 2017 година

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ЖЕГА Г2“ ООД, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ УПРАВИТЕЛЯ Г.В.М., редовно и своевременно призован,  не се явява. Изпраща за процесуален представител адв.В., надлежно упълномощена, с представено пълномощно в дн.с.з.

 

          ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП БУРГАС при ЦУ на НАП, редовно уведомен, не се явява. Изпраща за представител ю.к.Й., редовно упълномощена, с представено пълномощно по делото в днешното съдебно заседание.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:   

АДВ. В.:Да се даде ход на делото.

          Ю.К. Й.: Да се даде ход на делото.

         

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                   

 О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Административното дело е образувано след постановяване на решение № 11632/03.11.2017г. по адм.дело № 12294/2016г. на ВАС за отмяна на решение № 1509/20.09.2016г., постановено по адм.дело № 1976/2015г. на БАС, в частта му с която е отменен РА № Р-02000214003235-091-001/06.07.2015г. издаден от органи на приходите при ТД на НАП Бургас, потвърден с решение № 257/28.09.2015г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр.Бургас при ЦУ на НАП, в частта му, с която са определени задължения за ДДС, корпоративен данък и лихви във връзка с всички фактури, издадени от „Добруджански хляб“ АД, както и фактури № 179310/30.03.2012г., № 189026/28.02.2013г. и № 195119/31.10.2013г., издадени от „Денито“ ООД.

Указва на жалбоподателя, че носи доказателствената тежест за установяване на съществуването на фактите и обстоятелствата, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици.

Указва на ответника, че в негова тежест е да установи съществуването на фактическите основания, посочени в обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

Съдът дава възможност на страните да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски, следва да представят списък на същите  най-късно до приключване на делото пред настоящата съдебна инстанция.

АДВ.В.: Нямам възражение по доклада. Оспорваме представените и приети фактури, въз основа на което моля да бъде допусната съдебно-графическа експертиза, за която съм формулирала въпроси в нарочно изготвена молба, която представям. Моля да допуснете и съдебно-счетоводна експертиза,  по която вещото лице след като се запознае да отговори на определените в същата молба въпроси. Във връзка със задължението, посочено в решението на ВАС за представяне на доказателства по делото заявява, че ще представим същите и моля да ни бъде даден срок.

Ю.К.Й.: Моля да приемете четливите копия на фактурите на „Добруджански хляб“, които съм представила по делото. Те не са приети по делото, аз ги представих, но не ги приеха, защото не бяха четливи. Моля, да се приемат четливите копия. Възразявам по искането за ССЕ, тъй като не спорим, че в счетоводството са осчетоводени фактури и има плащания по тях. Въпросите са неотносими, няма счетоводни данни за плащания по тях и това, което ще установи вещото лице е безпредметно.

АДВ.В.: Аз съм формулирала въпроси по отношение на фактури, които не са изследвани  и сега се приемат. Ако Вие не спорите, аз няма да поддържам искането за ССЕ.

Ю.К.Й.: Ние считаме, че стоките по тези фактури, новоприетите на „Добруджански хляб“, но не мога да кажа точно колко са. За тях в счетоводството няма данни, но ние твъръдим, че стоките са получени и са реализирани приходи.

АДВ.В.: Ако не се спори във връзка с осчетоводяването, че въпросните фактури не са осчетоводени от „Жега Г2“, оттеглям искането за назначаване на ССЕ.

Ю.К.Й.: Твърдението ни е, че не са осчетоводени. По отношение на съдебно-графическа експертиза,  да се допълни с лицата, които е посочил ВАС - бивши и настоящи управители на жалбоподателя и лицата, които се занимават с получаване на стоките.

АДВ.В.: Аз така съм формулирала задачите. Съгласна съм да се допълнят с това уточнение. Моля да допълните въпроса: Като се сравнят подписите на управителите на дружеството Ж.Д.Д., Г.М., Г.Д.Д.и лицата, фигуриращи във ведомостите за заплати 2012 г. и 2013 г.

Ю.К.Й.: Не възрязавам. По този начин допълнен въпроса, съм съгласна.

Съдът намира за основателно направеното от процесуалния представител на ответника искане за приемане на цитираните от нея доказателства, а именно фактури, представени в четлив вид, за приемане  като доказателство по делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените в четлив вид фактури, подробно изброени на стр.№46 и стр.№47 от ревизионния доклад  за периода от 20.04.2013г. до 23.12.2013г. както и фактури с номера № 5513003217/ 29.01.2013 г., № 5113004715/11.02.2013 г.

Съдът намира за основателно искането за допускане и възлагане по делото на съдебно-графологична експертиза, която да отговори на поставените в писмената молба въпроси от процесуалния представител на жалбоподателя,  както и допълнението, което беше направено в съдебно заседание, пароди което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА и ВЪЗЛАГА съдебно-графологична експертиза (СГЕ),  която да отговори на поставените  в молбата на адв.В. въпроси, както и поставените  в днешното съдебно заседание от процесуалния представител на жалбоподателя.

ОПРЕДЕЛЯ 7-дневен срок от днес, да бъде заплатен депозит в размер на 300.00 лева от поискалия експертизата. След внасяне на депозита ще бъде назначено вещо лице, което да изготви заключение по възложената експертиза.

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания към настоящия момент.

Съдът намира делото за неизяснено от фактическа страна предвид необходимостта от изготвяне на СГЕ, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 05.02.2018 година  от 11:00 часа, за която дата и час страните се считат за редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: