ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 25.04.                                                                                   град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                                 VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и пети април                                     две хиляди и осемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно дело номер 2781 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 10,00 часа се явиха:

За жалбоподателя „Профилактика, рехабилитация и отдих“ ЕАД, редовно уведомен, се явява юк. Т., с представено по делото пълномощно.

За ответника - кмет на Община Приморско, редовно уведомен, се явява адв. К. - представя пълномощно.

За заинтересованата страна И.И.М., редовно уведомен, се явява адв. Ц., с представено по делото пълномощно.

За заинтересованата страна „Делфин Прим“ ЕООД, редовно уведомен, се явява адв. Г., с представено по делото пълномощно.

Явява се вещото лице арх. В.А. - Д..

 

Съдът докладва постъпили по делото доказателства с молба вх. № 2216/21.02.2018 г. от жалбоподателя / от л. 146 до л. 172 от делото/.

Съдът докладва постъпило по делото становище с вх. № 3431/23.03.2018 г. от заинтересованата страна И.М., в което изразява становище по съществото на спора.

Съдът докладва постъпилия по делото писмен отговор с вх. № 3487/26.03.2018 г. от заинтересованата страна „Делфин Прим“ ЕООД, ведно  с доказателства към него / от л. 187 до л. 194 от делото/.

Съдът докладва постъпили по делото доказателства с възражение вх. № 4242/13.04.2018 г. от жалбоподателя / от л. 205 до л. 222 от делото/.

Съдът докладва постъпило по делото възражение с вх. № 4246/13.04.2018 г. от жалбоподателя.

Съдът докладва постъпило заключение на вещото лице, ведно с приложения към него, по допуснатата съдебно-техническа експертиза с вх.№   4406/17.04.2018 г., което е в срока по чл.199 ГПК.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

адв. Г.: Уважаема  г-жо съдия, моля да не давате ход на делото поради следните причини: между жалбоподателя и доверителя ми „Делфин Прим“ ЕООД е налице гражданско-правен спор за собственост по отношение на процесните имоти, което към настоящия момент е висящо пред Районен съд Царево. Доколкото едно от основанията за заинтересованост твърдение от жалбоподателя, че той претендира да бъде собственик на земята считам, че разрешаването на материалния гражданско-правен спор за собствеността на процесните имоти се явява преюдициален спрямо настоящето административно производство, поради което моля да постановите спиране на настоящето производство до приключване с влезнал в сила съдебен акт на производството по гр. дело № 414 от 2016 г. по описа на Районен съд Царево. По делото има достатъчно писмени доказателства, които недвусмислено установяват, че имаме този висящ правен спор, включително и такива, изхождащи от самия жалбоподател. В случай, че съдът прецени, че липсва преюдициалност на сочения от мен гражданско-правен спор моля да не давате ход на делото с оглед на защита на процесуалните права на доверителя ми с оглед на обстоятелството, че доверителното ми дружество е конституирано като заинтересована страна в делото на един етап след като вече са били извършвани и представени множество доказателства и доказателствени искания. Единственото, което доверителят ми е получил, е препис от жалбата. Считам, че е редно на доверителя ми да бъде предоставена възможност да се запознае с всички представени по делото доказателства, в това число докладваните днес от съда доказателства, представени от м. февруари 2018 г. в периода преди конституирането, както и да ни се даде възможност да изразим становище по допустимостта на поисканото доказателствено средство - съдебно-техническа експертиза и съответно да ми бъде дадена възможност да изразим становище или да поставим допълнителни задачи към същата. Поради тези обстоятелства моля да не давате ход на делото.

 

юк. Т.: С оглед допустимостта на процеса считам, че на този етап има пречки за гледане по същество, но не по съображенията, изтъкнати от процесуалния представител на „Делфин Прим“ ЕООД. Четейки заинтересованите лица Вие не споменахте г-жа Р.М.- съпругата на И.М.. Считам, че същата следва да се конституира като заинтересована страна. С оглед изявлението на процесуалния представител на „Делфин Прим“ ЕООД, аз и в изричното възражение, на първо място считам, че „Делфин Прим“ ЕООД не са заинтересована страна. Същите се обосновават за заинтересована страна въз основа на нотариален акт, издаден години след процесната заповед. Освен това считам, че искането за спиране е незаконосъобразно и неоснователно, за което съм изразил подробно становище във възражението, представено по делото.

 

Адв. К.: Считам, че основанията за спиране на делото, изложени и от двете страни, са неоснователни поради следните причини: касае се за административен акт от 12.01.2007 г. по устройство на територията. Следва съдът да вземе предвид всички относими факти, които са били към него момент, а не в последващия момент, да се установят заинтересованите лица, които следва да имат право да обжалват административния акт съобразно чл. 131, ал. 1 зут с оглед да се установи допустимостта на самата жалба и да се установи предмета на самата жалба. В петитума изрично се сочи за незаконосъобразност на административния акт, не се претендира нищожност. Спорът за материалното право не се отразява на валидността на административния акт.

 

адв. Ц.: Предвид направената жалба и исканията с нея до съда предмет на обжалване е акт от 2007 г., а съгласно действащата нормативна разпоредба от 2003 г. по отношение на тези обстоятелства, валидна и действаща към датата на издаване на самия административен акт, говори за наличие само и единствено за данни на вписвания по отношение на регистрите на заинтересованите лица. От представените доказателства е безспорно, включително и тези от жалбоподателя, както и от сведенията и данните, налични по административната преписка, представена от ответната страна,  че към спорния момент - датата на издаване на административния акт - 12.01.2007 г. в регистрите е фигурирал само и единствено И.М., поради което считам и поддържам становището си  от името на доверителя ми, че жалбата е недопустима, тъй като липсва правен интерес на заинтересованата страна - жалбоподател към момента и процеса, който е бил 2007 г. предмет на издаване и обжалване на административния акт. В тази връзка поддържаме искането си за недопустимост и прекратяване на административното производство. В алтернативност считаме, че действително има основания, които към настоящия момент не са изследвани и установени по отношение на претенциите, включително и по същество от страна на жалбоподателя, тъй като касаят три различни алтернативни искания -твърдение за собственост на терена, твърдение за собственост на сградите и твърдение за съседни граници с имот на жалбоподателя. При наличие на представени толкова много решения и в нито едно от тях към настоящия момент няма сила на присъдено нещо по отношение на всяко едно от тези обстоятелства, не е налице годно основание, което да даде възможност на съда да изследва, да установи и да постанови административен акт във връзка с правото и претенцията на всяко едно от основанията на жалбоподателя по този административен акт.  Още повече, че нищожност може да се позове във всеки един момент всяка страна. Към настоящия момент обаче считам, че е налице процесуална пречка и възможност съдът да даде материално-правна обоснованост по начина, по който жалбоподателят е поискал и е предявил исковата си претенция.

 

адв. Г.: По повод оспорената заинтересованост на доверителя ми действително предмет на жалбата е административен акт, издаден на 12.01.2007 г., когато дружеството - мой доверител не е било собственик на имота. Безспорно е обаче обстоятелството, че настоящето производство е инициирано през 2017 г., към който момент обаче доверителят ми има нотариален акт надлежно вписван в Службата по вписвания, което го легитимира като собственик. Доколкото този процес стартира сега считам безспорно, че за доверителя ми като собственик на тези имоти е налице абсолютно правен интерес да бъде конституиран като заинтересована страна по делото.

 

По направените възражения от страните съдът намира следното:

По искането за спиране на производството по настоящото дело  предвид обстоятелството, че пред Районен съд - Царево е висящо гражданско производство № 414 от 2016 г. съдът намира, че същото е неоснователно и следва да се остави без уважение, тъй като спорът за собственост, касаещ процесните имоти не е преюдициален в производството, по което се оспорва административен акт за промяна на ПУП/ПЗ/.

Относно  липсата, респ. наличието на правен интерес от страна на жалбоподателя и заинтересованата страна „Делфин Прим“ ЕООД съдът ще се произнесе с крайния си съдебен акт.

 По отношение на искането за конституиране като заинтересована страна в производството на съпругата на заинтересованата страна И.М. съдът намира следното:

В производството като една от заинтересованите страни е конституиран само И.М., тъй като последният е инициирал процедурата пред административния орган за промяна на ПУП/ПЗ/, касаеща упи V-640 и упи VI-640 в кв. 39 K по плана на гр. Приморско, на които, съобразно представения по делото нот.акт №138 от 01.04.2002 г., е собственик.В хипотезата на чл.131 ЗУТ се конституират страните, посочени като носители на права по документите за собственост, без да се изследва въпросът за собствеността на имота/имотите, което в много случаи е свързано с решаване на спорове за собственост, подлежащи на разглеждане по граждански ред. Споровете, свързани с частни изменения на застроителен и регулационен план, какъвто е настоящият случай, нямат граждански/вещноправен/ характер, поради което фигурата на необходимото другарство по ГПК не намира субсидиарно приложение в административното и съдебноадминистративното производство. Конституираният като заинтересована страна съпруг, в случая И.М., който се е легитимирал като собственик на имотите, съобразно представения акт за собственост за закупуването им, упражнява правото на обикновено управление по смисъла на чл.24, ал.2 СК. По отношение на участвалите в производството страни, неучаствалият съпруг не е „трето лице“ по смисъла на чл.245, ал.1 АПК, за да се приеме, че същото е било лишено от възможността да защити интересите си, поради неконституирането му като страна по делото, заедно с участващия в производството съпруг.

По тези съображения това искане също следва да се остави без уважение.

По повод изявлението на процесуалния представител на заинтересованата страна  „Делфин Прим“ ЕООД, че е нарушено правото на защита на доверителя му съдът намира същото за неоснователно. Дружеството, с оглед представените по делото доказателства, е било своевременно конституирано като заинтересована страна в производството. Изпратен му е препис от жалбата и му е дадена възможност да представи писмен отговор, в 14-дневен срок от получаване на преписа и да ангажира доказателства. Същото е уведомено за днешното съдебно заседание на 08.03.2018г. /л.175 и 176 от делото/, от която дата до днес е изминал повече от месец и половина. Не е бил лишен от възможността да се запознае със заключението на вещото лице, което е представено своевременно, както и да постави допълнителни въпроси към допуснатата съдебно-техническа експертиза и да направи допълнителни доказателствени искания.

С оглед изложеното съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за спиране на настоящото производство, поради наличието на висящ спор за собственост, касаещ процесните недвижи имоти.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за конституиране съпругата на И.И.М. като заинтересована страна в настоящото производство.

Определението е окончателно.

СЪДЪТ като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

дава ход на делото.

страните: Да се изслуша заключението на вещото лице.

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към изслушване на заключението на вещото лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза.

 

УСТАНОВЯВА самоличността на вещото лице, както следва:

 

арх. В.В.А.-Д., на ** години, българка, българска гражданка, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 нк, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

вещото лице: Поддържам заключението, което съм представила, ведно с приложенията към него.

 

юк. Т.: Нямам въпроси. Да се приеме заключението на вещото лице.

адв. К.: В заключението си давате категорично становище,  което е правен извод, но казвате, че жалбоподателят е пряко заинтересован. Въз основа на какви данни приехте, че „Профилактика, рехабилитация и отдих“ ЕАД са пряко заинтересовани? Бихте ли посочили къде те са вписани в регистрите на кадастралния и регулационен план?

Вещото лице: Заключението си по зададения въпрос съм формулирала на база на приложените по делото документи и книжа, както и при извършената справка в Община Приморско. В регистрите на кадастралния и регулационен план жалбоподателят не фигурира, но в АДС № 1327/16.11.1994 г., приложен на л. 13 по делото, е вписано, че правото на строеж и на описаните сгради е на ДФ „Социален отдих“ София от гр. Приморско. Съгласно протокол № 26 от 1957 г. правоприемник на ДФ „Социален отдих“ София се явява „Профилактика, рехабилитация и отдих“ ЕАД, който е жалбоподател в настоящето дело. В регистрите по кадастралната карта, която към настоящия момент е действаща и която към момента на завеждане на настоящето дело действително е била действаща, те фигурират като собственици на сградите.  Към момента на издаване на заповедта не е имало КК. По делото съм приложила копие от разписните листи към плана. При посещението на Община Приморско ми беше заявено, че тези регистри де факто са отразили данни от предходни регистри за собственост и че много от тях са непълни и неточни към този момент.

адв. К.: Въпросът ми беше конкретно в регистрите установихте ли данни?

Вещото лице: Не, но в адс фигурират данни за собственост.

адв. К.: АДС не са актове от регистри.

Вещото лице: Говорим за разписен лист към регулационен и кадастрален план там не фигурира „Профилактика, рехабилитация и отдих“ еад.

адв. К.: Това исках да разбера. Нямам други въпроси.

Вещото лице: Исках само да добавя защо съм писала като заинтересована страна Р.М.. На л. 72 от делото де факто заявленията във връзка с иницииране на одобрения с процесния акт ПУП фигурират и двамата, които са подписали и са заявили, че са собственици на имота.

адв. Ц.: Аз се присъединявам към становището на колегата и липсата на даден отговор на вещото лице по зададения въпрос, че няма в регистъра към 2007 г. данни.

 

адв. Г.: Поради каква причина от анализа при отговора на поставената задача за наличие на някоя от хипотезите на чл. 131, ал. 2 ЗУТ  по отношение на административния акт, издаден на 12.01.2007 г. в обстоятелствената част на заключението фигурират данни какво се случвало след тази дата след като това е извън пределите на задачата Ви?

 

Вещото лице:  Принципно, тъй като към настоящия момент е делото и моето изслушване пред съда задачите и отговорностите на вещото лице относно изготвянето на съдебно-техническата експертиза не приключват само към датата на оспорения акт, тъй като съдът има право да задава допълнителни въпроси в зала, както и всички заинтересовани страни по делото. При обследване и събиране на необходимата информация вещото лице е длъжно да се запознае с всички факти и обстоятелства, касаещи територията, включително до момента на изслушване на експертизата. 

 

адв. Г.: Нямам други въпроси. Моля да не приемате заключението на вещото лице. Считам, че вещото лице арх. Д. не е отговорила на поставената й задача, излязла е значително извън пределите на тази задача. Независимо от това дали вещото лице трябва да се запознае с обстоятелствата, доколкото сме в производство, предмет на което е оспорване на административен акт от 12.01.2007 г. вещото лице е следвало да изложи в заключението си единствено релевантните към тази дата обстоятелства съобразно действащата към онзи момент разпоредба на чл. 131, ал. 1 и ал. 2 зут. другата причина, поради която считам, че не следва да се приеме заключението е, че то съдържа множество правни изводи, което е недопустимо като изложение в съдебно-техническа експертиза. Всъщност действащата към датата на оспорваната заповед разпоредба на чл. 131, ал. 1 от ЗУТ гласи, че заинтересовани лица при съгласуването и одобряването на  устройствени схеми и планове и техните изменения са собствениците и носителите на ограничени вещни права според данните от имотния регистър, чиито недвижими имоти са непосредствено засегнати от предвижданията на пуп. Съответно ал. 2 разяснява кои са тези недвижими имоти. В представеното заключение от арх. Д. не фигурира нито един ред какво се е случвало и какви данни е имало към дата 12.01.2007 г. според данните от имотния регистър за собствеността на тези имоти. Показателно за старанието на вещото лице да дава правни заключения е и анализът, който направи в днешно съдебно заседание, на представения от жалбоподателя акт за частна държавна собственост. За да бъде преценено дали е налице основание за заинтересованост на жалбоподателя, е следвало вещото лице да обследва дали административният орган, издал оспорваната заповед, е могъл според данните от имотния регистър да установи наличие на други заинтересовани лица, които да уведоми за издадената заповед. Фактически такова заключение липсва. Поради това моля да не приемате заключението.

 

Вещото лице:  Към момента на процедиране, на съгласуване и обявяване на оспорвания административен акт сградите фигурират в кадастралния и регулационния план, както и на предходния такъв. И за тях не са представени документи за собственост, което е категорично доказателство, че освен легитимиращия се за собственик на терена има и друг собственик в урегулираните поземлени имоти, предмет на процедираното изменение на ПУП. Без значение кои са те, ако така трябва да бъдат обобщени нещата.

 

адв. К.:  Моля да не се цени последното изказване на вещото лице, тъй като съдържа изявление по същество на спора. Недопустимо е това изказване. По отношение на самото заключение считам, че не следва да се приеме в частта, в която са правени правни изводи, която всъщност е основната част на заключението.

 

адв. Ц.:  Недопустим е начинът, по който вещото лице е дало отговор на допуснатия от съда въпрос с правни изводи. В тази връзка допълнително направените изявления не кореспондират с вече изслушаното становище на вещото лице, което потвърди, че към процесния период - м. януари 2007 г. в регистрите липсват данни и сведения за наличие на собственик върху процесните терени и на сградите включително освен на доверителя ми И.М.. При тези обстоятелства се придържам към доводите, които бяха дадени в този смисъл от процесуалните представители на ответника и на заинтересованата страна.

 

Юк. Т.:  Няма да соча други доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

адв. К.:  Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

адв. Г.: В случай, че заключението на вещото лице не бъде прието нямам доказателствени искания. Ако съдът намери за необходимо да приеме същото въпреки така явно изразената пристрасност на вещото лице към жалбоподателя ще имам доказателствено искане за допълнителна задача, но при друго вещо лице.

 

адв. Ц.: По отношение на приложените с възражението от жалбоподателя доказателства, както и част от доказателствата, приложени с жалбата, считам, че част от тях са абсолютно неотносими и нерелевантни към същността на спора. Писмени защити на други адвокати и становища по други дела най-малкото е излишно разводняване по отношение съществото на спора. Затова считам, че същите не следва да бъдат ценени от съда, макар че съм наясно с процедурата, че с крайния си съдебен акт съдът ще се произнесе относно относимостта на доказателствата. Моля да не се приема заключението на вещото лице. Няма да соча други доказателства. Нямам доказателствени искания.

 

адв. Г.: Моля съдът да допусне допълнителна задача или по-скоро нова съдебно-техническа експертиза от друго вещо лице, която да отговори на поставения въпрос: Налице ли е по отношение на жалбоподателя някоя от хипотезите на чл. 131, ал. 2 ЗУТ към 12.01.2007 г. според данните от имотния регистър към същата тази дата?

 

Съдът намира, че следва да остави без уважение това искане на заинтересованата страна „Делфин Прим“ЕООД, тъй като отговор на този въпрос се съдържа в заключението на изслушаната съдебно-техническа експертиза, както и в изявленията на вещото лице.

Ето защо и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

приема постъпилите с молба вх. № 2216/21.02.2018 г. от жалбоподателя / от л. 146 до л. 172 от делото/; с писмен отговор вх. № 3487/26.03.2018 г. от заинтересованата страна „Делфин Прим“ еоод / от л. 187 до л. 194 от делото/; с възражение вх. № 4242/13.04.2018 г. от жалбоподателя / от л. 205 до л. 222 от делото/ писмени доказателства.

 

приема заключението на вещото лице и приложенията към него, като му определя окончателно възнаграждение в размер на 640.00 лв., 600.00 лв. от които платими от внесения предварителен депозит, и  40.00 лв., вносими от жалбоподателя, в 7-дневен срок, считано от днес. /издаден рко 600 лв. на 25.04.2018 г./.

приключва събирането на доказателствата.

дава ход на делото по същество:

 

юк. Т.: Уважаема г-жо съдия, аз съм изразил в жалбата, в допълнителните становище и възражение много подробни аргументи за основателността на жалбата ни. Искам да взема отношение по споровете, които възникнаха в днешно съдебно заседание. Неоснователно се твърдеше при разпита на вещото лице от процесуалните представители на ответника и заинтересованите лица, че вещото лице не е установило съответните собственици на имот, на праводателя на „Профилактика, рехабилитация и отдих” ЕАД. Подробно е описано в заключението.  Поддържам жалбата така, както е внесена. Подробна аргументация съм изразил в самата жалба. С оглед събраните допълнителни доказателства при тяхното събиране аз съм изразявал допълнително становище и няма какво допълнително да добавя, с оглед на което моля да уважите жалбата и отмените съответната заповед. Моля да ни присъдите направените по делото разноски.

 

адв. К.: Моля да постановите определение, с което прекратите производството по делото съобразно събраните по делото доказателства, както и заявеното в днешно съдебно заседание от вещото лице при категорично становище, че в разписния лист към кадастралния и регулационния план към момента на издаване на процесната заповед няма вписан собственик „Профилактика, рехабилитация и отдих” ЕАД, няма вписан дори и техен праводател. При изискването по чл. 131 ЗУТ за заинтересованите лица е категорично лицата, които са имали собственост и не са я декларирали, да си носят последствията по закона. Това не води до незаконосъобразност на постановения акт, нито до неговата нищожност.  Щеше да води до нарушение на процесуалните норми за обявяване на проекта за частичното изменение на плана, както и на заповедта на заинтересовани лица, които биха били вписани, но не им е обявено. Към настоящия момент такива данни няма. Тъй като не се спори по отношение параметрите на застрояването следва да се приеме, че самите параметри на застрояването и промяната на частичното изменение на регулационния план  е допустима.  Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Моля да ни присъдите направените по делото разноски по представения от мен списък.

 

адв. Ц.: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като изцяло неоснователна и недоказана. Изцяло се придържам към казаното вече от процесуалния представител на ответника. Поддържам доводите си и основанията, наведени със становището, както и в днешното съдебно заседание. Включително и от разпита на вещото лице в днешно съдебно заседание безспорно се установи, че към датата, предмет на административния акт за обжалване, не е било наличие на данни и сведения в регистрите за собственик и заинтересовано лице, различни от доверителя ми И.М.. В тази връзка считам, че жалбата е неоснователна и моля да постановите решение в този смисъл. Моля да ни присъдите разноските по делото по представения списък.

 

адв. Г.: Моля да постановите съдебен акт, с който да прекратите производството по делото като недопустимо по съображения, изложени в становището ни и допълнителни такива, които ще изложа в писмени бележки в указан от съда срок.  Наличието на правен интерес е абсолютна процесуална предпоставка упражняване правото на жалба. В конкретния случай то за жалбоподателя липсва на всяко едно от посочените три основания в жалбата, поради причината, че съгласно действащата към датата на издаване на оспорвания акт разпоредба на чл. 131, ал. 1 зут заинтересованите лица при съгласуването и одобряването на устройствени схеми и планове и техните изменения са собствениците и носителите на ограничени вещни права според данните от имотния регистър. Дали жалбоподателят е имал титул за собственост на земя, сгради или съседни имоти към тази дата, които обаче не са вписани към тези регистри, е правно и релевантно за определяне на правния интерес на жалбоподателя.  Отделно от това считам и твърдим, че жалбоподателят нито е собственик на земята на процесните имоти, нито е собственик на сградите, за които твърди, нито пък е собственик на някой от съседните имоти на процесните два имота. От множеството представени по делото становища на юристи по различни съдебни производства, съдебни решения по други съдебни спорове никъде не се установява диспозитив на съдебно решение, което е влязло в сила, което да сочи жалбоподателят като носител на правото на собственост на земя, на сгради или на съседни имоти. В тежест на жалбоподателя в настоящия процес е да установи наличието на свой правен интерес, което е не беше сторено в настоящето производство. Съгласно трайната практика на Върховните съдилища задължителна сила и сила на присъдено нещо имат единствено диспозитивите на съдебните решения, а не техните мотиви. В кориците по делото, а и в правния мир въобще липсват диспозитив на влезнал в сила съдебен акт, който да сочи жалбоподателят като собственик на земята, сградите или някой от съседните имоти на процесните такива. Предвид изложеното намирам, че жалбата е недопустима поради липса на правен интерес. Наред с всичко гореизложено при условията на алтернативност, ако съдът въпреки всички прецени жалбата за допустима, да вземе предвид обстоятелствата, че същата е крайно неоснователна по съображения, които ще моля да ми бъде дадена възможност да изложа подробно в указан от съда срок. Моля на доверителя ми да бъдат присъдени направените по делото разноски съобразно представения по делото договор за правна защита и съдействие и списък на разноските на стойност 720.00 лв. с включен ДДС. Това е важно с оглед направеното от процесуалния представител на жалбоподателя възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение на доверителя ми. По повод на въпросното възражение за разноските моля да вземете предвид, че упълномощено е адвокатско дружество, което е регистрирано по ДДС лице. Съгласно Наредбата за минималните адвокатски възнаграждения посочените в нея размери са без ДДС. Възнаграждението, заплатено от доверителя ми, е с начислено ДДС и е изчислено абсолютно в минималния размер съобразно Наредбата за минималните адвокатски възнаграждения.

 

юк. Т.: С оглед представените списъци с разноски, както процесуалния представител на заинтересованото лице „Делфин Прим” ЕООД заяви е направено възражение за прекомерност. С оглед днес представените списъци с разноски отново правя възражение за прекомерност на възнагражденията и на ответника, и на двете заинтересовани лица.

 

адв. К.:  Моля да вземете предвид, че по делото са представени многобройни доказателства, които визират не само ЗУТ, а и Закона за собствеността и други. Така че правната материя, която се обсъжда, не е елементарна и не заслужава само елементарното минимално възнаграждение, което е по Наредба №1 за минималния размер на адвокатските възнаграждения. С оглед на това считам, че възнагражденията не следва да бъдат намалявани.

 

адв. Ц.: Размерът, който е претендиран, удостоверява по безспорен начин, също че е минималният размер по Наредбата и регистрацията по ДДС. В тази връзка е и съгласно тълкувателното решение, включително удостовереното по банков път превод, направен за действително плащане на претендираната сума.

   

Съдът предоставя на страните 7-дневен срок за представяне на писмени бележки.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:49 часа.

 

 

          СЕКРЕТАР:                                       СЪДИЯ: