ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 21.02.                                                                                   град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                                 VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и първи февруари                           две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 2781 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 10,45 часа се явиха:

За жалбоподателя „Профилактика, рехабилитация и отдих“ ЕАД, редовно уведомен, се явява юк. Т., с представено по делото пълномощно.

За ответника - кмет на Община Приморско, редовно уведомен, представител не се явява.

Заинтересованата страна И.И.М., нередовно уведомен, не се явява и не се представлява.

Не се явява вещото лице В.А. - Д..

 

Съдът констатира, че по делото не е изготвено заключението на вещото лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза.

Съдът докладва постъпила по делото молба с вх. № 2218 от 21.02.2018 г. от вещото лице, с която заявява, че не е могла да изготви за днешно съдебно заседание заключението. Предвид спецификата на делото и възложените й задачи се нуждае от допълнително време за изготвяне на заключението.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

юк. Т.: С оглед нередовното призоваване на заинтересованата страна считам, че са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешно съдебно заседание. Моля да бъде дадена възможност на вещото лице да изготви заключението.

 

Съдът като взе предвид, че за днешно съдебно заседание не е редовно уведомена заинтересованата страна И.И.М. намира, че са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

Не дава ход на делото

 

Да се уведоми заинтересованата страна и вещото лице за датата на следващото съдебно заседание.

 

 

 ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 25.04.2018 г. от 10:00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:48 часа.

 

 

          СЕКРЕТАР:                                       СЪДИЯ: