ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 13.12.                                                                                   град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                                 VІІІ-ми административен  състав       

На тринадесети декември                                   две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 2781 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 10,30 часа се явиха:

За жалбоподателя „Профилактика, рехабилитация и отдих“ ЕАД, редовно уведомен, се явява юк. Т., с представено по делото пълномощно.

За ответника - кмет на Община Приморско, редовно уведомен, представител не се явява.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

юк. т.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

 

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва жалбата на „Профилактика, рехабилитация и отдих“ ЕАД, с ЕИК по Булстат ********, със седалище и адрес на управление - ********, представлявано от Х.Г.Р.- прокурист, против заповед № 39 от 12.01.2007 г. на кмета на Община Приморско, с която на основание чл. 129, ал. 2 ЗУТ във вр. с чл. 134, ал. 2 т. 6 ЗУТ е одобрена промяна на ПУП-ПЗ за урегулирани поземлени имоти V-640 и VI-640 в кв. 39 К по плана на гр. Приморско с цел обединяване на двата УПИ и промяна характера на застрояване в средноетажно с H-12 м.

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно нормата на чл. 170 АПК и чл. 154 ГПК.

 

юк. т.: Поддържам жалбата.  С оглед изискуемата и внесена преписка от Община Приморско съм представил молба, подробно становище включително с доказателства към тях, с оглед на които обосновавам, че процесната заповед е неоснователна и незаконосъобразна. Обосновал съм също така, че са нарушени множество норми както на процедурата, така и материалноправни норми при издаване на заповедта. Моля да вземете предвид, че към 2007 г. приложимата разпоредба на чл. 130 определя, че уведомяването за заповедта на заинтересованите лица става по реда на гпк. В изпратената преписка не е видно, а и няма такова твърдение с жалбата „Профилактика, рехабилитация и отдих“ ЕАД да са уведомени както за процедурата за изменение на пуп, така и за издаване на самата заповед по реда на гпк. Представили сме с настоящата молба подробни доказателства, че сме собственици с признато и влязло в сила съдебно решение на ВКС на сградите в имота. С първоначалната жалба ние сме указали, че сме собственици на самите парцели. С жалбата твърдим, че на три основания сме трябвало да бъдем уведомени както за процедурата по издаване на заповедта, така и за самата заповед. Първото основание е, че сме собственици на двата имота, второто е, че сме собственици на сградата в тези имоти с признато и  влязло в сила решение, с което ни признават за собственици. Освен това като собственици на съседните имоти също трябва да сме уведомени по реда на чл. 130 зут в редакцията му към 2007 г. Поддържам искането ни за допускане на съдебно-техническа експертиза с въпрос, формулиран в жалбата. Към момента няма да сочим други доказателства.

 

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

Приема представените с административната преписка писмени доказателства, както и тези, представени от процесуалния представител на жалбоподателя в днешно съдебно заседание по опис.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото и извърши необходимите справки и оглед на място да отговори на поставения в жалбата въпрос, а именно: „Налице ли е по отношение на жалбоподателя някоя от хипотезите на чл. 131, ал. 2 от ЗУТ?“, като  към заключението представи и надлежна скица.

НАЗНАЧАВА за изготвяне на заключението вещото лице арх. В. А.-Д.при депозит в размер на 600.00 лв., вносими от жалбоподателя, в 7-дневен срок от днес.

 

Да се уведоми вещото лице за изготвяне на заключението след заплащане на определения депозит.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

 

 ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 21.02.2018 г. от  10,45 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:39 часа.

 

 

          СЕКРЕТАР:                                       СЪДИЯ: