Р Е Ш Е Н И Е  № 727

 

Град Бургас, 13.04.2018г.

 

Административен съд – град Бургас, ХIII-ти административен състав, на петнадесети март през две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

ЧЛЕНОВЕ: 1. СТАНИМИРА ДРУМЕВА

                      2. РУМЕН ЙОСИФОВ

 

при секретаря Г.С., с участието на прокурора Христо Колев, като разгледа докладваното от съдия Друмева к.н.а.х.д. № 277 по описа за 2018 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, във връзка с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба на П.Х.З., ЕГН **********, с адрес: ***, подадена чрез пълномощник, против решение № 217 от 21.12.2017г. на Районен съд - Средец, постановено по н.а.х.д. № 308 по описа на Районен съд - Средец за 2017г., с което е потвърдено наказателно постановление № Б-3-ЮИР-13/11.10.2017г., издадено от и.д. началник на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Югоизточен район (РДНСК-ЮИР), с което на касатора за нарушение на чл.143, ал.1, т.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) е наложено административно наказание глоба в размер на 1000 лева на основание чл.232, ал.1, т.2, предложение. второ от ЗУТ.

Касаторът оспорва първоинстанционното решение като неправилно. Твърди, че на 20.04.2016г. по представения за одобряване инвестиционен проект е постъпило положително становище на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РД „ПБЗН“) - Бургас с рег. № ПТ-131, екз.2 от 24.04.2016г., поради което е нямал никакви основания да върне проекта. Счита, че не е нарушил разпоредбата на чл.143, ал.1, т.2 от ЗУТ доколкото е изискал, получил и приложил необходимото становище за пожарна безопасност. Нещо повече, след като му е било съобщено, че РД „ПБЗН“ не признава правоспособността на проектанта, подписал част „Пожарна безопасност“ („ПБ“), е предприел необходимите действия за отмяна на издаденото разрешение за строеж и за ново съгласуване на проекта от възложителя, което е представено с писмо рег. № ПТ-110/11.04.2017г.  Искането от съда е за отмяна на оспореното решение и отмяна на обжалваното наказателно постановление. В съдебно заседание, чрез процесуалния си представител, поддържа жалбата и искането от съда. Представя писмени бележки.

Ответникът по касация, чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата в съдебно заседание като неоснователна и моли съда да остави в сила оспореното решение.

Представителят на Бургаска окръжна прокуратура намира касационната жалба за неоснователна и пледира решението на районния съд да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

Бургаският административен съд, като прецени допустимостта и основателността на касационната жалба по наведените в нея касационни основания, предвидени в чл.348, ал.1 от НПК, съгласно разпоредбата на чл.218, ал.1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, ангажираните по делото доказателства и съобразно закона, намира за установено следното:

Касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в срок и от надлежна страна.

Разгледана по същество, е неоснователна.

От доказателствата по делото се установява, че на П.Х.З. е съставен акт за установяване на административно нарушение № Б-3/27.04.2017г. от старши инспектор в      РОНСК-Бургас при РДНСК-ЮИР за това, че на 23.03.2017г., в качеството на главен архитект на община Средец, е одобрил инвестиционни проекти за строеж: „912001 Разширение на газовия пазар”. Подобект „Измервателна линия на АГРС Дебелт за клиент „Алтест” ЕООД”, находящ се в поземлен имот с идентификатор 20273.28.277 по кадастралната карта на с.Дебелт, общ.Средец, без да е представено положително становище на органите за пожарна безопасност и защита на населението, в нарушение на чл.143, ал.1, т.2 от ЗУТ. При извършената служебна проверка по реда на чл.156 от ЗУТ на издаденото от главния архитект на община Средец разрешение за строеж № 9/23.03.2017г. е установено, че при одобряване на инвестиционните проекти не е разгледан и няма заявено положително становище за проекта по част „ПБ“ от органите за пожарна безопасност и защита на населението. В разрешението за строеж е посочено, че е одобрен технически инвестиционен проект по части: технологична, „АТП“ и „ПБ“, но според представеното становище за съответствие на инвестиционния проект с правилата и нормите за пожарна безопасност с рег.№ ПТ-131 екз. № 2 от 20.04.2016г. на директора на РД „ПБЗН” - Бургас, проектната част „ПБ” не е подписана и подпечатана от проектант със съответната за частта проектантска правоспособност и не е разгледана от органите за пожарна безопасност.

Въз основа на съставения акт е издадено обжалваното пред районния съд наказателно постановление, с което за нарушение на чл.143, ал.1, т.2 от ЗУТ, на основание чл.232, ал.1, т.2, предл. второ от ЗУТ, на З. е наложено административно наказание глоба в размер на 1 000 лева.

За да постанови оспореното решение, с което е потвърдил обжалваното пред него наказателно постановление, районният съд е приел от фактическа страна, че З. е одобрил инвестиционния проект, независимо, че в становището на РД „ПБЗН” - Бургас с № ПТ-131/20.04.2016г. липсва произнасяне по част „ПБ“ на проекта, с което не е спазил изискването на чл.143, ал.1, т.2 от ЗУТ. Счел е, че за това деяние правилно е ангажирана административнонаказателната му отговорност на основание чл.232, ал.1, т.2, предл. второ от ЗУТ.

Решението е правилно.

Районният съд е изяснил всички релевантни за спора факти, като установената фактическа обстановка се подкрепя изцяло от събрания доказателствен материал и не се оспорва от касатора.

Доводите в касационната жалба за отмяна на решението представляват повторно изложение на възраженията за незаконосъобразност на наказателното постановление, развити в жалбата, с която е сезиран районният съд. Съдът ги е обсъдил и е изложил подробни мотиви относно тяхната неоснователност, които изцяло се споделят от настоящата инстанция.

Съгласно разпоредбата на чл.143, ал.1, т.2 от ЗУТ, инвестиционните проекти се съгласуват и одобряват въз основа на представено положително становище на органите за пожарна безопасност и защита на населението за строежите от първа, втора и трета категория. Неизпълнението на това изискване е скрепено със санкция, която е регламентирана в чл.232, ал.1, т.2 от ЗУТ – глоба в размер от 1000 до 5000 лева, ако по друг закон не е предвидено по-тежко наказание за длъжностно лице, което съгласува, одобри или издаде строителни книжа в нарушение на ЗУТ, на актовете по неговото прилагане и другите правила и нормативи по проектирането и строителството, както и на действащите устройствени планове.

От събраните по делото доказателства безспорно се установява, че главният архитект на общината е одобрил строителните книжа в нарушение на чл.143, ал.1, т.2 от ЗУТ, тъй като към датата на одобряване на проекта не е било представено положително становище на органите за пожарна безопасност и защита на населението за строежа. Поради това, правилно съдът е приел, че жалбоподателят е осъществил от обективна и субективна страна състава на констатираното нарушение и законосъобразно е санкциониран с налагане на глоба в предвидения в закона минимален размер.

Неоснователно е възражението на касатора, че е било налице положително становище на РД „ПБЗН” - Бургас, въз основа на което е одобрил инвестиционния проект и издал разрешението за строеж. В становището от 20.04.2016г. липсва произнасяне по част „ПБ“ от инвестиционния проект, което означава, че не е спазено изискването на чл.143, ал.1, т.2 от ЗУТ. Без значение е причината, поради която РД „ПБЗН” - Бургас не се е произнесла по тази част от проекта. Релевантно за спора е, че главният архитект е одобрил проекта без да отчете този факт.

По изложените мотиви първоинстанционното решение следва да бъде оставено в сила като валидно, допустимо и правилно. Не се установиха касационни основания за неговата отмяна.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2, предл. І-во от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, Административен съд – град Бургас, ХIII – ти административен състав,

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 217 от 21.12.2017г. на Районен съд - Средец, постановено по н.а.х.д. № 308 по описа за 2017г. на Районен съд - Средец.

Решението е окончателно.

                                  

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

  

 

 

 

                                                                       ЧЛЕНОВЕ:     1./                                       

 

 

                                       2./