Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер    707/20.04.2017 г.    град Бургас

 

Административен съд – Бургас, тринадесети състав, на двадесети април две хиляди и седемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

ЧЛЕНОВЕ:   1. СТАНИМИРА ДРУМЕВА

           2. РУМЕН ЙОСИФОВ

 

При секретаря М.В. и прокурора Росица Дапчева, като разгледа докладваното от съдия Евтимова касационно наказателно административен характер дело № 277 по описа за 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

                Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ от ЗАНН, вр. с чл.348 от НПК, вр. с чл.208– чл.228 от АПК.

Образувано е по касационна жалба на Г.В.Д. ***, ЕГН **********, чрез адвокат М., САК против решение № 34/09.01.2017г., постановено по НАХД № 5886/2016г. по описа на Районен съд – гр.Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 16-0769-002028/03.08.2016г., издадено от Началник група в сектор „Пътна Полиция“ към ОД на МВР – Бургас и наложена на касатора глоба в размер на 2 000 лева и лишаване от право да управлява МПС за 24 месеца на основание чл.174, ал.3 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП). Иска се от съда да отмени оспорваното решение и наказателното постановление. Наведените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.209, т.3 от АПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. В съдебно заседание касаторът се представлява от адвокат М., която поддържа оспорването.

Ответникът – Сектор ПП при ОД на МВР - Бургас не се представлява в процеса.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

            Касационната жалба изхожда от надлежна страна, за която атакуваният съдебен акт е неблагоприятен. Подадена е в срока по чл.211 от АПК и отговаря на изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

            Разгледана по същество, касационната жалба е неоснователна.

От фактическа страна по делото е установено, че на 19.06.2016г. е съставен акт за установяване на административно нарушение против Г.В.Д. *** на кръстовището с ул.“Стралджа“ с посока на движение Новата поща управлява лек автомобил марка „Ауди“, модел „S 8“, с рег. № **, като отказва да му бъде извършена проверка за употреба на упойващи вещества с техническо средство „Дрегер Друг Тест 5000“ с фабричен № ARAM 0005. Посочено е, че на водача е издаден талон за медицинско изследване № 0017610. Деянието на Д. е квалифицирано като нарушение на чл.174, ал.3 от ЗДвП и въз основа на акта е издадено наказателно постановление №16-0769-002028/03.08.2016г., с което му е наложена глоба в размер на 2 000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца на основание чл.174, ал.3 от Закона за движение по пътищата. Постановлението е обжалвано пред Районен съд – Бургас, който е обсъдил представения по делото доказателствен материал и възраженията на страните и е потвърдил наложената санкция.

Решението е правилно.

Съгласно разпоредбата на чл.174, ал.3 от ЗДвП (ДВ, бр. 60 от 2012 г.) водач на моторно превозно средство, който откаже да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол или упойващи вещества или не изпълни предписанието за медицинско изследване на концентрацията на алкохол в кръвта му, се наказва с лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 2 години и глоба 2000 лева. В конкретния случай е безспорно установено по делото, че на 19.06.2016г. в гр.Бургас около 04.10 ч. Д. е поканен за изследване за употреба на упойващи вещества с техническо средство, но същият е отказал, поради което на лицето е бил издаден талон за медицинско изследване. Видно от приложения по делото талон за медицинско изследване, касаторът не се е явил да даде кръвна проба. Съставен е акт за установяване на административно нарушение, в който поведението на лицето е квалифицирано като нарушение на чл.174, ал.3 от ЗДвП. За да бъде законосъобразно ангажирана административнонаказателната отговорност на касатора и да му бъдат наложени предвидените в чл.174 ал.3 от ЗДвП наказания „глоба” и „лишаване от право да управлява МПС”, следва да бъде установен отказ на водача на МПС да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол/упойващи вещества или неизпълнение на предписанието за медицинско изследване на концентрацията на алкохол в кръвта му. В настоящия случай установените пред първоинстанционния съд обстоятелства, сочат на извършено от Д. нарушение по чл.174, ал.3, предл.І от ЗДвП – отказ на водача на МПС да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на упойващи вещества. Независимо обаче чрез кое от предвидените в закона изпълнителни деяния - отказ от изпробване с техническо средство или отказ да се получи  предписание за медицинско изследване, се осъществява едно и също нарушение - това по чл.174, ал.3 от ЗДвП, за което е ангажирана и отговорността на водача. 

Като е достигнал до изводи, аналогични на изложените, Бургаския районен съд е постановил правилно решение, което следва да се остави в сила.

Мотивиран от това, Бургаският административен съд, ХІІІ състав

 

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 34/09.01.2017г., постановено по НАХД № 5886/2016г. по описа на Районен съд – гр.Бургас.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: