Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер       528                Година 24.03.2016         Град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, Х състав, на двадесет и трети март две хиляди и шестнадесета година, в закрито заседание, в състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниела ДРАГНЕВА

                                                                     ЧЛЕНОВЕ: 1.Павлина СТОЙЧЕВА                                                                                                2. Веселин ЕНЧЕВ

 

Секретаря 

Прокурор                                                                                                                                   

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева ч.к.а.х дело номер 277 по описа за 2016 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.306, ал.5 и 6 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по жалба на Д.Н.Н. – главен архитект на Община Поморие против разпореждане № 234/13.01.2016г. постановено по адм.дело № 890/2015г. по описа на Административен съд Бургас, с което и́ е наложена глоба в размер на 200 лева, за неизпълнение на съдебно решение № 312/28.02.2014г. постановено по адм.дело № 875/2013г. по описа на Административен съд Бургас. Счита разпореждането за незаконосъобразно и моли да бъде отменено.

Заинтересуваната страна Д.Г.Б. *** – адв.Д.П., изразява становище за неоснователност на жалбата и потвърждаване на разпореждането.

Административен съд Бургас намира, че жалбата е процесуално допустима, като подадена в срока по чл.306, ал.5 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество е неоснователна.

По жалба на Д.Г.Б. срещу мълчалив отказ на Главния архитект на Община Поморие за издаване на скица с координати на УПИ ХІІІ-1121, в кв.79  по плана на гр.Поморие е образувано производството по адм.дело № 875/2013г. по описа на Административен съд Бургас. С решение № 312/28.02.2014г. е отменен мълчаливия отказ и е върната преписката за извършване на поисканата административна услуга, като е определен 7-дневен срок за изпълнение, считано от датата на получаване на преписката. Решението не е обжалвано и е влязло в законна сила на 26.03.2014г.. Преписката е получена от главния архитект на Община Поморие на 09.04.2014г., от която дата започва да тече срока за изпълнение на съдебното решение.

До Административен съд Бургас от Д.Г.Б. е подадена молба с вх.№ 4407/12.05.2015г., с която е поискано да бъде санкциониран главния архитект на Община Поморие за неизпълнение на съдебно решение № 312/28.02.2014г.. На основание така постъпилата молба е образувано производството по адм.дело № 890/2015г. по описа на съда. С определение № 1136/22.05.2015г. по делото е открито производство по налагане на наказание за неизпълнение на съдебно решение и е предоставена възможност на главния архитект на Община Поморие, да даде писмени обяснения и да посочи доказателства. С разпореждане № 234/13.01.2016г. по адм.дело № 890/2015г. по описа на Административен съд Бургас, на Д.Н.Н. – главен архитект на Община Поморие, е наложена глоба в размер на 200 лева, за неизпълнение на съдебно решение № 312/28.02.2014г. постановено по  адм.д. № 875/2013г. по описа на Административен съд Бургас. В мотивите на разпореждането е прието, че е безспорно установено, че със съдебно решение № 312/28.02.2014г., главният архитект на Община Поморие е задължен да издаде заявената скица, като преписката е получена на 09.04.2014г. и до момента на постановяване на разпореждането съдебното решение не е изпълнено. Главният архитект на Община Поморие е обвързан от субективните предели на силата на присъдено нещо на съдебното решение и задължен да го изпълни, като е без значение, че през различните периоди длъжността на главен архитект се е изпълнявала от различни лица и че след постановяване на решението се е развило производство по оспорване на заповед № РД-16-92/21.07.2010г. Задължението за изпълнение на съдебното решение не е отпаднало през този период, а с определение № 1759/04.09.2015г. решението е съобщено повторно. Съдът е приел за справедливо да наложи глоба в минимален размер от 200 лева и за необходимо да укаже, че при повторно нарушение глобата е в размер от по 500 лева за всяка седмица на неизпълнението.

Разпореждането е обжалвано с жалба изх.№11-07-7/26.01.2016г., подадена в срока по чл.306, ал.5 от АПК от Д.Н. – главен архитект на Община Поморие. В жалбата се прави искане да се отмени на разпореждането и да се остави без уважение молбата на Д.Г.Б..

Разпореждането е правилно.

В хода на производството по издаване на разпореждането не са допуснати процесуални нарушения, като е спазена процедурата предвидена в нормата на чл.306, ал.3 от АПК. Изискано и приложено е адм.д.№ 875/2013г., по описа на Административен съд Бургас и е дадена възможност на главния архитект на Община Поморие да даде писмени обяснения, от която възможност той се е възползвал. При постановяване на разпореждането са взети в предвид, както твърденията на молителя, така и възраженията на наказаното лице.

Правилно с обжалваното разпореждане е наложена глоба на главния архитект на Община Поморие, след като е установено, че са налице предпоставките предвидени от законодателя в нормата на чл.304, ал.1 от АПК.

Налице е влязло в сила съдебно решение, което не е изпълнено от главния архитект на Община Поморие, в срока определен от съда на основание чл.174 от АПК, а именно до 16.04.2014г. и не се касае за изпълнение на влезлия в сила съдебен акт, което да бъде предприето по реда на дял Пети от АПК. Бездействието се изразява в неизпълнение на задължение, което произтича от влязло в сила съдебно решение, което бездействие продължава, както към момента на постановяване на оспорваното разпореждане, така и към настоящия момент. Обстоятелството, че в периода от 09.04.2014г. до 27.10.2014г. длъжността на главен архитект се е изпълнявала от различни лица, не води до отпадане на отговорността на Д.Н., доколкото тя изпълнява длъжността след тази дата и до момента на постановяване на обжалваното разпореждане, през който период също е налице бездействие и неизпълнение на съдебното решение.

Неоснователни са и възраженията, че неправилно е санкционирана, тъй като заповед № РД-16-92/21.07.2010г.на кмета на община Поморие е влязла в сила на 28.04.2015г. и плана не е бил влязъл в сила към момента на депозираното заявление, а след влизане в сила на плана не е правено ново искане от молителката. Възраженията относно невъзможността да бъде издадена скица е следвало да бъдат направени в производството по постановяване на съдебно решение № 312/28.02.2014г., като е недопустимо те да се разглеждат в производство по реда на чл.306 от АПК. Също така, след като планът е влязъл в сила на 28.04.2015г., след този момент не са били налице пречки да бъде издадена скицата и въпреки  това, такава не е издадена. Следва да се има в предвид и че задължението на административния орган да издаде скицата не е обвързано с подаване на ново искане от заявителката, а следва от влязлото в сила съдебно решение.

С оглед на изложеното жалбата на Д.Н.Н. в качеството и на главен архитект на Община Поморие е неоснователна и обжалваното разпореждане, като правилно и законосъобразно, следва да бъде оставено в сила.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.306, ал.6 от АПК, Административен съд Бургас

 

РЕШИ:

 

            ОСТАВЯ В СИЛА разпореждане № 234/13.01.2016г., постановено по адм.дело № 890/2015г. по описа на Административен съд Бургас.

            Решението не подлежи на обжалване.

           

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                               2