О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

        534           /27.02.2015 година, град Бургас,

 

 

Административен съд – Бургас, на двадесет и седми февруари две хиляди и петнадесета година, в закрито заседание в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    Павлина Стойчева

      ЧЛЕНОВЕ:     Даниела Драгнева

                                                                                                                                              Веселин Енчев

 

разгледа докладваното от съдия Енчев к.н.а.х. дело № 277/2015 година

 

Производството е по глава ХIII от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.63 ал.2 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по частна жалба на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), чрез процесуален представител на Областно пътно управление – Бургас, срещу протоколно определение от 13.01.2015 година по НАХД № 428/2014 година, с което Районен съд - Айтос (РС) не е дал ход и е прекратил делото, тъй като е приел, че жалбоподателят Агенция „Пътна инфраструктура“ не е между лицата, които имат право на жалба срещу наказателно постановление № 789/07.11.2014 година (НП) на директора на РДГ – Бургас.

В жалбата се твърди, че неправилно съдът е преценил, че агенцията няма право да оспорва процесното наказателно постановление, тъй като правото на директора на ОПУ – Бургас да подава жалби, както и да осъществява лично или да делегира чрез упълномощаване правото за осъществяване на процесуално представителство произтича по закон.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, приема следното

С НП на Е.А.М. ***, за извършено нарушение на чл.207 от Закона за горите, е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 500 (петстотин) лева.

В законоустановения срок НП е обжалвано от АПИ в РС.

С оспореното определение РС е приел, че предвид съдържанието на НП, АПИ не е сред лицата, които имат право да обжалват същото.

Определението е правилно.

Съгласно чл.24 ал. 1 от ЗАНН, административнонаказателната отговорност е лична, а според чл.59 ал.2 от ЗАНН, нарушителят и поискалият обезщетение могат да обжалват постановлението в седемдневен срок от връчването му.

Предвид посочените правни норми, настоящият касационен състав намира, че в конкретния случай, с НП е ангажирана административнонаказателна отговорност на Е.А.М. ***, като единствено това физическо лице може да обжалва санкцията.

По изложените съображения, на основание чл.235 ал.1 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

ОСТАВЯ в сила протоколно определение от 13.01.2015 година по НАХД № 428/2012 година по описа на Районен съд Айтос.

Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                             ЧЛЕНОВЕ: