Р Е Ш Е Н И Е

 

№932   

 

град Бургас, 19.04.2013г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на двадесет и първи март, през две хиляди и тринадесета година, в състав:

                                                                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                                                                                                  ЧЛЕНОВЕ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                                                                                     ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

при секретар М.В. и с участието на прокурор Галина Колева изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА по КАНД № 277/2013г. за да се произнесе, взе предвид  следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Касаторът директор на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол, със седалище Бургас към Главна дирекция „Контрол на пазара” в Комисия за защита на потребителите е оспорил решение № 527/27.12.2012г. постановено по АНД №914/2012г. по описа на Районен съд Несебър, с което е отменено наказателно постановление № 026943/02.07.2012г., издадено от касатора. С наказателното постановление на „БЕНЕВ” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление общ. ***, за нарушение на чл.127, ал.3 от Закона за защита на потребителите, на осн. чл.222 от същия закон е наложена имуществена санкция в размер на 500лв. В касационната жалба се твърди, че решението на районния съд е неправилно и иска да бъде отменено, а по съществото на спора да бъде потвърдено наказателното постановление.

В съдебно заседание касаторът, редовно призован, не изпраща представител.

Ответникът по касационната жалба, чрез процесуалния си представител, оспорва същата и иска от съда да остави в сила решението на Районен съд Несебър.

            Представителят на Окръжна прокуратура гр.Бургас счита, касационната жалба за неоснователна, а обжалваното решение за правилно и предлага да бъде оставено в сила.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, намира следното:

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице. Разгледана по същество е основателна.

Обжалваното решение е неправилно. 

Районният съд е приел, че в разпоредбата на чл.127, ал.2 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП) не е уредено конкретно място, където следва да се съхранява регистъра за предявените рекламации. Като аргумент за този извод съдът сочи съдържанието на чл.127, ал.4 от ЗЗП. Съдът е приел още, че след като управителя на наказаното дружество в дадения му срок е представил регистър за рекламациите в оригинал, въпреки че такъв не е бил представен по време на проверката от персонала, обслужващ заведението, че наказателното постановление, което се оспорва е незаконосъобразно, поради недоказаност на вмененото във вина на жалбоподателя административно нарушение.

Настоящият съдебен състав не споделя тези изводи.

„Бенев” ЕООД е лицето субект на нарушение, като юридическо лице неговата отговорност е безвиновна, така че установяването на вина е неотносимо към съставомерността на деяния извършени от юридически лица или еднолични търговци  - чл.83, ал.1 от ЗАНН.

Отговорността на лицето е ангажирана за това, че при проверка в ресторант „Бенито”, находящ се в с***, извършена на 13.03.2012г., проверяващите са установили, че търговецът, който осъществява туристическа дейност – ресторантьорство в обекта, не е представил регистър за предявяване на рекламации. Изводите на районния съд, че такъв регистър няма конкретно фиксирано място и това, че не се намирал в заведението, не сочи за осъществяване на такова нарушение, са изцяло необосновани, както от гледна точка на фактите, така и от гледна точка на разпоредбите на закона. Смисълът от съществуването на такъв регистър, който е вложен от законодателя в уредбата по ЗЗП, е именно регистърът да е на разположение на всеки потребител на конкретната услуга или стока във всеки един момент, за да може при необходимост този потребител адекватно да реализира правата, които посочения закон му предоставя. В случая всеки посетител в ресторант „Бенито”, в качеството си на потребител на тази услуга – ресторантьорство, следва да има ефективно възможността да направи рекламация, ако счете, че е необходимо, във връзка с предоставената му там услуга. След като обслужващия персонал не може да предостави на клиента регистър за рекламации, то съществуването и притежаването на такъв регистър практически се обезсмисля и не това е смисъла на законовите разпоредби.

Отделно от казаното, според настоящия състав идеята вложена от законодателя в разпоредбата на чл.127, ал.4 от ЗЗП не е в смисъла възприет от районния съд. Според тази разпоредба приемането на рекламации се извършва през цялото работно време в търговския обект, където е закупена стоката или е поръчана услугата, на адреса на управление на търговеца или на друго място, посочено от търговеца. Право на избор на мястото за предявяване на рекламацията принадлежи изцяло на потребителя. Разпоредбата в първото предложение указва, че рекламациите следва да се приемат там, където е предоставена стоката или услугата, също така на адреса на управление на търговеца, който предоставя тази стока или услуга, а алтернативата в края на изречението „или на друго място, посочено от търговеца” има отношение към адреса на управление на търговеца, т.е. последния следва да приема рекламации задължително в рамките на работното време в търговския обект, където предоставя стоката или услугата и на адреса на управление на търговеца, но в последната хипотеза самия търговец може да посочи и друго място, освен адреса му на управление. С второто изречение на разпоредбата законодателят недвусмислено урежда възможността именно на потребителя да избере на кое от всичките места, изброени в предходното изречение може да предяви рекламацията си.

По изложените съображения решението на районния съд следва да бъде отменено. Настоящият състав счита, че административнонаказващия орган при установяване на процесното нарушение не е нарушил производството по съставяне на АУАН и издаването на наказателно постановление. Категорично е установено, че в ресторант „Бенито” никой не е предоставил регистъра за предявяване на рекламации, от което следва да се направи извод, че правилно е ангажирана административно-наказателната отговорност на търговеца, който осъществявал дейност ресторантьорство в този ресторант, а именно „Бенев” ЕООД.

Тези изводи сочат на законосъобразно издадено наказателно постановление, което следва да бъде потвърдено.

На основание чл.221, ал.2, във вр. с чл. 218 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр.Бургас

 

Р Е Ш И:

 

            ОТМЕНЯ решение № 527/27.12.2012г. постановено по АНД №914/2012г. по описа на Районен съд Несебър, вместо него постановява:

            ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 026943/02.07.2012г. издадено от директор на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол, със седалище Бургас към Главна дирекция „Контрол на пазара” в Комисия за защита на потребителите, с което на „БЕНЕВ” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление общ. ***, за нарушение на чл.127, ал.3 от Закона за защита на потребителите, на осн. чл.222 от същия закон е наложена имуществена санкция в размер на 500лв.

            Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                            ЧЛЕНОВЕ: