ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 13.05.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На тринадесети май                                             две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия РАДИКОВА

Административно дело номер 277 по описа за 2009 година

 

На именното повикване в 11.30 часа се явиха:

 

За жалбоподателя – „ФИГ ТРИЙ” ООД – гр. Варна, редовно призован, се явява адвокат М.Д., редовно упълномощена от по-рано.

За ответника по оспорването – Кмет на Община Царево, редовно призован, се явява адвокат М., редовно упълномощен.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ Д.: Поддържам жалбите, като моля да бъдат приети като доказателства по делото приложените с исковата молба писмени доказателства, както и моля да бъдат уважени доказателствените  искания, направени с исковата молба, както и представям и моля да приемете заверени копия от паспорт на управителя на фирмата-жалбоподател и скица №31810.03.2006 г. на УПИ ХІІІ, ХІV, ХV и ХVІ, кв.1 по плана на с. Лозенец, местността „Рибарницата”.

 

АДВОКАТ М.: Оспорваме жалбите.

Моля да задължите жалбоподателя като данъчно задължено лице за конкретния сочен от него имот, за който е определено и начислено оспореното публично вземане – такса битови отпадъци, да представи актуална скица-извлечение от кадастралната карта, с оглед установяване принадлежност на правото на собственост, което е правопораждащ факт за съответното публично задължение за битови отпадъци. За конкретните спорни данъчни периоди имотът е бил със сменено предназначение. В този смисъл не е имал статут на земеделска земя, а е бил урбанизирана територия по смисъла на ЗУТ, за която се дължи както данък върху недвижими имоти, така и такса за битови отпадъци. Имотът е деклариран именно като урбанизиран през 2005 година. Той попада в съответните години в обхвата на заповедта по чл. 63 ЗМДТ, с която кметът определя районите в съответните землища, в които ще се предоставя услугата сметосъбиране и сметоизвозване. И в този смисъл имотът е попаднал в район, в който е предоставена услугата сметосъбиране и сметоизвозване. Таксата битови отпадъци има четири компонента.

 

АДВОКАТ Д.: Има практика на съда, според която тази такса също може да бъде оспорена, ако имотът не е застроен и няма осъществяване на тази услуга.

 

АДВОКАТ М.: За конкретните периоди няма подавани декларации, че имотът не се използва.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка по административни дела №№ 277, 337 и 427 по опис за 2009 година на Административен съд – гр. Бургас, както и представените в днешно съдебно заседание заверен препис от скица №318/10.03.2006 г. и заверен препис от паспорт на управителя на дружеството.  Следва да бъде уважено искането на жалбоподателя, формулирано в жалбата, а именно да бъде задължена Община Царево да представи съответните документи, както и да бъде указано на жалбоподателя да представи актуални документи за собственост върху имота и скица. Следва да укаже, също така, на жалбоподателя, че в случай на алтернативност на оспорването по отношение на конкретен размер на вземането, има възможността да ангажира други доказателства, събрани посредством използване на специални знания.

Съдът намира, че следва да остави без уважение искането за събиране на гласни доказателства, тъй като целените  факти, които ще бъдат установявани, подлежат на доказване с писмени доказателства и за събирането им не съществува пречка.

По тези съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка по административни дела №№ 277, 337 и 427 по опис за 2009 година на Административен съд – гр. Бургас.

ПРИЕМА като доказателства по делото заверени преписи от скица №318/10.03.2006 г. и от паспорт на управителя на дружеството-жалбоподател.

ЗАДЪЛЖАВА Община Царево за следващо съдебно заседание  да представи писмена справка, удостоверяваща дали за УПИ ІІ-247, кв.40 на ваканционно селище „Лозенец” и за имот 5915 в местността „Рибарницата”, са издавани разрешения за строеж и ако са издавани да се представят заверени преписи от тях.

УКАЗВА на жалбоподателя за следващо съдебно заседание да представи актуални доказателства, относно правото на собственост върху имота, за който са начислени съответните публични вземания.

ДАВА възможност на жалбоподателя в 7-дневен срок от днес с писмена молба да ангажира и други доказателства в подкрепа на тезата си.

ОСТАВЯ без уважение искането на жалбоподателя за събиране на гласни доказателства, чрез разпит на свидетел при условията на довеждане.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 16.09.2009 година от 10.00 часа, за която дата страните призовани в съдебно заседание.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: