ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 08.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На осми ноември                                    две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 2779 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Примотурс“ ЕООД, редовно призован, се представлява от  адв. Д.С., с пълномощно, представено в днешното съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ Директор РИОСВ гр.Бургас, редовно призован, се представлява от мл.юк.М.М.с пълномощно, представено в днешното съдебно заседание.

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА „Н.“ ЕООД, редовно призована, не изпраща представител.

 

         По хода на делото:

АДВ.С.: Да се даде ход на делото.

МЛ.ЮК. М.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба на „Примотурс“ ЕООД, ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление гр. ***, представлявано от управителя Т.Р.Т.против РЕШЕНИЕ № 118/31.08.2018 г. на директора на РИОСВ гр.Бургас за определяне на изпълнител в конкурс за възлагане на туристическа дейност с предмет „Разходка с лодка по река Ропотамо в резерват „Ропотамо“.

ДОКЛАДВА постъпила с вх.№ 10684/26.9.2018г. жалба, ведно с приложения.

ДОКЛАДВА постъпила с вх. № 11797/25.10.2018г. административната преписка.

ДОКЛАДВА постъпилото административно дело № 1122/2018 г. по описа на Административен съд Бургас.

 

По делото с  вх. № 12090/01.11.2018г. е постъпило становище по същество на спора от заинтересованата страна „Н.“ ЕООД.

 

Съдът дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и по доказателствата:

 

АДВ.С.: Поддържам жалбата. Моля да приемете всички представени документи като доказателства по делото. Запознати сме със становището на „Н.“ ЕООД. Доколкото се запознахме с представената административна преписка, същата е в непълнота, а именно: предмет на спора е крайният административен акт на административния орган, с който той финализира конкурсната процедура и избира изпълнител, поради което считам, че следва да е представена цялата административна преписка. Не видях плик „Б“, т.е. предложенията на двамата участници като цена. В тази връзка моля да задължите в срок ответникът да представи пълната административна преписка и в частност тези документи. Няма да представям нови доказателства.

 

МЛ.ЮК. М.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Моля да се потвърди издаденото решение на директора РИОСВ гр.Бургас. Не съм запозната със становището на „Н.“ ЕООД. По искането за допълнение на преписката мога да изразя следното: на участника „Примо турс“ пликът „Б“ е запечатан, тъй  като той е отстранен още на първия етап. Плик „Б“ остава неразпечатан. Такъв е редът, такава е конкурсната процедура. Отворен е единствено плик „Б“ на участника, допуснат до втория етап -  това е дружество „Н.“ ЕООД. Тъй като сме преценили, плюс това е информация, която има отношение по делото, поради това, че имаме само едно единствено условие и то е за минимална сума, офертата отговаря и затова това е посочено в самото решение и съответно не е приложено като доказателство по делото. Нямам доказателствени искания. Няма да представям нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

АДВ.С.: В крайна сметка оценката на съда е дали са изпълнени изискванията за избор на „Н.“ ЕООД. Позицията на административния орган е, че дружество „Н.“ ЕООД е предложил цена над 60 хиляди лева, но такива доказателства няма представени по делото. Именно с предложението, което обвързва предложителят и ответния административен орган, се удостоверява каква е цената. По преписката и заповедта, не е обективирана каква е точната цена, не се знае каква цена е постигната. Що касае нашият плик „Б“- това, че не е отворен, не значи, че не е част от преписката и не е пречка да се отвори пред съда и да се представи препис от него. Тези двата плика са част от преписката, следва да бъдат представени по делото, но доколкото колежката казва, че не желае да се отвори плик „Б“, моля да се представи по делото плик „Б“ и да се направи препис, а съдът ще направи справка дали плик „Б“, представен от нас, съответства.

 

Съдът по доказателствата и доказателсвеното искане

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото постъпилата с вх.№ 10684/26.9.2018 г. жалба, ведно с приложения, постъпилата с  вх. № 11797/25.10.2018г. административна преписка, както и постъпилото административно дело № 1122/2018 г. по описа на Административен съд Бургас.

 

Относно направеното искане за допълване на делото с доказателства, налични в административната преписка, а именно: пликове „Б“, съдържащи предложената цена, съдът ще се произнесе в закрито съдебно заседание.

 

За събирането на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за  10.01.2019 г. от 14:40 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:42 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: