ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 28.02.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и осми февруари                           две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2779 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11.40 часа се явиха:

 

Жалбоподателят П.Д.П. не се явява и не изпраща представител, редовно уведомен.

За ответника- директор на Дирекция „ОДОП“ Бургас се явява гл.юрисконсулт Е.Т..

 

Юрисконсулт Т.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Юрисконсулт Т.: Представям писмени доказателства за валидността на квалифицираните електронни подписи на длъжностните лица служители при ТД на НАП Бургас, които са издали процесните ЗВР, ревизионен доклад и ревизионен акт, ведно със сертификатите и писмо от „Борика“ АД в същия смисъл. Няма да соча други доказателства. Моля да се приключи събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ намира представените от пълномощника на ответника писмени доказателства за относими към предмета на спора и счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Ето защо и като счете делото за изяснено от фактическа страна

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА писмо от „Борика“ АД с изх.785/05.09.2017г., ведно със сертификати, съдържащи информация по чл.24 от ЗЕДЕП за всички електронни подписи на длъжностните лица служители при ТД на НАП Бургас, които са издали процесните ЗВР, ревизионния доклад и ревизионния акт.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Юрисконсулт Т.: Моля да потвърдите ревизионния акт, тъй като констатациите на ревизиращите органи са обосновани със събраните доказателствата по делото, а самият ревизионен акт е законосъобразен и правилен. В потвърдителното решение на Директора на дирекция „ОДОП“ са изложени всички съображения на решаващия орган, които са обобщили събраните доказателствени материали в хода на ревизията, като молим тези съображения да бъдат взети предвид при постановяване на решение от уважаемия съд. Моля също така, в случай, че отхвърлите жалбата, да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение, което е в размер на 3 804 лв.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: