ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 22.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и втори ноември                          две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2779 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят П.Д.П. не се явява, редовно уведомен. За него- адвокат Н., надлежно упълномощена.

За ответника- директор на дирекция „ОДОП“ Бургас се явява гл.юрисконсулт Е.Т., надлежно упълномощена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод жалбата на П.Д.П. против ревизионен акт № Р-02000217000815/21.06.2017г. издаден от главен инспектор по приходите, потвърден с Решение №220/12.09.2017 на директора на дирекция „ОДОП“ Бургас.

По делото е постъпила административната преписка.

Съдът УКАЗВА на ответника, че следва да докаже при условията на главно и пълно доказване кумулативната наличност на установените в нормата на чл. 19, ал.1 от ДОПК материалноправни предпоставки, а именно че: 1) ревизираното лице притежава качеството орган на управление или управител на задълженото лице по чл. 14, т. 1 и т. 2 ДОПК в периода, за който се отнасят публичните задължения; 2) чрез действие или бездействие укрива факти и обстоятелства, които по закон следва да бъдат обявени пред органа по приходите или публичния изпълнител; 3) причинно-следствена връзка между това поведение и невъзможността за събиране на задължения за данъци или задължителни осигурителни вноски; 4) невъзможност за събиране на публичните вземания- данъци и задължителни осигурителни вноски. Жалбоподателят носи доказателствената тежест да установи фактите, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици.

 

Адвокат Н.: Поддържам жалбата. Да се приеме административната преписка. Моля да задължите ответника да представи пълната преписка по регистрацията по ЗДДС на „ПФ“ ООД с ЕИК ******. В мотивите на ревизионния акт и в потвърдителното решение  съществуват изводи, според които моят доверител е участвал в схема, като не е регистрирал дружествата си своевременно. В тази връзка искам да се представи преписката, като твърдя, че твърдяното от административния орган е изцяло неправилно. Актът е влязъл в сила. Нашето твърдение е, че не сме обвързани с мотивите на акта, това подлежи на доказване в настоящия процес.

Юрисконсулт Т.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете административната преписка и да ми дадете възможност да представя доказателства относно валидността на електронните подписи. По отношение на направеното доказателствено искане- не се противопоставям. Мисля, че има връзка с предмета на спора и ако съдът ме задължи, ще представя поисканите доказателства.

 

СЪДЪТ намира приложените в административната преписка писмени доказателства за допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Основателно е направеното от пълномощника на жалбоподателя искане, доколкото сочените доказателства ще спомогнат за изясняване на делото. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените в административната преписка писмени доказателства.

ЗАДЪЛЖАВА, на осн. чл.190, ал.1 от ГПК, ответната страна да представи в срок до следващото съдебно заседание пълната преписка по регистрацията на „ПФ“ ООД с ЕИК ****** по ЗДДС.

УКАЗВА на ответната страна, на осн. чл.190, ал.2 от ГПК, че непредставянето на посочените документи се преценява съгласно чл. 161 от ГПК.

 

СЪДЪТ, с оглед събиране на допуснатите доказателства,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 14.02.2018г. от 10.00ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.43 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: