ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 14.02.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На четиринадесети февруари                           две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2779 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят П.Д.П. не се явява, редовно уведомен. За него- адвокат Н..

За ответника- директор на Дирекция „ОДОП“ Бургас се явява гл.юрисконсулт Е.Т..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ докладва постъпило по делото писмо от ответната страна, с приложени към него доказателства по опис.

 

Адвокат Н.: Да се приемат представените писмени доказателства. Това е изисканата от мен преписка по регистрация на „ПФ“ ЕООД. Няма да соча други доказателства. Представям списък на разноските, договор за правна защита и съдействие и писмени бележки по съществото на спора.

Юрисконсулт Т.: Пропуснала съм да приложа в настоящата преписка документите, касаещи валидността на електронните подписи, с които са подписани ревизионния акт, ревизионния доклад и заповедта за възлагане на ревизията. Моля да ми бъде предоставена възможност в кратък срок да представя същите.

 

СЪДЪТ намира представените от административния орган писмени доказателства за допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответната страна доказателства по опис.

 

СЪДЪТ, с оглед направеното искане от ответната страна и като счете, че посочените доказателства са от съществено значение за изясняване на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 28.02.2018г. от 11.20ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.12 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: