ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 14.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На четиринадесети ноември                     две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2778 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ф.Х.Х., редовно призован, не се явява. За него адвокат Н., с пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно осигурителна практика“ Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Т., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на Ф.Х.Х. против ревизионен акт № Р-2000217000816-091-001/22.06.2017г. издаден от началник сектор-възложил ревизията и главен инспектор по приходите – ръководител на ревизията, в частта в която е потвърден с решение № 221/12.09.2017г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Бургас.

 

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалвания ревизионен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му. В случая, следва да докаже предвидените в нормата чл.19, ал. 1 от ДОПК материалноправни предпоставки за издаване на ревизионния акт, а именно: 1.ревизираното лице притежава качеството орган на управление или управител на задълженото лице по чл.14, т.1 и т.2 от ДОПК в периода, за който се отнасят публичните задължения; 2.чрез действие или бездействие е укривало факти и обстоятелства, които по закон следва да бъдат обявени пред органа по приходите или публичния изпълнител; 3.причинно-следствена връзка между това поведение и невъзможността за събиране на публичните вземания - данъци и задължителни осигурителни вноски.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на обстоятелствата и фактите от които черпи благоприятни правни последици, посочени в сезиращата съда жалба, както твърдяната от него незаконосъобразност на издадения ревизионен акт.

 

АДВОКАТ Н.: Изцяло поддържам жалбата. Моля да приемете административната преписка. Моля да задължите по чл.193 от ГПК, ответната дирекция да представи преписката по регистрацията по ЗДДС на дружеството, като имам предвид заявлението, акта за регистрация и протокола.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Оспорваме жалбата. Молим да приемете административната преписка като доказателства по делото. Моля да приемете справка-писмо от „Борика” АД, ведно с удостоверения по чл.24, ал. 1 от ЗЕДЕП, относно валидността на електронните подписи, с които са подписани издадените административни актове, т.е. ревизионните документи. Не се противопоставям по направените доказателствени искания, но какво ще се доказва с тях. Предоставям по преценка на съда по исканията.

 

АДВОКАТ Н.: Искането ни е свързано със записаните на стр.3 от решението на ответника изрази, които не кореспондират с фактическата обстановка, а именно цитирам, че доверителят ми като регистрира нова фирма без регистрация по ЗДДС, участвал в схема.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: В решението се пресъздава казаното вече в ревизионния акт.

 

АДВОКАТ Н.: Искането ние е свързано с това, че се навяват едни внушения, които не кореспондират с фактическата обстановка. Не оспорвам, че електронните подписи поставени в хода на ревизионното производство са валидни и не възразявам да се приемат представените в днешното съдебно заседание писмени доказателства.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка и в днешното съдебно заседание писмени доказателства.

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 14-дневен срок от днешното съдебно заседание, да представи административната преписка по регистрация по ЗДДС на „ПФ“ ООД с ЕИК, със седалище и адрес на управление: гр..

 

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме  други доказателства към момента.

 

Съдът предвид липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 30.01.2018г. от 10.30 за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.25 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: