ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 18.06.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На осемнадесети юни                                 две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор: Тиха Стоянова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 2776 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13.15 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ „РАДИАНС“ ООД, редовно уведомен, се представлява от адв.З.Д. с представено пълномощно на лист 70 от делото.

 

         ОТВЕТНАТА ОБЩИНА НЕСЕБЪР, редовно уведомена, представлява се от юрисконсулт Р. с представено пълномощно находящо се на лист 62 от делото.

        

         Окръжна прокуратура гр.Бургас се представлява от прокурор Стоянова.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ инж.К.Д.М. не се явява.

         Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.Д.З..

 

         Съдът ДОКЛАДВА постъпила по делото молба от вещото лице инж.К.М., видно от която уведомява съда, че към настоящия момент не е изготвил възложената съдебно-техническа експертиза, поради което е направил искане да му се даде допълнителна възможност да изготви заключението.

             

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.   

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.Д.: Не възразявам да се изслуша вещото лице З..

         Юрисконсулт Р.: Да се изслуша вещото  лице З..

         ПРОКУРОРЪТ: Да се изслуша вещото лице изготвило съдебно-икономическата експертиза.        

 

Съдът КОНСТАТИРА, че заключението по назначената съдебно-икономическа експертиза е депозирано в деловодството на съда на 06.06.2018г., в установения от закона срок, не са налице процесуални пречки по нейното изслушване, поради което  

ПРИСТЪПИ към разпит на вещото лице, чиято самоличност снема както следва:

         М.Д.З. – 56 год., български гражданин, семеен, неосъждан, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде вярно и безпристрастно заключение.

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Поддържам заключението, което съм представил ведно с приложенията към него.

         

          Адв.Д.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

          Юрисконсулт Р.: При изготвяне на заключението, когато бяхте в счетоводството, взели сте данни от дневника за покупки и продажби и декларации по ЗДДС, а видяхте ли самите фактури като оригинали.

          ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да. Аз съм отметнал всички фактури, които са описани по делото и това е отбелязано към Приложение 2 към заключението. Разпечатал съм и съм отметнал по всеки дневник за покупки и продажби дали същите фактури са описани и в дневниците за продажби и в дневниците за покупки на ищеца.

 

          Юрисконсулт Р.: Информацията само от дневниците ли видяхте?

          ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Видях и самите фактури. На място самите фактури съм видял.

          Юрисконсулт Р.: Осчетоводяването на самите фактури е направено по сметка 401 и сметка 402 „Доставчици“. Едните са доставчици от страната.

          ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Има такива фактури и са описани както в счетоводството, така и в дневниците по ЗДДС.

          Юрисконсулт Р.: Към фактурите имаше ли приложения или само фактури?

          ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Има фактури, към които има и приложения към тях, защото са за СМР и е нормално да има съпътстващи документи. Зависи от доставката и някои фактури нямаха приложения. Предметът на фактурата е описан във фактурата и затова няма приложение към нея.

          Юрисконсулт Р.: Съпоставихте ли съдържанието на приложението със съдържанието на фактурите? 

          Обяснявам причината за този въпрос:

          Например във фактура, показвам на вещото лице фактура № 461/30.08.2013г., посочено е изплатени СМР съгласно Акт обр.19 с доставчик „Строник“ ЕООД (на лист 19 от делото). Във всички фактури е посочено СМР или съответен вид дейност съгласно Акт обр.19. Не е посочена дата на акта, не е посочен и договор.  Има множество актове обр.19. Имаше приложено приложение или нямаше, или тези, които са по делото сте правили съпоставката?

          ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Предметът на задачата ми беше дали тези фактури са осчетоводени в счетоводството на ищеца. Същите са осчетоводени, за което съм отговорил в заключението. Някои от фактурите имат приложения, които не съм проверявал дали всяко приложение отговаря на тези фактури, защото не ми е поставена такава задача. Нормално е, когато е издаден Акт обр.19 и на база на него да е издадена съответната фактура. В конкретния случай не знам дали този Акт обр.19 отговаря на приложение или какво.

 

          Юрисконсулт Р.: Те са множество тези актове обр.19, тъй като  не е плащано еднократно за извършените СМР и затова поставям въпроса, че тези актове не са посочени  с тяхната дата. Не само датата, но не е посочен и вида, не е посочен договора, а само обекта.

          Нямам повече въпроси към вещото лице.

 

          ПРОКУРОРЪТ: Във връзка с поставените от представителя на ответника въпроси задавам въпроса си така: Оформени ли са тези данъчни фактури съобразно изискванията на Закона за счетоводството, след като по тях няма никаква конкретика освен обект.

 

          ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представените към делото фактури са издадени в съответствие със Закона за счетоводството и ЗДДС. В тях са описани извършени СМР. Към всяка една от фактурите, която е само за СМР е приложен Акт обр.19. Т.е. съгласно закона те са нормални и съдържат нужните реквизити, абсолютно всички. В самата фактура няма изискване да се описва всяка една извършвана работа и затова има придружаващи документи.

 

          ПРОКУРОРЪТ: Нямам други въпроси.

 

         

 

          Съдът,  като взе предвид изслушаното днес заключение по съдебно-икономическата експертиза

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото експертното заключение на вещото лице М.З., за чието изготвяне следва да се изплати възнаграждение в размер на 400 лева изцяло от внесения депозит.

 

         Адв.Д.: Нямам на този етап други доказателствени   искания, освен да се изслуша заключението и по съдебно-техническата експертиза, както и констатирах, че сте допуснали разпит на свидетели поискани от ответника.

 

Юрисконсулт Р.: В дадения ми в предходно съдебно заседание срок за изразяване на становище по представените в предходното съдебно заседание писмени доказателства, представям писмено такова с копие за страните. В него оспорвам датата на съставяне на Констативен акт обр.15. В същия е посочено, че съгласно приложения протокол за откриване на строителна площадка - т.2.6, е от дата 07.12.2011г. На същата дата според т.2.14 е посочен Акт обр.14 за приемане на конструкцията на обекта. Т.е. според написаното, в деня на откриване на строителната площадка е приета и конструкцията на обекта, която, ако не се лъжа, като разгъната застроена площ е около 1 дка самият строеж. Една седмица по-късно на 14.12. според представения акт са приключили всички СМР и са направени всички изпитания.

В тази връзка и с нашето доказателствено искане и с оглед определението на съда, към настоящия момент не са представени документите описани от т.2.6. до т.2.22.

         Актът, който оспорвам обр.15 е наличен на лист 121 от делото. Оспорваме датата на този Акт обр.15. Твърдим, че няма как в рамките на една седмица да е извършен строежа. В самия акт са изброени приложенията.

         Като следващо – не са представени според Община Несебър описаните в акта като приложения по точки от т.2.6 до т.2.22. Твърденията ми или по-скоро мотивът, с който правим това оспорване е, че според Община Несебър, ищецът е бил уведомен за отмяната на разрешението за строеж и на собствен риск е продължил строителството. С оглед изискването на писмени доказателства, считам че е приложим чл. 161  от ГПК.

         Съответно оспорвам договора с мотиви посочени в становището, което представих.

По т.3 считаме, че една голяма част от Акт обр.19 не би следвало да бъдат приемани като доказателство, тъй като същите не носят подпис на възложител и изпълнител. Тъй като в предходно съдебно заседание същите бяха приети като доказателство, ако съдът ще цени тяхната доказателствена стойност при постановяване на съдебния си акт, то моля да ми бъде даден срок, в който да поставя допълнителни въпроси към съдебно-техническата експертиза.

Адв.Д.: Моля да ми се даде възможност да се запозная подробно със становището, за да отговоря допълнително.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че направеното оспорване на представеният констативен акт по отношение датата 14.12.2011г. е допустимо и следва да бъде уважено.

По т.2 и т.3 от становището представено днес, считам че съдът би могъл да вземе отношение с крайния си съдебен акт.

        

         Съдът, като взе предвид становището на адв.Д. по направеното в днешно съдебно заседание от юрисконсулт Р. оспорване на част от представените по делото доказателства, същите подробно описани в представеното днес писмено становище, намира за необходимо на пълномощника на ищеца да бъде дадена възможност да се запознае с така направеното оспорване и в 1-месечн срок считано от днес да вземе становище по него.

Необходимо е също така на вещото лице по съдебно-техническата експертиза да бъде дадена допълнителна възможност да изготви заключението.

 

Поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА следващо съдебно заседание на 05.11.2018г. от 13.00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

 

Да се уведоми вещото лице инж.К.М..

        

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.40 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: