ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 12.03.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На дванадесети март                                   две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор: Христо Колев

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 2776 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ „РАДИАНС“ ООД, редовно уведомен, се представлява от адв.З.Д., днес представя пълномощно.

 

         ОТВЕТНАТА ОБЩИНА НЕСЕБЪР, редовно уведомена, представлява се от юрисконсулт Р. с представено пълномощно находящо се на лист 62 от делото.

        

         Окръжна прокуратура гр.Бургас се представлява от прокурор Колев.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.   

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.Д.: Поддържам предявената искова молба. Представям и моля да приемете писмени доказателства, които съм описал в нарочен опис и с тези доказателства искаме да установим изпълнението на строежа.

         Представям копие от доказателствата за ответната страна.

 

         Юрисконсулт Р.: Оспорвам иска. Считам същият за неоснователен.

Моля да ми бъде издадено съдебно удостоверение, което да ми послужи в Службата по вписания в гр.Несебър, въз основа на което да ми бъдат издадени заверени копия на нотариални актове, които имат за предмет разпоредителни сделки извършени с обекти в имота с идентификатор **по КК на гр.Свети Влас. Искането е  във връзка с изложеното в отговора по исковата молба относно недобросъвестно поведение от страна на ищеца. Ищецът, видно от удостоверенията за въвеждане в експлоатация е бил изключителен собственик. Удостоверението е приложено към отговора на исковата молба. Към 2005г. ищецът е бил изключителен собственик на сградата, респективно, всички разпоредителни сделки с имота и със самостоятелно обособени обекти в сградата се извършват от него. Най-пълната информация за кръга на заинтересованите лица е в ищеца.

Моля да бъдат допуснати до разпит двама свидетели. Малко по-късно ще уточня дали в режим на довеждане или в режим на призоваване, които ще установят степента на завършеност на строителството към датата  цитирана в исковата молба  – 15.12. 2012г.

На основание чл.144 от АПК, във връзка с чл.63 от ГПК, с оглед обема на представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства, моля да ми бъде даден срок, в който да се запозная с тях и евентуално да направя искане за извършване на съдебно-техническа, респективно съдебно-икономическа експертиза.

 

         ПРОКУРОРЪТ: Процесуално е допустима исковата молба.

Да се приемат представените по делото и в днешно съдебно заседание писмени доказателства. Няма да соча нови.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с исковата молба писмени доказателства, както и тези, изпратени от ответната Община Несебър, придружаващи депозираният по делото писмен отговор на исковата молба и представеното удостоверение за въвеждане в експлоатация № 318/09.12.2005г., както и представените в днешно съдебно заседание от адв.Д. писмени доказателства, същите подробно описани в придружаващия ги опис.

 

ПРИЛАГА към настоящото дело административно дело № 1543/2012г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

 

Адв.Д.: Поддържам всички доказателствени искания в исковата молба. Относно искането на ответната страна за разпит на свидетели, не възразявам, но не мисля че със свидетелски показания ще се установява  степен на завършеност, но предоставям на преценката на съда.

Ако страната ще се иска назначаването на някаква експертиза, моля да се уточнят въпросите още в днешно съдебно заседание.

 

 

Доказателствените искания на ищеца съдържащи се в депозираната искова молба съдът счете за основателни, доколкото посредством тях страната би установила правнозначими за установяване на претендираните от нея факти и обстоятелства, обосноваващи нейните твърдения, поради което и на основание чл.195 от ГПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 НАЗНАЧАВА съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с приложените по делото доказателства, както и след като посети на място процесната сграда, да отговори на поставените от ищеца въпроси съдържащи се в исковата молба в част „Доказателствени искания“, т.1.1.

Тази експертиза да се изготви от вещото лице инж.К.М.при депозит в размер на 400 лева вносим от ищеца в 7-дневен срок считано от днес.

 

НАЗНАЧАВА съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която да отговори на поставените в исковата молба въпроси съдържащи се в част „Доказателствени искания“, т.2.1. и т. 2.2.

Тази част от експертизата да се изготви от вещото лице М.З.при депозит в размер на 400 лева вносим от ищеца в 7-дневен срок, считано от днес.

 

 

Доколкото посредством исканите от ответната страна свидетели биха се установили правнозначими за решаване на делото факти и обстоятелства, съдът счете това доказателствено искане също за основателно, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА възможност на юрисконсулт Р. да ангажира гласни доказателства в следващото съдебно заседание при режим на довеждане на двама свидетели.

 

ДАВА възможност на юрисконсулт Р. в 7-дневен срок считано от днес да депозира по делото извънсъдебно доказателствените си искания свързани с ангажирането на съдебно-техническа експертиза, по което доказателствено искане съдът ще вземе становище в ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ.

ДАВА възможност на юрисконсулт Р. най-късно в следващото съдебно заседание да вземе становище по представените днес писмени доказателства от адв.Д..

 

ДА СЕ ИЗДАДЕ исканото съдебно удостоверение на юрисконсулт Р. след внасяне на дължимата държавна такса.

 

 

С оглед необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА следващо съдебно заседание на 18.06.2018г. от 13.00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

 

Да се уведомят вещите лица след внасяне на депозитите.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.21 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: