О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                                                      № 2295

гр.Бургас, 28.09.2018г.

 

Бургаският административен съд,  ХХ-ти състав, в закрито заседание на двадесет и осми септември две хиляди и осемнадесета година в състав:

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХР. ХРИСТОВ

разгледа докладваното от съдията адм. дело № 2774 по описа на съда за 2018г. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.135 от АПК.

Административното дело е образувано по жалба от „ФОРЕСТ 2000“ ООД с ЕИК 119510826, със седалище и адрес на управление гр.Сливен, ул.“Феникс Каниц“ № 28, ет.2, ап.4, представлявано от управителя Н. Д. К. с адрес гр.Сливен, ул.“Георги Трънкин“ № 11, против Ревизионен акт  № Р-02000217004825-091-001/05.02.2018г., издаден на основание чл.119, ал.2 от ДОПК от М. Х. М.-Б. на длъжност началник сектор „Ревизии“ при ТД на НАП Бургас, възложил ревизията и К. П. К. на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП Бургас – ръководител на ревизията, потвърден с Решение № 181/21.08.2018г. на И. С. А. - директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Бургас при Централно управление на Национална агенция за приходите.

С жалбата се иска отмяната на оспорения ревизионен акт като неправилен и незаконосъобразен.

Настоящият съдебен състав намира, че делото не е подсъдно на Бургаския административен съд по следните съображения:

Според разпоредбата на чл.156, ал.1 от ДОПК /изм.ДВ, бр.77 от 2018г., в сила от 18.09.2018г./ ревизионният акт в частта, която не е отменена с решението по чл.155, може да се обжалва чрез решаващия орган в 14-дневен срок от получаването на решението. Делото се разглежда от административния съд, в чийто съдебен район е постоянният адрес или седалището на жалбоподателя към момента на извършването на първото действие по осъществяване на данъчно-осигурителния контрол от органите по приходите.

От приложената в административната преписка Заповед за възлагане на ревизия № Р-02002017004825-020-001/21.07.2017г. се установява, че към датата на издаването й седалището на жалбоподателя  „ФОРЕСТ 2000“ ООД с ЕИК 119510826 е гр.Сливен, ул.“Феникс Каниц“ № 28, ет.2, ап.4.

С оглед изложеното настоящият състав приема, че съдебното производство следва да бъде прекратено поради липса на подсъдност, а жалбата изпратена на съответния компетентен съд, а именно Административен съд - Сливен.

Мотивиран от горното и на основание чл.135, ал.2 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „ФОРЕСТ 2000“ ООД, с ЕИК 119510826, със седалище и адрес на управление гр.Сливен, ул.“Феникс Каниц“ № 28, ет.2, ап.4, представлявано от управителя Н. Д.К. с адрес гр.Сливен, ул.“Георги Трънкин“ № 11, против Ревизионен акт  № Р-02000217004825-091-001/05.02.2018г., издаден на основание чл.119, ал.2 от ДОПК от М. Х.М.-Б. на длъжност началник сектор „Ревизии“ при ТД на НАП Бургас, възложил ревизията и К. П. К. на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП Бургас – ръководител на ревизията, потвърден с Решение № 181/21.08.2018г. на И. С. А. - директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Бургас при Централно управление на Национална агенция за приходите..

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2774 по описа на Административен съд Бургас за 2018г.   

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд  – Сливен.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                                         СЪДИЯ: