ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 20.02.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесети февруари                            две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2772 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Енормъс“ ЕООД, редовно призован, не изпраща представител.

За ответника директор на Дирекция „ОДОП“ Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт И., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

За прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура Бургас, се явява прокурор Червеняков.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, УКАЗВА на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът ДОКЛАДВА, че на 18.12.2017г. от нотариус Н.А., с рег.№ 28 на Нотариалната камара, с район на действие гр. Видин, е представено удостоверение, с което се удостоверява, че в общия регистър на нотариуса, под № 12571/04.10.2016г. е извършено вписване на пълномощно, чието съдържание е възпроизведено изцяло в удостоверението.

ДОКЛАДВА, че на 09.02.2018г. от ответника по делото са постъпили писмени доказателства във връзка със задължение, които съдът му вмени в предходно съдебно заседание.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Да се примат приложените доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Да се приемат представените писмени доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представеното от нотариус Н.А. удостоверение.

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства, съгласно опис на л.828 от делото.

 

С оглед становището на страните за липса на други доказателствени искания, на основание чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. §2 от ДР на ДОПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и да потвърдите обжалвания ревизионен акт. Считам, че от приложените по преписката писмени доказателства, безспорно се установява липсата на извършена доставка по фактурите, предмет на настоящото производство. От страна на жалбоподателя не се прояви процесуална активност и не бяха оборени констатациите в ревизионния акт, поради което и ви моля за решение в този смисъл.

Моля да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Моля да потвърдите решението на Директора на Дирекция „ОДОП“, с което е потвърден ревизионният акт, оспорен от „Енормъс“ ЕООД. Считам, че констатациите на ревизиращия орган са правилни и законосъобразни. От събраните доказателства е констатирано незаконосъобразно приспадане на суми за данъчен кредит съобразно изводите в ревизионния акт, който е потвърден с решение на директора на дирекция „ОДОП“. Съответно констатациите на органа по приходите не бяха оборени при оспорването на акта пред настоящия съд и по тази причина считам акта за законосъобразен, като моля да отхвърлите оспорването и да потвърдите ревизионния акт.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.08 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: