ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 05.12.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На пети декември                                   две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2772 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:37 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Енормъс“ ЕООД, редовно призован, не изпраща представител.

Жалбоподателят не е намерен на посочения от него в жалбата адрес. Съобщението се е върнало с отбелязване, че такава фирма и лице не е известна на адреса, след което деловодителят на VІ състав се е свързал по телефона с лицето Х.Б.И., който е заявил, че е пълномощник на управителя и може да приема призовки. За доказване на това твърдение, по електронен път е представено пълномощно с нотариална заверка на подписа, според което управителя Ц.И.е упълномощил лицето Х.Б.И.да представлява дружеството пред всички държавни, административни, финансови служби и учреждения, пред административни, окръжни съдилища, ЧСИ в страната, както и пред ВАС. Нотариалната заверка е от 04.10.2016г.

След представяне на тези доказателства съдът, на регистрирания в Търговския регистър електронен адрес, изпрати съобщение за днешното съдебно заседание. По повод това съобщение се върна по електронен път потвърждение, че призовката е получена за това съдебно заседание на 27.11.2017г., което е в срока по ГПК.

 

За ответника директор на Дирекция „ОДОП“ Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт Т., надлежно упълномощена , представя пълномощно.

В залата се явява прокурор Червеняков от Окръжна прокуратура Бургас.

 

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Моля на основание чл. 16, ал. 1 от АПК и във връзка с указанията на главния прокурор, правя искане за конституиране на Окръжна прокуратура гр. Бургас като страна в настоящото производство поради наличието на важен държавен интерес.

 

Съдът, с оглед направеното искане от представителя на Окръжна прокуратура Бургас за встъпване във вече образувано административно производство за защита на важен държавен интерес, на основание чл. 159, ал. 1 от ДОПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА Прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура гр.Бургас като страна в производството, представлявана от прокурор Червеняков.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, УКАЗВА на пълномощника на страната, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против ревизионен акт № Р-02000216007214-091-001/23.05.207. издаден от органи по приходите, определени по реда на чл. 119, ал.2 от ДОПК, в частта, в която е потвърден с решение № 207/22.08.2017г. на изпълняващия правомощията директор на Дирекция „ОДОП“.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете преписката, както и доказателства, които представям. Става дума за писмо от „Борика“ АД и сертификати за валидност на квалифицирани електронни подписи на лицата, органи по приходите, които са издали ревизионния акт, ревизионния доклад и заповедите за възлагане на ревизии. Нямам доказателствени искания.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Жалбата е процесуално допустима. Нямам доказателствени искания. Да се приеме представената от административния орган преписка.

Моля да се даде възможност на жалбоподателя да представят допълнителни доказателства, във връзка с твърденията в жалбата.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ревизионния орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от ревизионната преписка, както и представените в днешното с.з. от пълномощника на ответника доказателства за компетентност.

ЗАДЪЛЖАВА ответника, най-късно до следващото съдебно заседание, в писмен вид да посочи дали процесните доставчици са включили издадените от тях фактури в своите справки-декларации за периода и в отчетните си регистри.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, във вр. §2 от ДР на ДОПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

УКАЗВА на жалбоподателя, че за твърденията в жалбата не сочи доказателства и му предоставя възможност, в 14-дневен срок от съобщаването, да представи по делото доказателства за реалността на оспорените доставки, доколкото той твърди, че тези доставки реално са се осъществили, за реализирани последващи доставки, в които са използвани стоките по процесните доставки, както и за твърдението, че воденото от него счетоводство е редовно.

ДА СЕ ИЗИСКА справка от нотариус Н.А.,*** действие районът на Районен съд Видин, с рег. №028 в Нотариалната камара, от която да се установява под рег.№ 12571/04.10.2016г. какво е регистрирано в регистъра на нотариуса и ако се касае за удостоверяване на подпис върху документ, да бъде представено копие от този документ.

Справката да бъде представена в 7-дневен срок от съобщаването.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 20.02.2018г от 10.00ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.59 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: