ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 17.01.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На седемнадесети януари                        две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 2770 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 11:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Р.С., редовно призован, не се явява. За него се явява адвокат Л., редовно упълномощен.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Началник на Затвора – гр.Бургас, редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

АДВОКАТ Л.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА  постъпили от ответника с писмо вх. №304/10.01.2018г. писмени доказателства, изискани от съда с определение от 22.12.2017 г.

 

АДВОКАТ Л.: Да се приемат документите, представени с придружително писмо № 304/10.01.2018 г.

Нямам други доказателствени искания.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме представените от ответника с придружително писмо № 304/10.01.2018 г. документи и предвид липсата на други доказателствени искания да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, за това

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото представените от ответника с придружително писмо № 304/10.01.2018 г. заверени копия от дневника за входяща кореспонденция на Затвора – гр. Бургас от 19.07.2017 г. и от дневника за входяща кореспонденция на Затворническо общежитие „Дебелт“ от 19.07.2017 г.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ Л.: Поддържам становището си, изразено в съдебно заседание, проведено на 13.12.2017 г.

Моля да отмените оспорената заповед и да ми присъдите направените по делото разноски.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:32 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: