Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е  №627

 

гр. Бургас, 3 април  2015 г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на двадесет и шести март, през две хиляди и петнадесета година, в състав:

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

                                    ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

                                                                                            АТАНАСКА АТАНАСОВА

При секретар Г.Ф. и с участието на прокурора ТИХА СТОЯНОВА, изслуша докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА КНАХД №276/2015 г.

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от С.Н.М. чрез процесуален представител адвокат С. Н. Д., против Решение № 391 от 30.12.2014г., по н.а.х.д. № 721 по описа за 2014 година на Районен съд гр. Несебър, в частта, с която е потвърдено наказателно постановление № 14-0304-002354/01.09.2014г., издадено от Началника на РУП Несебър, с което на С.Н.М. за нарушение на чл. 174, ал. 3 от ЗДвП, е наложено и наказание лишаване от право да управлява МПС за двадесет и четири месеца.

Касаторът иска отмяна на съдебното решение и наказателното постановление само в тази му част и заявява, че в останалата част решението следва да бъде потвърдено. В жалбата излага като съображения факти, релевантни според него за преценката за законосъобразност на наложената санкция, идентични с тези, изложени и пред първоинстанционния съд.

В съдебно заседание адвокат Д. поддържа жалбата. Възразява, че клиентът му не е бил заведен в медицинско заведение за изследване на кръвта и потвърждава факта на отказ за извършване на изследване с техническо средство.

Ответникът по касационната жалба редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас намира жалбата за неоснователна. Според него решението на първата инстанция е обосновано и законосъобразно и следва да се остави в сила.

Касационната жалба е допустима. Подадена в срока по чл.211 от АПК, от страна, имаща право и интерес от обжалването.

Настоящият състав на съда намира направените с нея възражения за неоснователни.

С оспореното решение първоинстанционният съд е приел, че наказателното постановление, в частта, с която на касатора са наложени административни наказания – глоба и лишаване от право да управлява МПС, за нарушение по чл. 174, ал. 3 от ЗДвП, е издадено при правилно приложение на процесуалния и материалния закон.

Настоящият състав на съда намира този извод за законосъобразен. С касационната жалба се иска отмяна на решението само в потвърдителната част, досежно наказанието лишаване от право да управлява МПС за срок от двадесет и четири месеца. Това искане е неоснователно. Разпоредбата на чл.174, ал. 3 ЗДвП предвижда налагане кумулативно на две административни наказания за конкретното нарушение – глоба и лишаване от право. При това положение съдът не може да отмени едното от кумулативно предвидените наказания.

В настоящото производство е допустимо да бъде обсъждан само размерът на наложените наказания, с оглед преценката за справедливост, като евентуално бъдат обсъдени предпоставки в посока  на намаляването им.

За извършването на такава преценка обаче е изискуемо изрично направено искане от страна на санкционираното лице, каквото искане в случая не е формулирано.

С жалбата се иска цялостна отмяна на наказанието лишаване от право да управлява МПС, по основателността на което съдът вече е изложил съображения.

Поради това, съдът намира, че по отношение на оспорения съдебен акт не са налице касационни основания, предпоставящи извод за отмяната му.

На основание чл.221 и чл. 222 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас,

 

Р   Е   Ш   И  :

 

ОСТАВЯ В СИЛА  Решение № 391 от 30.12.2014г., по н.а.х.д. № 721 по описа за 2014 година на Районен съд гр. Несебър, в оспорената му част.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                          ЧЛЕНОВЕ: