РЕШЕНИЕ

 

         1232                              дата 04 юли 2014 год.                     град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХV-ти състав,

в публично заседание на 19 юни 2014 год.,

 в следния състав:

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                             ЧЛЕНОВЕ: 1. ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                    2. ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

Секретар: Й.Б.

Прокурор: Андрей Червеняков

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 276 по описа за 2014 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административно процесуалния кодекс, във вр. с чл.63 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на И.Ж.Б. ***1 против Решение №176/05.12.2013г. постановено по НАХД № 408/2013г. по описа на Районен съд – Карнобат, с което е потвърдено НП № ГД-113/08.10.2013г. издадено от Директор на ГД „Регионален контрол” при Изпълнителна дирекция „Рибарство и аквакултури”, с което, за нарушение на чл.24, ал.1, т.1, и ал.4 от Закона за рибарството и аквакултурите и на основание чл.65 от с.з., на касатора е наложено административно наказание „глоба” в размер на 100 лв., както и за нарушение на чл.30, ал.3, ал.1 от ЗРА и на основание чл.70, ал.1 от с.з. му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1 500лв.

Конкретни касационни отменителни основания не се сочат. Не споделя мотивите на съда обосновали потвърждаване на издаденото НП. Оспорва компетентността на лицата съставили АУАН и издали НП, като излага доводи за прилагане разпоредбата на чл.28 от ЗАНН. Иска се отмяна на съдебния акт и потвърденото с него наказателно постановление.

В съдебно заседание не се явява и представлява.

Ответникът по касация не изпраща представител.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Касационната жалба е процесуално допустима, подадена от надлежна страна, в законоустановения срок, а разгледана по същество, настоящият съдебен състав преценява като неоснователна.

            Административният съд обсъди доводите на касатора, а съобразно разпоредбата на чл.218, ал.2 от АПК, извърши и служебна проверка относно допустимостта, валидността и съответствието на постановеното решение с материалния закон.

Касаторът Б. е наказан за това, че на 26.07.2013г. същият е установен от длъжностни лица в ГД „Рибарство и контрол” при ИАРА да извършва любителски риболов на язовир Камчия с 2 броя въдици разположени в работно положение, в нарушение на чл.30, ал.3, т.1 от ЗРА, като при проверката същият не представя на контролните лица билет за извършване на любителски риболов в нарушение на чл.24, ал.1, т.4 от ЗРА. По същество съдът е обосновал извод, че е осъществен съставът на установените нарушения, като това се потвърждава от събраните по делото писмени и гласни доказателства, поради което правомерно е ангажирана отговорността на наказаното лице на сочените основания.

Решението е правилно и за него не се констатират отменителни основания. Оплакванията на касатора свързани с липсата на безспорна фактическа установеност, компетентността на актосъставителя и наказващия орган, както и несъставомерност на констатираните деяния, поддържани и пред касационната инстанция, съдът намира за неоснователни.

Правилно е ангажирана отговорността на наказаното лице на основание чл.65 от ЗРА, за констатираното от контролните длъжностни лица извършване на „любителски риболов с 2 броя въдици разположени в работно положение” в яз.Камчия при действаща забрана за това. Видно от Заповед № РД-09-94/ 07.02.2013г. издадена на основание чл.30, ал.3, т.1 от ЗРА, съгласно т.4 от същата е забранен риболовът в участъците на реките и водните обекти в област Бургас, в частност яз.Камчия. В този смисъл изложените от касатора възражения касаещи мястото на действие на забраната за твърдяния риболов, в частност дали същата е въведена по отношение на целия воден обект или на отделна зона от него, в  която е констатиран такъв се явяват неоснователни и не могат да обосноват несъставомерност на констатираното деяние. На следващо място се опровергават и възраженията на касатора касаещи компетенността на длъжностните лица съставили АУАН и издали НП, доколкото в административната преписка се съдържа Заповед № РД 09-1300/09.11.2012г. видно от която същите се явяват опровомощени лица да съставят/издават АУАН и НП за извършени нарушения по ЗРА. По отношение на второто установено нарушение, правнозначимият факт е, че към момента на проверката касаторът Б. не е представил билет за извършване на любителски риболов, в нарушение на чл.24, ал.1, т.1 от ЗРА. Съгласно посочената норма „Лицата, упражняващи любителски риболов, са длъжни: 4. да носят по време на риболовен излет билетите за любителски риболов и да ги представят на контролните органи при поискване”. Касаторът не оспорва обстоятелството, че не е носил и не е представил такъв, като АУАН е подписан без възражения от същия, такива не са постъпили и в законоустановения 3 –дневен срок, поради което правилно е ангажирана административнонаказателната му отговорност на соченото основание.

Съдебният акт е постановен при правилно приложение на материалния закон, следва да се остави в сила, поради което и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ХV-ти състав,

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ в сила Решение №176/05.12.2013г. постановено по НАХД № 408/2013г. по описа на Районен съд – Карнобат.

 

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                           ЧЛЕНОВЕ: