Р Е Ш Е Н И Е 

 

Град Бургас, 28.05.2011г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А :

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГРАД БУРГАС, ХV-ти административен състав, на двадесет и осми април две хиляди и единадесета година, в публично заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 ЧЛЕНОВЕ: 1. СТАНИМИРА ДРУМЕВА

                2. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

при секретаря Г.Ф., в присъствието на прокурора ТИХА СТОЯНОВА, като разгледа докладваното от съдия ДРУМЕВА касационно н.а.х.д. № 276 по описа за 2011 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, във връзка с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба на „СКАТ ТВ” ООД – гр.Бургас, ЕИК 102663917, със седалище и адрес на управление: гр.***, представлявано от В.С. С., подадена чрез процесуалните представители адв. И. и адв. Р. – БАК, с посочен съдебен адрес: гр. ***, против решение № 115 от 1.11.2010г., постановено по н.а.х.д. № 122 по описа за 2010г. на Районен съд – гр.Поморие, с което е потвърдено наказателно постановление № 0057/26.01.2010г., издадено от председателя на Комисията за регулиране на съобщенията /КРС/, с което за извършено нарушение по чл.332 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС), вр. чл.286 от същия закон, на касатора е наложена имуществена санкция  в размер на 5 000 лв. на основание чл.332, във вр. чл.286, във връзка с чл.336 от ЗЕС.

Касаторът, чрез процесуалните си представители, оспорва решението на първоинстанционния съд като постановено при съществени нарушения на съдопроизводствените правила, ограничаващи правото на защита на жалбоподателя, така и при неспазване на материалния закон по подробни съображения, изложени в жалбата. Моли съда да отмени обжалваното решение на посочените в жалбата касационни основания по чл.348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК, вр. чл.63, ал.1 от ЗАНН, както и потвърденото с него наказателно постановление.

В съдебно заседание,  чрез процесуалния си представител, поддържа касационната жалба. Не представя нови доказателства.

Ответникът, редовно уведомен, не се явява и не се представлява в съдебно заседание. Не представя писмено становище по подадената касационна жалба.

Представителят на Бургаска окръжна прокуратура дава заключение за основателност на касационната жалба. Счита, че в наказателното постановление за нарушена правна норма е посочена разпоредбата на чл.332, във вр. с чл.286 от ЗЕС, без да е посочено коя от трите хипотези на чл.286 от ЗЕС е нарушена в случая  и без това да става ясно от описанието на нарушението в наказателното постановление. Поради това намира, че е нарушен закона и правото на защита на нарушителя. По тези съображения пледира решението на първоинстанционния съд да бъде отменено.

Бургаският административен съд, като прецени допустимостта и основателността на касационната жалба по наведените в нея касационни основания, предвидени в чл.348, ал.1 от НПК, съгласно разпоредбата на чл.218, ал.1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, ангажираните по делото доказателства и съобразно закона, намира за установено следното:

Касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срок и от надлежна страна.

Разгледана по същество, е основателна.

Предмет на оспорване в производството пред районния съд е било наказателно постановление № 0057/26.01.2010г., издадено от председателя на КРС, с което за извършено нарушение по чл.332 от ЗЕС, във вр.чл.286 от същия закон, на касатора е наложена имуществена санкция  в размер на 5000 лв. на основание чл.332, във вр. чл.286, във връзка с чл.336 от ЗЕС.

Наказателното постановление е издадено въз основа на Акт за установяване на административно нарушение № Б-259/18.09.2009г., съставен от главен инспектор в главна дирекция „Контрол на съобщенията” на КРС, на „СКАТ ТВ” ООД, за това, че изградил в гр.Поморие въздушни участъци от своята кабелна мрежа на улиците и по начина, посочени в т.1 - т.5 от АУАН и НП, което съставлява нарушение по чл.332, във вр. с чл.286 от ЗЕС, според правната квалификация на нарушението в АУАН и в наказателното постановление. Нарушението е констатирано при извършена проверка на 10.09.2009г. от служители при Комисия за регулиране на съобщенията, по повод уведомление относно намерение на  касатора да осъществява обществени електронни съобщения чрез кабелна мрежа. За извършената проверка е съставен констативен протокол № Б-МГ-143/10.09.2009г.

За да постанови оспореното решение, районният съд е възприел изцяло фактическата обстановка, описана в АУАН, и възпроизведена в наказателното постановление. Приел е, че не са налице нарушения на процесуалните правила при установяването на нарушението и съставяне на АУАН, че наказателното постановление е издадено от компетентен орган, в съответствие с изискванията, установени в чл.57 от ЗАНН, и съдържа всички реквизити, предвидени в тази законова разпоредба, сред които описание на извършеното административно нарушение и обстоятелствата,  при които то е извършено. Достигнал е до извода, че административнонаказващият орган правилно е квалифицирал извършеното нарушение по чл.286 от ЗЕС и законосъобразно е наложил наказание на основание чл.332 от ЗЕС в предвидения по закон минимум, съобразно критериите по чл.27 от ЗАНН.

Неправилен е изводът на районния съд, че при съставяне на АУАН и издаване на наказателното постановление не са допуснати нарушения на процесуалния закон по отношение на реда, сроковете и начина на провеждане на проверката, които да са нарушили правото на защита на жалбоподателя и да водят до отмяна на наказателното постановление.

Настоящата съдебна инстанция споделя наведените в касационната жалба доводи, че при съставянето на акта за установяване на административно нарушение и при издаване на обжалваното пред районния съд наказателно постановление са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила – конкретно на чл.42, т.3 и т.4 и чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН, което е довело до ограничаване на правото на защита на санкционирания субект и до невъзможност да се направи преценка относно приложимостта на разпоредбата на чл.34, ал.1 от ЗАНН с оглед сроковете за образуване на административнонаказателно производство.

Санкционната норма на чл.336 от ЗЕС предвижда налагане на имуществена санкция от 5 000 лв. до 50 000 лв. за юридическите лица, извършили нарушение по чл.332 от ЗЕС, състоящо се в неизпълнение на изискванията на чл.286 от ЗЕС. С чл.286, ал.1 от ЗЕС е въведено изискването кабелните електронни съобщителни мрежи да се изграждат подземно. Следователно, нормата на чл.286, ал.1 от ЗЕС задължава предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, да изграждат подземно своите кабелни електронни съобщителни мрежи, което задължение се отнася както за вече реализираните, така и за новоизграждащите се. Последното произтича и от § 13 от ПЗР на ЗЕС, с който изрично е предвидено, че разпоредбите от глава седемнадесета се прилагат и по отношение на електронната съобщителна инфраструктура, изградена преди влизането в сила на този закон. Касае се за дължимост на едно активно поведение – електронните съобщителни мрежи да се изградят подземно. Неизпълнението на това задължение се изразява в изграждане кабелните електронни съобщителни мрежи надземно или в непривеждане в съответствие с изискванията на чл.286, ал.1 от ЗЕС на вече съществуваща надземно изградена такава. Във втория случай, от датата на влизане в сила на ЗЕС е започнало извършването на нарушението по чл.286 от ЗЕС, чрез бездействие, т.е. налице е “продължено” нарушение на закона, което е било довършено в момента, в който са настъпили обстоятелства, които да го прекратят.

В случая, от съдържанието на съставения на дружеството-касатор акт за установяване на административно нарушение и издаденото му наказателно постановление не става ясно коя от посочените две форми на изпълнителното деяние административнонаказващият орган е приел. Посочено е единствено, че дружеството е изгладило въздушно участъци от своята кабелна мрежа, но липсва конкретизация коя от двете форми на изпълнителното деяние е имал предвид. Допуснато е процесуално нарушение на императивни законови разпоредби от категорията на съществените, тъй като е ограничено правото на защита на нарушителя да разбере за извършването на какво точно нарушение е санкциониран и да организира адекватно защитата си срещу конкретни констатации в АУАН и в наказателното постановление, респективно, до невъзможност за преценка относно спазването на сроковете по чл.34 от ЗАНН за образуване на административнонаказателно производство.

По изложените съображения съдът намира касационната жалба за основателна. Оспореното решение на ПРС е постановено в нарушение на закона, поради което следва да бъде отменено, ведно с обжалваното  наказателно постановление.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2, предл. ІІ-ро от АПК, във връзка с чл.222, ал.1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГРАД БУРГАС, ХV–ти административен състав,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ решение № 115 от 1.11.2010г., постановено по н.а.х.д. № 122 по описа за 2010г. на Районен съд – гр.Поморие, и вместо него постановява:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 0057/26.01.2010г., издадено от председателя на Комисията за регулиране на съобщенията, с което на „СКАТ ТВ” ООД – гр.Бургас, ЕИК 102663917, със седалище и адрес на управление: гр.***, представлявано от В.С. С., на основание чл.332, във вр. с чл.286, във вр. с чл.336 от ЗЕС, е наложена имуществена санкция в размер на 5 000 лв. за нарушение на чл.332 от ЗЕС, във вр. с чл.286 от ЗЕС.

Решението е окончателно.

                           

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:      

 

          ЧЛЕНОВЕ:     1./                                            

                                           2./