ПРОТОКОЛ

       

Година 2009, 13.04.                                                                                град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІ-ти  административен  състав       

На тринадесети април                                          две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л.А.

                                                     

Секретар:   М.В.

Прокурор:                                       

Сложи за разглеждане докладваното от съдия А.

административно дело номер 276 по описа за 2009 година.                     

 

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

Жалбоподателят П.Н.Щ., редовно призован, не се явява и не се представлява.

Ответникът по жалбата Областен управител на област Бургас, редовно призован, се представлява от процесуален представител юк С., надлежно упълномощена, с пълномощно по делото.

Заинтересованата страна кмета на Община Айтос, редовно призован, няма представител.

Заинтересованата страна „Бойар” ООД Бургас, редовно призована, се представлява от адв. М.С., с пълномощно по делото при предходното разглеждане.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото

 

На основание чл.107, ал.1,  ГПК, във връзка с чл.144  АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

С решение № 2773/27.02.2009 г. по административно дело № 2729/2008 г. ВАС е отменил Решение № 734 от 2008 г. на Административен съд Бургас – ХІІ състав и е върнал делото за ново разглеждане, което разглеждане е предмет на настоящото производство.

 

ЮК С.  -  Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана. Поддържам всички изявления от предходните заседания. Доводите ни за оспорване са изцяло правни. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

АДВ. С. -  Считам жалбата за неоснователна. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

Поради липса на процесуални  и доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ход по същество

 

ЮК С. -  Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Съображенията подробно са изложени  в становището  11-13/10.01.2008 г. Видно от представените по делото доказателства нарушен е чл. 45, ал.5 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Айтос. Назначена е комисия за търга. От назначената комисия провела търга, не са участвали 3 общински съветници, както е предвидено в наредбата, което съставлява съответни нарушения на административните правила и води до незаконосъобразност на издадената заповед на спечелилия търга. Ето защо моля да оставите без уважение жалбата и потвърдите заповедта на Областния управител. Моля да ни бъдат присъдени разноските по делото.

АДВ.С. – Моля да отхвърлите жалбата и потвърдите заповедта на областния управител. Ще представя писмени бележки. Моля да ни присъдите разноските по делото.

 

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе с решение  в срок

 

 Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11.10  часа

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: