ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер2487                    дата 17 октомври 2018 год.                   Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС,       ІХ-ти    състав,

в закрито заседание на 17 октомври 2018 год.,в следния състав:

 

                                                                        Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

Секретар: …………………..

Прокурор:……………….…..

                                            

разгледа адм. дело № 2768  по описа за 2018 год.

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Съдът е сезиран с жалба подадена от И.А.И. *** против Заповед № 8-Z-1112/03.09.2018г. на кмета на Община Созопол, с която, на основание чл.178, ал.6, във вр. с ал.1 от ЗУТ, считано от 17.09.2018г. е забранил достъпа до строеж „Едноетажна масивна сграда – рецепция“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 67800.34.21, местност „Света Марина“, землище на гр.Созопол, както и е разпоредил прекъсването на захранването на строежа с ток и вода. 

            Жалбата е процесуално недопустима за разглеждане, като подадена от лице, за което не се констатира правен интерес от воденото оспорване.

            Видно от мотивите на заповедта, жалбоподателят И. е посочен като собственик на имота, в който е изпълнен процесния строеж, а като собственик на строежа е посочен „Хелио тур-с“ АД. Против съставения констативен акт жалбоподателят е депозирал възражение вх. № 94-00-2479/13.08.2018г., видно от което, посочил е, че той нито е извършил, нито е възложил изпълнението на процесния строеж, който е бил изпълнен през 80-те години на миналия век.

            При тези фактически данни, след като жалбоподателят И. няма качеството на възложител на строежа по смисъла на чл.161 от ЗУТ, нито е негов собственик, за него не е налице правен интерес да оспорва заповедта, с която е забранен достъпа до строежа. Посочването му в мотивите на административния акт като собственик на поземления имот, където е изпълнен строежа, не му придава качеството на адресат на заповедта, тя не създава за него задължения, тъй като касае достъпа до строежа, но не засяга поземления имот, чийто собственик е, и в този смисъл правната му сфера не е засегната, поради което и  за него не е налице правен интерес от оспорването.

            На основание изложените мотиви жалбата следва да се остави без разглеждане, а производството по делото – да се прекрати , поради което и на основание чл.159, т.4 от АПК, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

            ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на И.А.И. *** против Заповед № 8-Z-1112/03.09.2018г. на кмета на Община Созопол.

            ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 2768/2018г. на Административен съд Бургас.

 

            Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                                                 СЪДИЯ: