ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 23.01.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и трети януари                   две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2767 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Еко фрукт“ ООД, редовно призован, не изпраща законен представител. За него се явява представител по пълномощие адвокат П.Ш., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

За ответника директор на Дирекция „ОДОП“ Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие М.Й.– началник отдел „Обжалване“ при дирекция ОДОП.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, УКАЗВА на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА

Производството по делото е образувано по жалба против ревизионен акт № Р-02002017000997-091-001/17.07.2017г., издаден от органи по приходите определени по реда на чл. 119, ал.2 от ДОПК, потвърден изцяло с решение № 224/13.09.2017г. на директора на дирекция „ОДОП“ Бургас.

Производството се движи по реда на глава ХVІІ и глава ХІХ от ДОПК.

 

АДВОКАТ Ш.: Поддържам жалбата на основанията посочени в нея. Моля да се приемат представените с административната преписка писмени доказателства.

Имам доказателствено искане за назначаване на съдебно-счетоводната експертиза, която да отговори на задачите, посочени в писмена молба, която представям с препис за ответника.

Нямам други искания по доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана. Представям удостоверения за електронен подпис и доказателства за валидността на подписите на лицата, изготвили РА и РД.

По отношение на поисканата експертиза считам, че следва да бъде извършен анализ на данъчно осигурителната сметка на лицето. Не възразявам да се установи какво е внесено и какво е прихванато, но без вещото лице да отговаря на правни въпроси, които са посочени в молбата.

Няма да соча доказателства.

ВЪПРОС на СЪДА към страните: Има ли спор по размера на внесените суми, които са описани в решението на директора на дирекция „ОДОП“ Бургас? Когато сте внасяли тези суми, дали вносителя е посочил основания ? Например посочено ли е, че са за погасяване на бъдещи задължения през 2016г.? Какво е съдържанието на декларациите от обр.6 за м.12.2015г. и м.01.2016г.?

АДВОКАТ Ш.: За това искам експертизата, да установи тези факти. Трудно ми е да формулирам въпросите в момента и ще се постарая в определен от съда срок да представя нова молба с въпроси към експертизата.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства, представляващи заверени копия от ревизионната преписка, съгласно опис на л.16 от делото, както и решение №224/2017г., заповед № РД- 5/03.01.2017г. и представените в днешното съдебно заседание доказателства за компетентност на органите издали ревизионния акт.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 3-дневен срок от днес да представи допълнителна молба, като преформулира поставените към съдебно-счетоводната експертиза въпроси така, че с тях да се изясняват само факти, които са спорни по делото и да не съдържат правни въпроси.

УКАЗВА на страните, че съдът ще се произнесе по искането за назначаването на експертиза, след като страната представи по делото конкретно формулираните въпроси. Произнасянето на съда ще бъде съобщено на страните.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 17.04.2018г. от 10.40ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.18 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: