ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 17.04.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На седемнадесети април                          две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2767 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:40 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Еко фрукт“ ООД, редовно призован, не изпраща законен представител. За него се явява представител по пълномощие адвокат П.Ш., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно.

За ответника директор на Дирекция „ОДОП“ Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт М., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

Не се явява вещото лице М.Д..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, УКАЗВА на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА, че по делото, след предходното съдебно заседание, е постъпила молба от адвокат Ш., в която са формулирани конкретни въпроси към съдебно-счетоводна експертиза, във връзка с указания от съдебно заседание.

С определение № 264/01.02.2018г., съдът е допуснал извършването на съдебно-счетоводната експертиза, определил е първоначален депозит и вещо лице. Доказателство за платения депозит са представени на 16.02.2018г.

Вещото лице на 23.03.2018г. е поискало съдебно удостоверение, което да му послужи пред ТД на НАП Бургас. Съдът е издал удостоверение и на 11.04.2018г. по делото е постъпила друга молба от назначеното вещо лице, според която, за изготвянето на експертизата на вещото лице му е необходимо още време, тъй като необходимата информация от ТД на НАП не е получена.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Не знам какво е изискало вещото лице, след като има издадено съдебно удостоверение. По принцип идва вещото лице и си търси информацията, която му е необходима. Поне на мен никой не ми се е обаждал. По други дела се обаждат и давам информация на момента. Не мога да гадая какво е направило вещото лице, ако вещото лице е казало, че някой не му е оказал съдействие. Когато се касае за информация, идва вещото лице, дава му се информация, а и не знам какво се иска от НАП.

АДВОКАТ Ш.: Моля делото да бъде отложено за друга дата. Държим експертизата да бъде изготвена и изслушана.

 

Съдът счита, че следва да даде възможност на вещото лице да изготви заключението по назначената експертиза, като съобразно изявлението на процесуалния представител на ответника, УКАЗВА на вещото лице да се свърже с ответника, за да му бъде оказано съдействие във връзка с получаване на данните, описани в издаденото от съда съдебно удостоверение.

 

Поради необходимостта от събирана на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 19.06.2018г. от 11.00ч., за която дата страните са длъжни да следят сами и да се считат за редовно призовани.

Да се съобщи на вещото лице.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.49 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: