Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер 1983                     06 ноември 2018  година                    град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС, XIV - ти състав, в открито заседание на първи ноември, две хиляди и осемнадесета година, в състав:                                               

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галина Радикова                                                ЧЛЕНОВЕ: 1. Златина Бъчварова

                                                                      2. Атанаска Атанасова

 

Секретар С. А.

Прокурор Христо Колев

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно наказателно дело номер 2764 по описа за  2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във връзка с чл.208 и сл.АПК.

Образувано е по касационна жалба на В.И. ***, против решение № 1158 от 09.08.2018 г., постановено по административно наказателно дело № 1970/2018 г. по описа на Районен съд Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление №  ЮИР-17-ЮИР-13/ 03.04.2018 г., издадено от  началника  на Регионална дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/ Югоизточен район, с което за нарушение на чл.4, ал.1 вр. чл.7, ал.3, т.12 от Наредба № 3/ 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството/обн.ДВ, бр.72/15.08.2003 г./, на основание чл.233 ЗУТ, на касатора е наложена „глоба“ в размер на 300.00 /триста/ лева.

Касаторът, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител, поддържа сезиращата съда жалба и счита, че решението на районния съд е  неправилно и необосновано, постановено в противоречие с материалния закон и допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Иска да се отмени, както и потвърденото с него наказателно постановление. Алтернативно да бъде намален размера на наложената глоба до минимално установения от закона размер.

Ответникът по касационната жалба, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата. Счита същата за неоснователна. Иска да се остави в сила решението на районния съд.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба, а решението на Районен съд Бургас да се остави в сила.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, Административен съд Бургас, ХІV-ти състав, намира за основателна по следните съображения:

Районен съд  Бургас, с решение № 1158 от 09.08.2018 г., постановено по административно наказателно дело № 1970/2018 г. по описа на съда, е потвърдил наказателно постановление № ЮИР-17-ЮИР-13/ 03.04.2018 г., издадено от  началника  на Регионална дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/ Югоизточен район, с което за нарушение на чл.4, ал.1 вр. чл.7, ал.3, т.12 от Наредба № 3/ 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството/обн.ДВ, бр.72/15.08.2003 г./, на  основание чл.233 ЗУТ, на касатора е наложена глоба в размер на 300.00 /триста/ лева.

За да постанови оспореното решение, районният съд е приел за доказано, че арх. В.И.И., в качеството му на проектант по част архитектура на строеж: „Реализация на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за бл.№9 ж.к.“Изгрев“, гр.Бургас, сграда с идентификатор 07079.501.9.1 в УПИ VII-9,82,292, кв.12 по плана на ж.к. „Изгрев“, гр.Бургас, е съставил и подписал акт обр. 12/10.10.2017 г. без забележки, без оспорване и без да отрази обективното състояние на строежа, а именно некачествено извършване на СМР, подлежащи на закриване - монтаж на топлоизолационен пакет по покрив, вкл. по покрив на стълбищно-асансьорни кули, по стени на стълбищно-асансьорни кули, монтаж на пароизолация по плочата над терасите на 8-ми етаж, монтаж на топлоизолация XPS d=10 см. по покривите на терасите на 8-ми етаж, вкл. обръщане на корниза, което некачествено извършване на СМР е било констатирано при проверката от контролните органи. Съдът е приел, че с това деяние И. е нарушил нормативно установени задължения по чл.4, ал.1, във вр.с чл.7, ал.3, т.12 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, с което е осъществил от обективна и субективна страна състава на вмененото му нарушение, затова и правилно е санкциониран на основание чл.233 ЗУТ.

Санкцията е наложена на арх.В.И.И. затова, че съставил и подписал акт за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта /обр.12/ от 10.10.2017 г., без забележки, давайки добра оценка за постигнатите показатели на СМР, като в акта не е отразено обективното състояние на строежа, а именно некачествено завършване на топлоизолационна система на покрив, монтаж на дограма и подпрозоречни первази, и полагането на топлоизолация по фасадните стени на бл.9, ж.к „Изгрев“, гр.Бургас, които са довели до течове по апартаментите в сградата. Некачественото изпълнение на посочените СМР е установено при изършена проверка на място на 21.12.2017 г. от служители на РДНСК ЮИР, за което е съставен констативен протокол № 243-I от същата дата. За това нарушение на И. е съставен АУАН № ЮИР-17/06.03.2018 г., въз основа на който е издадено оспореното пред районния съд наказателно постановление.

В касационната жалба са наведени доводи, че отговорността на И. е ангажирана за некачествено изпълнение на дейности, за които той не е давал оценка на 10.10.2017 г. Предмет на оценката са приети СМР само по секция 2, т.е това са входовете 3 и 4, а не тези, които са предмет на констатацията на органите на ДНСК по съответния протокол - вх.5, 6, 7 и 8. Сочи се, че с този акт не са оценени и приети всички СМР по цялостно изпълнение на покривните елементи, т.е на целия покривен детайл, а единствено в частта му на топлоизолация - и то частично, тъй като към 10.10.2017 г. не е била завършена и приета цялата топлоизолационна система, конкретно не е било положена неармирана и армирана циментова замазка и разделителен слой полиетиленово фолио. Релевирано е и възражение, че топлоизолацията сама по себе си не може да осигури непроникването на течове, защото не това е присъщо за нея, а това се осигурява след изпълнението на целия покривен детайл, т.е след изпълнението над топлоизолацията и на хидроизолационния пакет. Твърди, че с акта, обр.12 от 10.10.2017 г. не са оценени и приети описаните като некачествени в НП монтаж на дограма и подпрозоречни первази и полагането на топлоизолация по фасадни стени.

Така постановеното нарушение е валидно, допустимо, но неправилно при следните съображения:

Неправилно е прието за установено от районния съд, че при проверката на 21.12.2017 г. е констатирано некачествено извършване на монтаж на топлоизолационен пакет и на монтаж на пароизолация, което не е отразено от касатора при подписване на акт обр.12 от 10.10.2017 г. Констатацията на контролните органи в констативния протокол от 21.12.2017 г. не е по отношение на полагането на топлоизолационния пакет,   а е за некачествено завършване на топлоизолационната система преди монтажа на подпрозоръчните первази.

В обстоятелствената част на АУАН и  издадено въз основа на него НП също се сочи, че И., подписвайки акт обр.12/10.10.2017 г. не е отразил некачественото завършване на топлоизолационната система. Посочено е също, че не са отразени некачествения монтаж на дограма и подпрозоречни первази, както и полагането на топлоизолация по фасадните стени на бл.9, ж.к „Изгрев“.

Налице е неяснота относно описанието на нарушението в АУАН и в НП - какво точно се има предвид под некачествено завършване на топлоизолационната система, конкретно на кой етап от полагането й е констатирано несъответствието и в какво се изразява същото  - дали касае използваните материали или качеството на работа. Последното ограничава правото на касатора да разбере какво точно нарушение му е вменено и да организира защитата си.

Актът обр.12 от 10.10.2017 г., който е подписал арх. И., в качеството си на проектант, част архитектура, е съставен за удостоверяване, че са завършени и постигнати изискванията на проекта единствено по отношение на монтажа на топлоизолационния пакет по покрива, вкл. по покрива на терасите на 8-мия етаж и на стълбищно-асансьрните кули,  както и по стените на тези кули. Този монтаж, обаче, е само етап от полагането на топлоизолационната система, което не е било приключило към 10.10.2017 г. След монтажа са последвали завършителните етапи по полагане на неармирана замазка върху топлоизолацията по плочата над терасите и армирана циментова замазка - 5 см., вкл.и по покрива при стълбищно-асансьорните кули и полагане на разделителен слой- полиетиленово фолио, за което е съставен акт обр.12 на 12.10.2017 г./л.7 от делото/. Следователно, тъй като към 10.10.2017 г. все още не са били положени замазките и разделителния слой полиетиленово фолио върху топлоизолационния пакет, за касатора е било обективно невъзможно да прецени към тази дата дали топлоизолационната система е качествено завършена.

На следващо място, в съставения констативния протокол за резултатите от проверката, извършена на 21.12.2017 г. липсват констатации за некачествено осъществени монтаж на дограма, на подпрозоречни первази. Нещо повече, със съставеният и подписан от касатора акт обр.12 от 10.10.2017 г. не са приети като извършени СМР от този вид.

С оглед изложеното, деянието, описано в АУАН и в НП не е съставомерно. Неправилно е ангажирана административнонаказателната отговорност  на касатора за това, че подписвайки акта обр.12 от 10.10.2017 г. е нарушил нормативно установени задължения по чл.4, ал.1, във вр.с чл.7, ал.3, т.12 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Като е потвърдил оспореното наказателно постановление, с което е санкциониран арх.И., районният съд е постановил решение при неправилно приложение на закона, което налага неговата отмяна.

Воден от горното и на основание чл.222, ал.1 АПК, Административен съд  Бургас, ХIV - ти състав,

                              

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ решение № 1158 от 09.08.2018 г., постановено по административно наказателно дело № 1970/2018 г. по описа на Районен съд Бургас и вместо него ПОСТАНОВЯВА

ОТМЕНЯ наказателно постановление № ЮИР-17-ЮИР-13/ 03.04.2018 г., издадено от  началника  на Регионална дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/ Югоизточен район, с което за нарушение на чл.4, ал.1 вр. чл.7, ал.3, т.12 от Наредба № 3/ 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство/обн.ДВ, бр.72/ 15.08.2003 г./, на основание чл.233 ЗУТ, на арх. В.И. ***, е наложена глоба в размер на 300.00 /триста/ лева.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                     ЧЛЕНОВЕ:1.                       2.

  

 

 

                                                                       

.