ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 28.03.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и осми март                         две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2763 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10.42 часа се явиха:

 

Жалбоподателката И.М.А. не се явява, редовно уведомена. За нея- адвокат Г.Н..

За ответника директор на Дирекция „ОДОП“ Бургас при ЦУ на НАП се явява главен юрисконсулт Т.Ж..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адвокат Н.: В момента нямам контакт с моята доверителка, мисля, че е извън България, поради което не водим в днешното съдебно заседание допуснатите свидетели. Имам искане за събиране на доказателства, а именно съдебно-счетоводна експертиза със задачи, които съм посочила в нарочна молба, която представям с копие за ответната страна.

Юрисконсулт Ж.: Не възразявам да се допусне исканата от адвокат Н. съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на въпроси съобразно представената молба, както и да се даде възможност на страната да се явят допуснатите от съда свидетели. С жалбата до административния съд жалбоподателката е възразила, че не знае от какво произтичат разходите за извършени правни услуги. В тази връзка представям на съда извлечение от дневници за продажба на адвокатско дружество „Попов и Сие“, от което е видно, че през м.юни 2011г. са извършени правни услуги на жалбоподателката. С оглед събиране на всички доказателства за извършено евентуално плащане, представям на съда молба по чл.192, ал.1 от ГПК до трето неучастващо лице- адвокатско дружество „Попов и Сие“ с искане да представи заверени преписи на всички находящи се в дружеството доказателства, удостоверяващи плащане, във връзка с извършени правни услуги на жалбоподателката и издадени два броя фактури от 2011г., посочени в молбата. Искането съм формулирала до съда.

Адвокат Н.: Във връзка с направеното искане- не се противопоставям. Следва да се направи уточнение и кой е направил плащането, да се допълни искането към третата страна, за да се представят доказателства за това дали жалбоподателката е извършила плащането. В тази връзка моля да ми се даде възможност да направя уточнение с нарочна молба към същото лице.

 

СЪДЪТ намира за основателно направеното от пълномощника на жалбоподателя искане за допускане на съдебно-счетоводната експертиза, доколкото заключение с формулираните в молбата задачи ще спомогне за изясняване на делото. Основателно е също направеното от ответната страна искане да бъде задължено трето неучастващо по делото лице- адвокатско дружество „Попов и Сие“ да представи заверени преписи от посочените в молбата писмени доказателства. Следва да бъде предоставена възможност и на пълномощника на жалбоподателя да формулира допълнително искане за представяне на доказателства от третото лице. Ето защо

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА извлечение от дневник на продажбите на адвокатско дружество „Попов и Сие“ от м. 06.2011г.

ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която да даде заключение по поставените с молбата на адвокат Н. задачи.

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит в размер на 300 лева, платим от жалбоподателката в 7-дневен срок от днес.

ВЪЗЛАГА експертизата на вещото лице С.А..

ЗАДЪЛЖАВА, на осн. чл. 192 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, адвокатско дружество „Попов и Сие“- Несебър, да представи заверени преписки от посочените в молбата на юрисконсулт Ж. писмени доказателства.

ПРЕПИС от молбата на юрисконсулт Ж. да се връчи на третото лице с указание за последиците от неизпълнение определението на съда, а именно, че наред с отговорността по чл. 87 от ГПК, носи отговорност и за причинените на страната вреди.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на пълномощника на жалбоподателката да формулира допълнителни искания за представяне на доказателства от третото неучастващо лице.

 

Адвокат Н.: На този етап нямам други доказателствени искания.

Юрисконсулт Ж.: Нямам други доказателствени искания.

 

СЪДЪТ, с оглед събиране на допуснатите доказателства,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 30.05.2018г. от 11.45ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.52 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: