ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 31.01.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На тридесет и първи януари                   две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2763 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11.08 часа се явиха:

 

Жалбоподателката И.М.А. не се явява, редовно уведомена. За нея- адвокат Г.Н., надлежно упълномощена.

За ответника директор на Дирекция „ОДОП“ при ЦУ на НАП се явява главен юрисконсулт Т.Ж., надлежно упълномощена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод жалбата на И.М.А. против ревизионен акт №Р-02000217001618-091-001/20.06.2017г., потвърден с решение № 212/31.08.2017г. на директора на Дирекция „ОДОП“ Бургас.

По делото е постъпила административната преписка.

Съдът УКАЗВА на ответника, че следва да установи обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за издаване на обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, и на жалбоподателя, че носи доказателствената тежест да установи фактите, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици.

 

Адвокат Н.: Поддържам жалбата на моята доверителка. С оглед наведените твърдения за произход на средствата, имам искане за разпит на трима свидетели- това са лицата К.Т.П., майката на доверителката ми, с разпита на които ще се изясняват обстоятелствата за внасяните пари през 2011г., а майката и по отношение на обстоятелството, че са имали общо домакинство. Третият свидетел е съпругът на Н.Ж., която е била пълномощник на моята доверителка по сметките и́ в руската банка, Банка за развитие и модернизация на промишлеността. Госпожа Ж. е била пълномощник на моята доверителка и при посещенията си България е носила суми на моята доверителка. През 2014 г. жалбоподателката е сключила брак със свидетеля К. П.. За съжаление към настоящия момент Ж. е починала. Ако съдът прецени, моля да бъдат разпитани само майката и съпругът на Н.Ж.. Моля също така да ми бъде издадено съдебно удостоверение, което да ми послужи пред Банка за развитие и модернизация на промишлеността, за снабдяване с данни, относно наличието на банкови сметки на моята доверителка в тази банка.

Юрисконсулт Ж.: Изцяло оспорвам жалбата, като неоснователна. Възраженията, изложени в нея, се различават от тези, които жалбоподателката е изложила пред директора на Дирекция „ОДОП“ Бургас, като държа да подчертая, че възраженията, посочени в настоящата жалба за невръчени искания за представяне на обяснения относно налични средства извън банкови сметки, не отговарят на истината. Връчени са две искания- едното е от 25.03.2016г., което е в хода на ревизията и има още едно искане, което е приобщено към настоящата ревизия от 17.02.2016г. във връзка с извършена проверка за установяване на факти и обстоятелства. И двата отговора са приложени по делото и в т.18 е видно, че жалбоподателката за всяка една от ревизираните години, вкл. и обжалваната 2011г., не е декларирала налични парични средства. Всички други възражения, по всяко едно перо, по отношение на разходите, които са приети от ревизиращия орган, има събрани доказателства в хода на ревизията, представени от същото лице. По отношение на представените извлечения от тази банка, която каза адвокат Н., има три извлечения, които нямат легализиран превод, представени са в хода на административното производство. Има едно ново извлечение, в което се твърди, че жалбоподателката е оперирала със суми от банкова сметка ***. Считам, че от това извлечение не става ясно, че същата е разполагала и няма доказателства, защо лицето е упълномощила да тегли суми от лицето. За разпита на свидетели- считам, че с тях няма как да се докаже, че средствата са внесени в България при престоя на Н.Ж.. По отношение на домакинството, че са били с майката в едно домакинство- жалбоподателката е посочила, че домакинството ѝ се състои от две лица през 2011г., а именно тя и лицето, с което живее на съпружески начала. Нямам доказателствени искания.

РЕПЛИКА на адвокат Н.: Считам, че на писмените обяснения на лице, дадени в хода на ревизията, законът не е придал материална доказателствена стойност. Всяко лице може да изяви факти, но дали НАП ще ги кредитира. Ако се запознае човек с връчваните на ревизираното лице искания, ще установи, че същите не могат коректно да бъдат попълнени без специализирана помощ. Аз лично не съм допускала мой клиент да ги попълни сам. Това дали е знаела, какво е декларирала по тези данни, очевидно не предпоставя решаването на правния спор. Независимо, че не е декларирала конкретна цифра, в обясненията многократно е обяснявала откъде са парите, всеки път е обяснявала откъде са ѝ парите. По отношение на легализираните преводи, считам, че това е задължение на органа да ги представи.

 

СЪДЪТ намира приложените в административната преписка писмени доказателства за допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Основателно е и направеното от пълномощника на жалбоподателя искане за разпит на свидетели, с оглед установяване на посочените обстоятелства, но при условията на чл. 159, ал.2 от ГПК, следва да бъдат допуснати само двама от тях. Ето защо съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените в административната преписка писмени доказателства.

ДОПУСКА до разпит двама свидетели при режим на довеждане от жалбоподателката в следващото съдебно заседание.

ДА СЕ ИЗДАДЕ на жалбоподателката поисканото съдебно удостоверение, след внасяне на съответната държавна такса.

 

СЪДЪТ, с оглед събиране на допуснатите доказателства,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 28.02.2018г. от 10.30ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.18 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: