ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 13.12.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На тринадесети декември                      две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 2762  по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:52 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ГЕОРГИ ХРИСТОВ 2010“ ЕООД, редовно призован, явява се адвокат М., редовно упълномощена.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – гр. Бургас при Централно управление на Национална агенция за приходите, редовно призован, се явява юрисконсулт Й., редовно упълномощена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ М.: Поддържам жалбата.

Да се приеме представената по делото административна преписка.

Поддържам искането за допускане на съдебно-счетоводна експертиза, което съм формулирала в жалбата.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Оспорвам жалбата.

Моля да се приеме преписката.

Не възразявам по искането за експертиза, въпреки че считам, че не е относимо към спора.

Представям удостоверения за електронни подписи на лицата, издали актове в хода на развилото се ревизионно производство.

АДВОКАТ М.: В случай, че ответникът не оспорва фактите, които желаем да бъдат установени със съдебно-счетоводна експертиза, искането ни за допускане на такава би било безпредметно, затова моля да бъде дадена възможност на ответника да заяви писмено оспорва ли фактите, които желаем да бъдат установени с експертиза, с оглед процесуална икономия.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Моля да ми се даде възможност да заявя писмено становище по фактите, които жалбоподателят желае да бъдат признати като ненуждаещи се от доказване.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приема като доказателства по делото документите, представени с административната преписка, както и да даде възможност на ответника в писмен вид да заяви становище относно фактите, които жалбоподателят желае да бъдат установени с експертиза, посочени на стр. 4 от жалбата.

След получаване на становището и при оспорване на тези факти, съдът ще се произнесе по искането за експертиза в закрито заседание.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ПРИЕМА като доказателства по делото документи, удостоверяващи електронните подписи на лицата, издали актове в хода на развилото се ревизионно производство.

ДАВА възможност на ответника в 10-дневен срок от днес да изрази писмено становище по фактите, които жалбоподателят желае да бъдат установени с експертиза, посочени на стр. 4 от жалбата.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 14.03.2018 г. от 11:00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: