ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 02.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                ХХІ Административен състав

На втори май                                            две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТЕЛА ДИНЧЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Динчева

Административно дело номер 2762 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:09 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ГЕОРГИ ХРИСТОВ 2010“ ЕООД, редовно призован, се представлява от адвокат М., редовно упълномощена.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – гр. Бургас при Централно управление на Национална агенция за приходите, редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

АДВОКАТ М.: Нямам възражение, не са налице процесуални пречки за даване ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Производството е във фаза събиране на доказателства.

 

По делото е постъпило становище относно поисканите доказателства от страна на НАП.

 

АДВОКАТ М.: На практика ответникът не оспорва факта на издаване и на записване на процесните фактури, затова не поддържам искането за извършване на съдебно-счетоводна експертиза. Този въпрос беше разискван и в първото съдебно заседание, просто колегата трябваше да каже какво й е становището по искането за експертиза. Така, както е формулирано становището, е ясно, че не оспорват факта на тяхното счетоводно отразяване, поне аз така считам.

Спорният момент, който е въведен в самата жалба, дори не касае въпроса за начина на осчетоводяването им, а има ли съставени, издадени такива или няма, това не се отрича от административния орган. В тази връзка фактът на съществуването им, начинът, по който са отразявани констатациите на административния орган, посочили сме практика на Европейския съд  по сходни дела във връзка с точно такъв конкретен казус, така че считам, че няма нужда от такава експертиза, но все пак думата е на съда.

 

С оглед изявлението на страната съдът намира делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ход на делото по същество.

 

АДВОКАТ М.: Уважаема госпожо Председател, ще моля да отмените атакувания индивидуален административен акт по съображения, изложени в самата жалба, като в допълнение ще Ви представя и писмени бележки, които подкрепят становището за незаконосъобразност на обжалвания ревизионен акт.

 

Съдът ДАВА възможност на процесуалния представител на оспорващия да представи по делото подробни писмени бележки в 10-дневен срок.

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе в законния срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:14 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: