Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер 1982                        06 ноември 2018  година                     град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС, XIV - ти състав, в открито заседание на първи ноември, две хиляди и осемнадесета година, в състав:                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галина Радикова                                                ЧЛЕНОВЕ: 1. Златина Бъчварова

                                                                      2. Атанаска Атанасова

 

Секретар С. А.

Прокурор Христо Колев

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно наказателно дело номер 2761 по описа за  2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във връзка с чл.208 и сл.АПК.

Образувано е по касационна жалба на А.Д.Г. ***, против решение № 1078 от 23.07.2018 г., постановено по административно наказателно дело № 2927/2018 г. по описа на Районен съд Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление/НП/ № 17-0769-003298/08.09.2017 г. издадено от началник група, сектор „Пътна полиция“/ПП/, ОД МВР Бургас, с което, на основание чл.185 от Закона за движението по пътищата/ЗДвП/, за нарушение на чл.190, ал.3 с.з., на касатора е наложено администпративно наказание „глоба“ в размер на 20.00/двадесет/ лева.

Касаторът, редовно уведомен, се явява лично. Поддържа сезиращата съда жалба и твърди, че решението на районния съд е неправилно, тъй като е постановено в противоречие с материалния закон. Иска да се отмени, както и потвърденото с него наказателно постановление.

Ответникът по касационната жалба, редовно уведомен, не се представлява и не е представил становище по касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба, а решението на Районен съд Бургас да се остави в сила.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, Административен съд Бургас, ХІV-ти състав, намира за основателна по следните съображения:

Районен съд  Бургас, с решение № 1078 от 23.07.2018 г., постановено по административно наказателно дело № 2927/2018 г. по описа на съда, е потвърдил наказателно постановление № 17-0769-003298/08.09.2017 г., издадено от началник група, сектор „Пътна полиция“/ПП/, ОД МВР Бургас, с което, на основание чл.185 от Закона за движението по пътищата/ЗДвП/, за нарушение по чл.190, ал.3 с.з., на А.Д.Г. е наложено администпративно наказание „глоба“ в размер на 20.00/двадесет/ лева.

За да постанови оспореното решение районният съд е приел, че деянието, описано в АУАН и НП е доказано, правилно е квалифицирано като административно нарушение по чл.190, ал.3 ЗДвП и за извършването му законосъобразно е ангажирана отговорността на Г. на основание чл.185 от Закона за движението по пътищата.

Санкцията е наложена на А.Д.Г. затова, че на 29.07.2017 г. в гр.Бургас, на пл. „Царица Йоанна“, посока ул. „Иван Вазов“ управлявал собствения си лек автомобил, марка „Тойота“, модел „Ярис“, рег.№ СА9376СМ, като при извършена проверка от контролен орган е установено, че му е наложено наказание „глоба“ с НП №14-0228-000956/19.06.2014 г., влязло в сила на 26.02.2016 г., която не е платена в срока за доброволно заплащане. На Г. е съставен акт за установяване на административно нарушение № 717-0769-003298/29.07.2017 г., въз основа на който е издадено оспореното пред районния съд наказателно постановление.

Основното възражение на касатора е, че неплащането на  глоба, наложена с влязло в сила наказателно постановление в законоустановения едномесечен срок за доброволно плащане, не представлява административно нарушение по ЗДвП,  поради което неправилно по отношение на него е приложена общата санкционна разпоредба на чл.185 ЗДвП.

Така постановеното решение е валидно, допустимо, но неправилно и съображенията за това са следните:

С наказателното постановление, предмет на обжалване пред районния съд, А.Д.Г. е наказан на основание чл.185 ЗДвП - обща и бланкетна санкционна разпоредба, в която не се съдържа състав на административно нарушение. В нея е предвидено, че за нарушение на този закон и на издадените въз основа на него нормативни актове, за което не е предвидено друго наказание, виновните се наказват с глоба 20.00 лева. Дадената правна квалификация на деянието в НП е по чл.190, ал.3 ЗДвП, в която разпоредба също не е установено конкретно задължение за водача на МПС, неизпълнението на което да представлява административно нарушение. Нормата въвежда едномесечен срок, в който водачът разполага с възможност да плати доброволно наложената му глоба с влязло в сила наказателно постановление, но не предвижда наказание за неспазване на този срок. Това е така, тъй като преследваната от закона цел е предоставеният срок да е именно за доброволно плащане. Затова единствената последица от бездействието на водача след изтичане на  едномесечния срок по чл.190, ал.3 ЗДвП е възможността за пристъпване към принудително събиране на глобата, както и налагане на принудителни административни мерки по чл.171, т.1, б. „д“ ЗДвП и чл.171, т.2, б. „к“ ЗДвП.

Следователно, неплащането на наложените глоби за нарушенията на ЗДвП, не съставлява административно нарушение по смисъла на чл.6 ЗАНН, тъй като законодателят не е обявил това деяние за наказуемо, а е регламентирал други последици от бездействието на водачите. Противното би довело до разширително тълкуване и неправилно прилагане на закона, в противоречие с основните принципи на административнонаказателното право и с целите на административното наказание.

С оглед изложеното, незаконосъобразно е ангажирана административнонаказателната отговорността на касатора, на основание чл.185 ЗДвП за неплащане на глобата, наложена с влязло в сила НП, в срока за доброволно заплащане по чл. 190, ал.3 ЗДвП.

Като е достигнал до изводи различни от изложените и е потвърдил наказателното постановление, районният съд е постановил решение при неправилно приложение на закона, което налага неговата отмяна.

Воден от горното и на основание чл.222, ал.1 АПК, Административен съд  Бургас, ХIV - ти състав,

                              

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ решение № 1078 от 23.07.2018 г., постановено по административно наказателно дело № 2927/2018 г. по описа на Районен съд Бургас и вместо него ПОСТАНОВЯВА

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 17-0769-003298/08.09.2017 г. издадено от началник група, сектор „Пътна полиция“/НП/, ОД МВР Бургас, с което, на основание чл.185 от Закона за движението по пътищата/ЗДвП/, за нарушение по чл.190, ал.3 с.з., на А.Д.Г. ***, е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 20.00/двадесет/ лева.

Решението е окончателно.

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                     

 

 

                                              ЧЛЕНОВЕ:1. 

                

 

 

                                                                  2.