ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 05.12.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На пети декември                                   две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2761 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 9:30 часа се явиха:

 

Жалбоподателката Т.Н.Д., редовно призована, не се явява и не се представлява.

За ответника - изпълнителен директор на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД Бургас, редовно призован, се явява адвокат Й.П., надлежно упълномощена от изпълнителния директор на дружеството-ответник, представя пълномощно.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощника на страната, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

АДВОКАТ П.: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против мълчалив отказ на изпълнителния директор на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД Бургас да предостави обществена информация, поискана със заявление вх.№ К-1092-42/14.08.2017г.

 

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото вчера е постъпила молба от жалбоподателката, с което отново се уточнява предмета на оспорване. Твърди се, че изричен отказ не ѝ е връчен и се излага становище по съществото на спора.

Към молбата са приложени Устав на дружеството, договор за правна помощ, копие от дипломата на Т.Д., списък с разноски и съдебна практика.

Освен това, съдът ДОКЛАДВА, че на 04.12.2017г. извърши служебна справка в Национална база данни „Население“ (НБДН), от която се установяват роднинските връзки между всички лица, подали заявление за предоставяне на обществена информация от страна на „ВиК“ ЕАД, чиито заявления се намират в административната преписка.

 

АДВОКАТ П.: Оспорвам жалбата. Представям 4 броя декларации на членове на Съвета на директорите на „ВиК“ ЕАД, с които същите отказват да бъде предоставен достъп до поисканата информация.

Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата копия от диплома за висше юридическо образование на Т. Иванова.

 

Съдът констатира, че представените с молба от 04.12.2017г. писмени доказателства вече се намират между кориците на делото. Уставът на дружеството-ответник е изискано от съда, списък с разноските е представен по делото, копие от дипломата на жалбоподателката също е представен, както и договорът за правна помощ.

 

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства, съгласно опис в придружително писмо на л.17 от делото, както и представените в днешното съдебно заседание четири броя декларации на членове на съвета на директорите на „ВиК“ ЕАД.

 

ПРИЕМА служебна справка от Национална база данни „Население“.

С оглед становището на страните за липса на доказателствени искания, на основание чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

АДВОКАТ П.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна, като представям писмени бележки.

Моля да не присъждате разноски на жалбоподателя, предвид очевидната злоупотреба с права.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 9.39 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: