ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 22.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и втори ноември                          две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2760 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10.15 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Детелина имоти“ ООД се явява адвокат П., надлежно упълномощена.

Ответникът- председател на Комисията за защита на потребителите София не изпраща представител, редовно уведомен.

 

Адвокат П.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от „Детелина имоти“ ООД против заповед № 630/03.08.2017г., издадена от председателя на Комисията за защита на потребителите.

По делото е постъпила административната преписка.

Съдът УКАЗВА на ответника, че следва да установи в настоящото производство обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за издаване на обжалвания акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, и на жалбоподателя, че носи доказателствената тежест да установи фактите, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици.

 

Адвокат П.: Поддържам жалбата по съображенията изложени в нея. Не възразявам да се приеме цялата административна преписка, която е представена от Комисията за защита на потребителите (КЗП). Нямам други доказателствени искания. Считаме, че спорът е типично правен. Ние не отричаме факта, че обявата е налична към датата на проверката. Комисията твърди, че ние не сме я свалили от сайта. По отношение начина на извършване на проверката нямаме възражения. Тази обява е рекламирана в два сайта- „Имоти Бг“ и „АЛО Бг“. Имотът е нает по обявата в „АЛО“ Бг. Бил е нает от нашата фирма и е свален от „АЛО Бг“, но е бил наличен в „Имоти Бг“. Твърдим, че след извършване на проверката е свален. Ние твърдим, че съгласно чл. 68, т.6, б.а от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), въз основа на която е наложена административната мярка, която определя като заблуждаваща тази практика, съгласно която търговецът отказва да предостави стоката и услугата с цел да предложи друга, но на жалбоподателката в нито един момент не е предлаган друг имот. Самата реклама, съдържаща се в определен сайт, не означава, че дори имотът да е свободен, сделка ще бъде сключена. Рекламата е стояла на сайта от 24.05.2017г., когато е подписан окончателно договор, до 02.06.2017г. Обявата е свалена от „АЛО Бг“. Жалбоподателката не е била склонявана да сключи договор за друг имот. От самата жалба до комисията става ясно, че тя е искала да подпише договор за този именно имот от м.януари, което няма как да стане, няма как да резервираш определен имот от определен момент. Имотът е предлаган е от месец януари, тя многократно е звъняла, за да го наеме от месец май. Няма как това да се случи. Дори да е осъществен оглед, крайното решение дали да се сключи договор е на собственика. Посредникът осъществява само контакта, но не сключва договора. Тази практика е преустановена изцяло. Към момента на издаване на заповедта е трябвало да проверят дали обявата съществува. Налагането на този тип административни мерки трябва да е актуално и да се провери. Отделно считам, че не е налице фактическия състав посочен в заповедта. В самите фирми за недвижими имоти няма как да се поддържа актуалност, може да се рекламира в един сайт, но не постъпва информация дали имотът е нает. Ние не отричаме нито един от фактите, но в никакъв случай не е с цел да се рекламира друг имот и да се сключи сделка с друг имот, нямало е и няма фактически данни на нея (жалбоподателката) да ѝ е предложен друг имот и да е склонявана да сключи договор за други имоти.

 

СЪДЪТ намира приложените в административната преписка писмени доказателства за допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените в административната преписка писмени доказателства.

 

 

СЪДЪТ, с оглед изявлението на пълномощника на жалбоподателя и като счете делото за изяснено от фактическа страна,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Адвокат П.: Поддържам изцяло жалбата. В самата заповед, в мотивите на стр.4, се съдържа текст „Като цяло действията на търговеца са заблуждаващи – отправяне покана за покупка на услуга като впоследствие с цел насърчаване продажба на друга услуга…“. Не е налице фактическия състав, защото нито в една фаза на административното производство не се съдържат факти и твърдения от жалбоподателката, че търговецът е целял да и предостави друга услуга.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.26 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: