О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

  291      /22.02.2017 година, град Бургас

 

Административен съд - Бургас, на двадесет и втори февруари две хиляди и седемнадесета година, в закрито заседание, в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Павлина Стойчева

                                                    ЧЛЕНОВЕ:     Даниела Драгнева

                                                                               Веселин Енчев

 

разгледа докладваното от съдия Енчев КНАХД № 275/2017 година

 

Производството е образувано по частна жалба от М.И.П., с ЕГН **********, адрес ***, против протоколно определение № 279 от 18.02.2016 година по н.а.х.д. № 5731/2015 година на Районен съд – Бургас (РС).

С оспореното определение РС е прекратил производството по н.а.х.д. № 5713/2016 година – поради просрочие на жалбата на П. срещу наказателно постановление № 15-0769-001718/11.08.2015 година на началник група в сектор „Пътна полиция“ при ОД – Бургас на МВР (НП).

В частната жалба се твърди, че РС незаконосъобразно е приел, че жалбата срещу атакуваното НП е просрочена. Заявява се, че жалбата е подадена в срок, тъй като е изпратена на 23.11.2015 година с експресна поръчка чрез куриерска фирма, а съдът неправилно е счел, че тя е подадена лично на 24.11.2015 година, поради което е приел просрочено оспорване. Иска се отмяна на обжалваното определение.

Жалбата е допустима. Производството пред РС е прекратено с определение от 18.02.2016 година, постановено в проведеното съдебно заседание (лист 33 от н.а.х.д. № 5731/2015 година). Жалбоподателят не е била уведомена с изрично съобщение за това определение.

На 10.11.2016 година от името на М.П. е подадена заявка за предоставяне на информация чрез фотокопиране, като таксата за извършената услуга е внесена от „В.П. платец“, а върху бележката за извършеното плащане е отразено името „И.П.“ (лист 34 – 36 от н.а.х.д. № 5731/2015 година). В делото на РС не се съдържат данни за издадено фотокопие от прекратителното определение на РС, което да е получено на тази или друга дата от М.П., или изрично упълномощено от нея лице. По изложените съображения, настоящият съдебен състав приема, че подадената частна жалба не е просрочена и следва да бъде разгледана по същество.

Разгледана по същество, жалбата е основателна.

Съгласно чл.63 ал.1 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на касационно обжалване пред административния съд на основанията, предвидени в НПК, и по реда на глава дванадесета от АПК. Разпоредбата на ал.2 гласи,че в предвидените от закона случай, съдът може да прекрати производството с определение, което подлежи на обжалване с частна жалба.

От разписката, съдържаща се върху НП, се установява, че М.П. е получила екземпляр от постановлението на 16.11.2015 година (лист 7 от н.а.х.д. № 5731/2015 година).

Законоустановеният срок за обжалване на НП е изтекъл на 23.11.2015 година.

От товарителницата, представена с частната жалба до АдмС – Бургас се установява, че на 23.11.2015 година от П. *** на МВР е изпратена пратка – „документи“ по „НП № 15-0769-001718 ОТ 11.08.2015.“(лист 4). Описанието на пратката напълно съответства на номера и датата на наказателното постановление, с което М.П. е била санкционирана за нарушението, извършено от нея (според наказващия орган). Получател на пратката е администрацията на наказващия орган, а датата на постъпването на жалбата в ОД – Бургас на МВР, съответства на датата, посочена като дата на доставка по товарителницата (лист 3 от н.а.х.д. № 5731/2015 година и лист 4 от настоящото дело).

От установените факти настоящият състав прави извод, че М.П. е била уведомена за издаденото НП на 16.11.2015 година и в законоустановения срок – на 23.11.2015 година, го е обжалвала надлежно, чрез наказващия орган, пред районния съд.

Определение № 279/18.02.2016 година по н.а.х.д. № 5731/2015 година на РС – Бургас следва да се отмени, а делото да се върне на същия състав за продължаване на процесуалните действия.

Затова, на основание чл. 235 от АПК във връзка с чл. 63 ал.2 от ЗАНН, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

ОТМЕНЯ определение № 279/18.02.2016 година по н.а.х.д. № 5731/2015 година на Районен съд – Бургас.

 

ВРЪЩА делото на същия състав на районния съд за продължаване на процесуалните действия.

 

Определението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                    ЧЛЕНОВЕ: