ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 19.05.                                                                  град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На деветнадесети май                                две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

    ЧЛЕНОВЕ: 1. ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

       2. ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар:  С.Х.

Прокурор: ГЕОРГИ ДУКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно  дело  номер 275 по описа за 2016 година

На именното повикване в 10:22 часа се явиха:

 

Жалбоподателят ТК „Минибусекспрес юг 2000”, редовно призован, представлява се от адв. К., с представено по делото пълномощно.

Ответникът по касация - Общински съвет – Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Т., с представено по делото пълномощно.

За Окръжна прокуратура – Бургас се явява прокурор Дуков.

 

Становище по хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от ТК „Минибусекспрес юг 2000” против Такса за информационно обслужване на автобуси, извършващи превози на територията на страната - §3, Приложение № 2 от „Тарифа на цени на услуги и права, предоставени от Община Бургас, съгласно чл.6, ал. 2 от ЗМДТ” - раздел VІІ на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в Община Бургас, приета с Решение на Общински съвет – Бургас от 17.12.2015 г.

 

АДВ. К.: Поддържаме жалбата по съображенията изложени в нея. Считаме, че са нарушени чл. 22, ал. 3 от Закона за автомобилните превози и чл. 53а от Наредба № 33/03.11.1999 г. за превоз на пътници и товари на територията на РБ.

Претендираме разноските. Моля да се приемат представените писмени доказателства.

Във връзка с подадената жалба имаме искане за назначаване на съдебна експертиза със задачи, посочени в нарочна писмена молба, която представям. В случай, че уважите тази молба, отказваме се от разпита на свидетели.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете представената преписка.

Представям и моля да приемете становище от директора на ОП „Транспорт” при Община Бургас.

По искането за допускане на експертиза считам, че не е относимо към настоящото производство.

ПРОКУРОРЪТ: Жалбата считам, че е допустима. Нямам доказателствени искания.

 

Съдът с оглед заявените от страните становища и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата и с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

По отношение формулираното в днешно съдебно заседание искане за допускане на съдебна експертиза, която да отговори на въпроси описани в нарочна представена писмена молба, съдът намира така формулираното искане за процесуално допустимо само по отношение на формулираните въпроси № 2 и № 4 от молбата. От анализа на въпрос № 1 съдът счита, че отговорът на този въпрос е правен, а по отношение отговора на въпрос № 3 съдът може да установи същия след извършване на справка в съответната нормативна база, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА изготвянето на съдебно-счетоводна експертиза, която след като се запознае с доказателствата по делото, извърши необходимите справки и при необходимост оглед на място, да отговори на въпросите № 2 и № 4 от нарочната писмена молба, депозирана от процесуалния представител на жалбоподателя в днешно съдебно заседание.

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит по така допуснатата съдебно-счетоводна експертиза в размер на 200 лв., платими от жалбоподателя в седмодневен срок считано от днес по сметка на Административен съд – Бургас, в който срок по делото следва да бъде представен платежен документ, удостоверяващ извършеното плащане.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице Т.Д., която следва да бъде уведомена за изготвяне на експертизата след представяне на доказателство за внесения предварителен депозит.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 06.10.2016 г. от 10.15 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10,31 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: