ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 06.10.                                                                   град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        ХV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шести октомври                                     две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

    ЧЛЕНОВЕ: 1. СТАНИМИР ХРИСТОВ                                                                 2. ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар:  Й.Б.

Прокурор: Георги Дуков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

Административно дело номер 275 по описа за 2016 година

На именното повикване в 10:23 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  ТК „Минибусекспрес Юг 2000“, редовно призован,  се представлява от адвокат К., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Общински съвет – гр. Бургас, редовно призован, юрисконсулт Т., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

 

За Окръжна прокуратура – Бургас се явява прокурор Дуков.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.Ж.Д..

 

Становище по хода на делото:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Поради липса на процесуални пречки за даване ход  на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

ДОКЛАДВА, че по делото, след предходното съдебно заседание жалбоподателя е представил писмени доказателства на 21.09.2016година и на 28.09.2016 година е постъпило заключението на вещото лице по съдебно-икономическата експертиза, което е в законовия седемдневен срок по ГПК.

 

АДВОКАТ К.: Запозната съм със заключението на вещото лице и нямам възражения да се изслуша в днешното съдебно заседание.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Запозната съм със заключението и не възразявам вещото лице да бъде изслушано в днешното съдебно заседание.

 

СЪДЪТ пристъпва към изслушване заключението на вещото лице, като снема самоличността му както следва:

 

Т. Ж. Д., г., неосъждана, без дела и родство със страните.

 

ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност, която носи по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

ОБЕЩАВА да даде безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.:  Представила съм заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ К.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението на вещото лице.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

 

ПРОКУРОРЪТ:  Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението на вещото лице.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице. УТВЪРЖДАВА окончателен размер на възнаграждението, равен на внесения депозит.

Да се издаде разходен касов ордер.

 

АДВОКАТ К.: Представила съм доказателства към искането ни за спиране. Поддържаме това искане. Няма да сочим други доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Запознах се с писмените доказателства, които жалбоподателя е представил, не възразявам да се приемат. Няма да соча други доказателства.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се приемат представените по делото доказателства Нямам доказателствени искания.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с молба от 21.09.2016година от жалбоподателя, писмени доказателства описани в самата молба на л. 282.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

С оглед изявлението на страните за липса на доказателствени искания, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ К.: Моля да бъде уважена жалбата ведно със законните последици. От доказателства по делото се установи, че  обема на извършените дейности от жалбоподателя и разходите са еднакви за всички превозвачи, което предполага таксуване на тази услуга по един и същ начин. Факт е обаче, че с атакувания от нас акт не са поставени  еднакви критерии  за услугата, тъй като въведения критерий за такса е заплащане на стойността на един билет за съответното направление за всеки начален час, което е в нарушение разпоредбата на чл.22, ал. 3 от Закона за автомобилните превози и чл.53а от Наредба №33/03.11.199г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България, а именно да се  прилагат еднакви критерии спрямо всички превозвачи при определяне цените за преминаване, престой за предоставяне на право на продажба на билети и за извършване на други услуги. Таксата на услугата не би следвало да се обвързва с таксата на билета, нито от сезона, тъй като по този начин се нарушават разпоредбите на Закона  и превозвачите не са поставени в равностойно положение.  Моля за срок за представяне на писмена защита, към която ще приложа съдебна практика. Да се уважи жалбата и бъдат присъдени в полза на жалбоподателя направените разноски по делото, за което представям списък на разноските. Моля да уважите и искането за спиране.

ЮРИСКОНСУЛТ  Т.: Уважаеми административни съдии, моля да оставите в сила оспорваната разпоредба от Наредбата за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас. Спазена е процедурата  по приемането на  подзаконовите нормативни актове, публикуван е на официалния сайт на Община Бургас, ведно с мотивите, съдържащи се в докладната  записка на кмета и са спазени всички изисквания на чл.26, ал.2 от ЗНА. Спазен е и материалния закон като съгласно чл.22, ал. 3 от Закона за автомобилните превози при определяне на такса за обслужване на автогара Общински съвет Бургас е приложил еднакви критерии спрямо всички превозвачи.  Има  изисквания за еднакви критерии, а не за еднаква цена. Поддържам представеното си писмено становище. Моля за присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

 

ПРОКУРОРЪТ: Жалбата е основателна и следва да се отменят оспорените с нея  разпоредби на Наредбата за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас. 

 

Съдът, обявява устните състезания за приключили.

 

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 7-дневен срок от днес да представи писмено становище.

 

УКАЗВА на страните, че по искането за спиране съдът ще се произнесе с крайния съдебен акт.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.25 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: