ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2014, 08.07                                                                     град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На осми юли                                         две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 275 по описа за 2014 година

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.Р.П., редовно призован, се явява лично и с адвокат С.С., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА кмет на община Царево, редовно призован, се явява адвокат Д., с пълномощно по делото.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.К..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ДОКЛАДВА:

 

Постъпило е заключение от вещото лице К., което е в срока по чл. 199 от ГПК.

 

АДВОКАТ С.: Искам да заявя, че не сме представили скицата, която съдът ни задължи, тъй като тя щеше да се дублира по съдържание със скицата представената от Кадастъра, находяща се на стр.50 от делото.

Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

АДВОКАТ Д.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

 

  Р.К.К. - 42години, българка, българска гражданка, неосъждана, без особени отношения със страните по делото.  ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Представила съм писмено заключение със снимки и извадка от програма „Икар”, което поддържам. Към  момента нямам какво да добавя.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.: Има въпрос към вещото лице - Има ли разлика между разработения Общ устройствен план и фактическото изпълнение на улиците? Има ли разработка и документация за улична регулация?

 

АДВОКАТ С.: Искам да доуточня въпросът на доверителя ми, а именно, той е във връзка с поставения въпрос в жалбата ни, на който експертизата е следвало да отговори, а именно - Има ли влязъл в сила План за улична регулация, ако „да”, то с коя заповед е одобрена?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: От извършената от мен проверка при изготвяне на заключението си съм установила, че за територията на община Царево има ОУП, на който е спряно прилагането. Няма одобрен ПУП за процесния имот 48619.63.20. В заключението си съм записала, че съществуващата улична мрежа не е процедирана, като процесния имот стои като неурегулиран.

 

ВЪПРОС НА СЪДА: На място измервали ли сте площта на процесния имот?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Не съм измервала площта на имота на място. Измервала съм частта в границите между имоти 48619.63.6 и 48619.63.20 с ръчен джи пи ес, който е с по-малка точност и при това измерване отнемането от имота отговаря в рамките на допустимото отклонение.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.: Има ли одобрена улична регулация за процесния имот?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Към настоящия момент няма одобрена улична регулация касаеща процесния имот.

 

АДВОКАТ С.: Би ли следвало да има одобрен план за улична регулация, независимо  от статутите на имотите граничещи с нея? Не Ви ли беше предоставена документация за такава улична регулация или няма такава регулация?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Ако е одобрена улична регулация, би следвало да има.

Питала съм за конкретния имот и каквото ми предоставиха, въз основа на него изготвих заключението си. Не ми предоставиха план за улична регулация, за това приемам, че няма такъв.

 

АДВОКАТ С.: Един и ли два пъти  посетихте имота?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Два пъти посетих имота.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.: Не сте отговорили на въпроса за вертикалната планировка, който сме поставили. Вдигнаха улицата на 2м височина и оставиха имота ни в дупка. Нашият имот остава на нивото, което си е, а целият район го вдигнаха нагоре. Има ли план за вертикална планировка?

 

АДВОКАТ С.: Всички останали имоти, за които има частично одобрени ПУП-ве са издигнати на два метра по-високо.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: По принцип имотът на жалбоподателя остава на 2м-3м под нивото на пътя, така е. Освен това обаче като цяло теренът може би е такъв, нямам конкретни данни, теренът който е западно от процесния имот с последна цифра 8 е приблизително на нивото на имота на жалбоподателя, като самата улица идва по-високо над тези двата имота - 6 и 8.

План за вертикална  планировка  не може да съществува самостоятелно, той или е част от ПУП за конкретен имот или част от плана за улична регулация.

Фактически може да се направи заснимане на място и да се съвмести с кадастралната карта.

 

АДВОКАТ С.: На втора страница от заключението сте записали проверени книжа и документи. Третият абзац относно това, че ОУП е одобрен и спрян, нямаме съмнения, относно обстоятелството, че за нашия имот няма действащ ПУП, също нямаме съмнения, но по отношение на останалите има ли планове за ВиК и електроснабдяване. Вие извършихте ли проверка или не установихте ли наличието на такива планове, които да се съхраняват в общината и които са одобрени? Питам за улицата, която е проведена като общинско мероприятие и понеже по нея има положени ел.кабели и ВиК тръби, а това не може да стане без одобрен ПУР и ако няма такива проекти, вече отиваме към важен извод, че община Царево е изградила  улица без всякакъв план, което е незаконосъобразно.

Вещото лице заяви, че такъв план няма, а ние считаме това за невярно.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Към всеки ПУП трябва да има схеми за ел.  и ВиК.

 

АДВОКАТ Д.: Във връзка с така зададените въпроси от жалбоподателя и процесуалния му представител в днешното съдебно заседание, считам същите за неотносими, вещото лице заяви, че имот с идентификатор с последна цифра 20 е неурегулиран, като има ПУП-ве за съседните имоти и въз основа на които е изпълнена улична регулация. Установява се още от заключението на вещото лице, че няма засягане на процесния имот. Напълно нормално е ако има засягане на процесния имот, то да е до 25% съгласно чл.16 от ЗУТ, за отнемане за улична регулация. Това  е станало за сметка на другия имот, не на имота на жалбоподателя. Моля, ако има друго питане да бъде конкретизирано и съобразно с настоящия спор.

 

ВЪПРОС НА СЪДА: Относно ПУП-те на съседните имоти има ли реализирана  улица?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Да, гледала съм. Към всеки ПУП има разработка част регулация. За имот 20 е предвидена улица, която минава от югоизточната страна на имот 20 и имот 6. Тя е реализирана  в рамките на имот 20 и 32, като по отношение на имот 6 не е реализирана, не е приключила процедурата по чл.16 от ЗУТ. Улицата е асфалтирана като е съобразена единствено с регулацията на имот 20 и 32.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.: Не са изпълнени тротоарите в момента.

 

АДВОКАТ С.: За да изградим нашето становище сме ползвали специални знания и знаем някои неща.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.: 142 кв.м. са отнети от самия асфалт без тротоарите, без шарпито да е включено. Моля за втора експертиза.

 

АДВОКАТ С.: Няма други въпроси към вещото лице.

 

АДВОКАТ Д.: Имам един уточняващ въпрос, а именно към настоящия момент имотът на жалбоподателя, с каква площ е съобразно извършената от Вас проверка и заключението, което сте дали?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Имотът на жалбоподателя е с площ 4999кв.м. и няма отнемане. Той си е така, както е по кадастрална карта.

 

АДВОКАТ Д.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

 

АДВОКАТ С.: Считам, че не следва да се кредитира представената по делото експертиза. Тя е извън рамката, която сте допуснали в предходното съдебно заседание и съдържа непълноти, неясности, като у нас се появиха почти основателни съмнения, че тази експертиза е необективна. В тази връзка моля съдът да задължи същото вещо лице или да назначи друго, което да изпълни задачите поставени към експертизата в рамките на онова което Вие сте задали, а именно т.а, б, в, без допусната т.г, тъй като същата се отнася до определяне размера на обезщетението. Още със запознаване със заключението, на първата страница на експертиза, вещото лице възпроизвежда върху какво е работило и се вижда, че на първите два въпроса на които отговаря вещото лице, не отговарят на въпросите поставени от нас. Моля да не приемате заключението и задължите вещото лице да изготви в цялост и с точност заключението си, като задължите община Царево да окаже пълно съдействие на вещото лице, тъй като изхождайки от други съдебно-технически експертизи извършени от други вещи лица за нас е известно, че  съществуват и други планове, а пред съда в настоящото производство не се представят.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.: Има ли отнети кв.м. при построяването на асфалтовото платно на двете улици и колко са?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Това което казах е, че с измерване с ръчен джи пи ес, който е с по-малка точност, и няма план,  разминаването е може би в рамките на точността на изпълнение на самата улица. Има минимално отнемане в рамките на точността. Тази точност с този джи пи ес е около 1м.

По б. а- съм дала отговор, че има ОУП, това е така. По б. б – това се извършва с ПУП какъвто няма разработен за този имот. Б.в не е допусната като задача към експертизата.  В заключението съм записала, че с ПУП-вете за съседните имоти е резервиран терен от процесния имот, но с урегулиране на процесния имот конкретно ще бъде изчислена площта, която се предвижда за улица.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.: Да, не се приема заключението на вещото лице. Имам други дела и други експертизи, има и други планове, които не са приложени по това дело. Експертизата не е отговорила на въпросите ни.

 

АДВОКАТ Д.: Моля да се приеме заключението на вещото лице. Същото е изготвено обективно и безпристрастно са дадени отговори на зададените от жалбоподателя въпроси обективирани в протокол от съдебно заседание проведено на 22.04.2014година в присъствието на жалбоподателя и неговия процесуален представител. Жалбоподателят е възприел и се е съгласил с въпросите, които са допуснати, като в противен случай до днешното съдебно заседание са минали повече от два месеца и е можел да поиска поставянето на допълнителни въпроси, ако е счел, че същите не са били достатъчни за доказване на теза му. По отношение на заключението на вещото лице, считам, че следва да се приеме. Вещото лице е отговорило и включително в днешното съдебно заседание отговори на всички поставени и допуснати въпроси.

Във връзка с направеното твърдение от жалбоподателя за това, че експертизата изразява някакво пристрастие и некомпетентност на вещото лице, като прави някакви свои излияния, същия не представя други доказателства свързани с други дела и експертизи по други производства за доказване на това. В тази връзка да се приеме заключението на вещото лице.

 

ВЪПРОС НА СЪДА: На снимките, които сте приложили, къде е имотът на жалбоподателя?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Видно от снимка 1, приложение 1, улицата когато преминава покрай имота на жалбоподателя се стеснява около 1,5м.. Това е на границата с имот 20 и 32. Това е стесняването между имоти 20, 6, и 32.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице, като му ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 250лева, платими от внесения депозит.

 

По направеното искане на процесуалния представител на жалбоподателя за повторно заключение счита, че не са налице основанията по чл.201 от ГПК, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ без уважение искането за повторна експертиза.

 

АДВОКАТ С.: Нямам други доказателствени искания, но оспорвам отново заключението. Вещото лице не можа да каже колко е отнето и извършената експертиза няма да окаже положителна насока и няма да може да се използва при постановяване на решението по спора, тъй като не е отговорено на поставените задачи. Поддържам становището за необективност на заключението и се прави мечешка услуга на община Царево и отново ще ги говорят по телевизиите и пишат по вестниците. Ние имаме само една възможност да се обърнем към съда за справедливост.

Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането им.

 

АДВОКАТ Д.: Нямам доказателствени искания. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ С.: Уважаема г-жо съдия от името на доверителя ми, моля да уважите подадената жалба, която считам първо за процесуално допустима, второ за основателна и на трето място и за доказана. От гледна точка на процесуалния закон, аз считам, че ние сме спазили възможността да поискаме, каквато ни е дадена по Конституция и по закон, за издаване на индивидуален административен акт за обезщетение. Между впрочем независимо от настоящото производство сме имали и други производства с община Царево и когато с отказа беше направено шиканиране, беше определено обезщетение, за което не знаехме и беше използван текст от АПК, в последствие определен за  незаконосъобразен, а именно че сме били уведомени за определеното обезщетение, но не сме обжалвали и имаме отказ. За този процесен имот по настоящото дело, няма определено обезщетение.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.: Правил съм искане и за процесния имот, но отговор няма. Никога не са определяли обезщетение за процесния имот.

 

АДВОКАТ С.: С оглед на жалбата сме установили пред почитаемия съд, че община Царево, ответника по настоящото административно производство, не ни е издал законосъобразен акт и извършил обезщетение, както е задължен. На практика дори и сега от доклада по оспорената експертиза, е видно че има завземане и дали има ПУП или не е несъществено в случая. Налице е улична регулация, приложена към ПУП, но няма приложени документи относно ВиК, ел. и мръсен канал и т.н. и т.н., които съществуват и няма как да функционира урбанистиката на община Царево, ако не съществуват, но документация няма. Това е целия генезис на цялото производство. Дали ще искаме да сменим предназначението е едно, но когато има отнети части и установени от експертизата, не би ли следвало ние по чл.208 и чл.210 от ЗУТ да получим  обезщетение, може да е 1 лев или 10 лева,  но ние трябва да се обърнем към някакъв орган. Обръщаме се към Община Царево и нямаме отговор, затова следва да се обърнем към друг орган, защото община Царево е класически местен властнически орган и ние не можем да се борим с нея и затова пускаме жалба до Административен съд за да поискаме издаването на индивидуален административен акт. Основанието на кмета на общината, че няма пари не е правнорелевантно, като имаме решение, ние не искаме веднага да ни се изплати, но ни се дължат пари. Налице е властнически орган, който шиканира как да не си получим парите, така беше и при предишния кмет и затова оспорихме заключението на вещото лице, защото ползва властническия орган, а не този гражданин, който следва да търпи властническия орган.

Моля за решение, с което задължите кмета на Община Царево да издаде на доверителя ми индивидуален административен акт за обезщетение, а какъв е размера Вие сте права, затова не допуснахте тази оценка, макар за нас вещото лице да не постъпи правилно, коректно, тъй като обстоятелството, че няма планове за улична регулация и между другото има ВиК и ел., то говорим за незаконосъобразни действия на община Царево.

Моля за присъждане на направените по делото съдебно-деловодни разноски за тази инстанция.

Моля за указан от Вас срок в който да представят писмена защита.

 

АДВОКАТ Д.: Във връзка с така депозираната жалба, първо по отношение допустимостта, считам същата за недопустима, тъй като не е налице индивидуален административен акт по смисъла на чл.21 от АПК за обжалване.

Алтернативно в случай, че приемете жалбата за допустима, считам същата за изцяло неоснователна и недоказана.

От събраните по делото доказателства се установи, че за процесния имот, собственост на жалбоподателя с идентификационен №48619.63.6 няма влязъл в сила ПУП, и начинът за трайно ползване на земята е земеделска, с площ 4999кв.м., т.е реално няма отнемане на никакви квадрати  по отношение на имота на жалбоподателя, което се установи от заключението на вещото лице.

В допълнение във връзка с направеното  твърдение, че евентуално следва обезщетение, то съгласно чл.16 от ЗУТ при регулиране на  процесния имот се допуска отнемане до 25% за инфраструктура, поради което, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и присъдите на административния орган направените съдебно-деловодни разноски.

 

АДВОКАТ С.: Представям списък за разноските И договор за  правна защита и съдействие.

 

АДВОКАТ Д.: Оспорвам като прекомерни исканите от процесуалния представител на жалбоподателя адвокатски разноски в размер 900 лева, като същите не са съобразени с Наредба №1 от 2004година за минималните адвокатски възнаграждения. В случай, че уважите жалбата, моля да го имате в предвид.

 

АДВОКАТ С.: Във връзка с цитирания чл.16 от ЗУТ, той е неприложим, защото ПУП-а влиза в сила далеч преди влизането на ЗУТ и по отношение на това сме представили становище по делото. Ние сме наясно, че тези 25% по ЗУТ не следва да се прилагат, тъй като ЗУТ действа винаги и за напред, а ние сме в едно заварено положение, когато ЗУТ не е бил влязъл в сила и не би могъл да бъде приложен.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 5-дневен срок на жалбоподателя за представяне на писмени бележки с копие за другата страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.55 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: