ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2014, 22.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и втори април                     две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 275 по описа за 2014 година

На именното повикване в 11:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.Р.П., редовно призован, се явява лично и с адвокат Ст.Ст., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА кмет на община Царево, редовно призован, представител не се явява.

 

АДВОКАТ Ст.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на И.Р.П. против изричен отказ на кмета на община Царево да издаде индивидуален административен акт по заявление вх. № 94-01-3662/17.12.2013г. за откриване на процедура по отчуждаване на част от ПИ с идентификатор 48619.63.6 по КККР на гр.Царево, с цел изплащане на парично обезщетение.

 

АДВОКАТ Ст.: Изцяло поддържам и моля да приемете тези доказателства, които сме поискали и приложени по делото. Задължили сте ни да представим скица, която представям. Извиках  клиента си дадох му Вашето разпореждане и го помолих да извади такава, като тази сутрин преди 20 минути ми даде тази скица и видях, че не е поисканата от Вас. Може да питате самия жалбоподател, защо е такава скицата, аз не съм се разграничил от рамката която съда ми е дал.

Моля за повторна възможност от Агенцията по кадастъра да представим скица, която да носи щемпела на агенцията, както и да  допуснете поисканата съдебно-техническа експертиза. Има непълнота в комбинираната скица, че не са обозначени тротоарите и мислим, че може да се поправи тази неточност с експертизата и имам искане по експертизата, ако го уважите разбира се. Моля да имате предвид, че на въпроса по т.а под ОПК съм имал предвид Общ устройствен план - ОУП. По отношение на б.г да се има предвид, че под географски ориентири съм имал предвид кои части от западната или съответно южната, източна има  отнета площ от процесния имот и ако да има ли вертикална планировка?

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка  и в днешното съдебно заседание  писмени доказателства.

 

Не приема представената в днешното съдебно заседание комбинирана скица за частична улична регулация между ПИ 48619.63.6 и част от асфалтова улица преминаваща през имота, доколкото същата би могла да се приеме като експертно заключение по експертиза, която не е допусната и приета като доказателство по делото.

 

ВРЪЩА комбинираната скица на жалбоподателя.

 

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да отговори на поставените от процесуалния представител на жалбоподателя въпроси, като на б.а да отговори единствено има ли Общ устройствен план за гр. Царево и какви са предвижданията за процесния имот.

По отношение на въпрос по б.г да се вземат предвид направените от процесуалния  представител на жалбоподателя уточнения, като се отговори от къде има отнета площ от имота и въз основа на какви документи е извършено това.

НЕ ДОПУСКА въпрос по б.в каква е възможната пазарна стойност на площта, която е отнета за улична регулация и вертикална планировка,  доколкото същия е неотносим към предмета по делото.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за допуснатата експертиза в размер на 250 лева, вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд гр.Бургас, в който срок следва да се представи като доказателство по делото и съответния платежен документ.

 Вещото лице ще бъде определено след представяне на доказателства за внесения депозит.

 

ДАВА възможност на жалбоподателя най късно в следващото съдебно заседание да представи актуална скица на имота от Кадастралната карта на гр. Царево.

 

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 24.06.2014 г.  от 11.10часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Да се УВЕДОМИ вещото лице, след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11.23часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: