Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 993           30.04.2013г.      град Бургас

 

Административен съд – гр. Бургас, тринадесети състав, на четвърти април две хиляди и тринадесета година в публично заседание в следния състав:

 

Председател: Таня Евтимова

  Членове:   1. Чавдар Димитров

                      2. Златина Бъчварова

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Тиха Стоянова, като разгледа докладваното от съдия Евтимова касационно наказателно административен характер дело номер 275 по описа за 2013 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ от ЗАНН, вр. с чл.348 от НПК, вр. с чл.208– чл.228 от АПК.

Образувано е по касационна жалба на директора на Регионална Дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище в гр.Бургас към Главна Дирекция „Контрол на пазара” в Комисията за защита на потребителите против решение № 163/10.12.2012г., постановено по НАХД № 195/2012г. по описа на Районен съд – Поморие, с което е отменено издаденото от касатора наказателно постановление № 25050/31.01.2012г. и наложената на “МК Травел” ООД със седалище и адрес на управление в гр.***, представлявано от управителя М.Т.Д. имуществена санкция в размер на 10 000 лева на основание чл.67 от Закона за туризма за нарушение на чл.17, ал.1 от същия закон. Иска се от съда да отмени първоинстанционното решение и да потвърди наказателното постановление. В жалбата се твърди, че решението е неправилно, необосновано и постановени при непълнота на доказателствата. В съдебно заседание касаторът не се представлява и не изразява становище по оспорването. Представя писмени доказателства в подкрепа на касационните доводи.

Ответникът – “МК Травел” ООД се представлява в процеса от адвокат И. от БАК, която депозира писмен отговор на жалбата и пледира за отхвърлянето й. Не ангажира доказателства, които да опровергаят основанията за касиране на решението.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас изразява становище за неоснователно проведено оспорване.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

            Касационната жалба изхожда от надлежна страна, подадена е в срока по чл.211 от АПК и е съответна на изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима. Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд - Поморие е образувано по жалба на “МК Травел” ООД против наказателно постановление № 25050/31.01.2012г., издадено от директора на РД за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към Главна дирекция „Контрол на пазара” в Комисията за защита на потребителите по пълномощие от председателя на КЗП (заповед № 942/04.10.2011г.). С наказателното постановление е наложена имуществена санкция на дружеството в размер на 10 000 лева на основание чл.67 от Закона за туризма за нарушение на чл.17, ал.1 от същия закон. В хода на проведеното съдебно следствие е установено, че на 26.10.2011г. инспектори в РД на КЗП извършват проверка в магазин за парфюмерия, находящ се в гр.*** и установяват, че лицето М.Г. събира лични данни за организирано пътуване до Истанбул на стойност 195 лева. Констатират още, че върху входната врата на магазина е поставено информационно съобщение със следния текст: „Екскурзия с „МК Травел” ООД до Истанбул на 27, 28, 29 и 30 октомври 2011г. на стойност 195 лева. В цената са включени три нощувки, хотел със закуска, транспорт, медицинска застраховка, пътни такси и паркинг”. Не е спорно по делото, че Горенова не е служител на ответника по касация и че документи за екскурзията не са издавани в магазина. На 27.10.2011г. е извършена проверка на автобус „Мерцедес” с рег.№ А 83 72 КР, при която управителят на „МК Травел” ООД представя договор за транспортна услуга от 16.09.2011г. с „Фотони” ООД, 4 броя договори за организирано пътуване, сключени с „Фотони” ООД, ведно с фискални бонове за извършеното плащане, дневни финансови отчети и 4 ваучера. В хода на проверката е установено, че преди отпътуването на автобуса не е имало представител на туроператора. Изложените фактически данни са анализирани подробно от решаващия съд, който формира извод за несъставомерност на деянието и отменя наказателното постановление.

Решението на Районен съд – Поморие е валидно, допустимо и правилно и следва да се остави в сила.

Наведените в касационната жалба доводи с правно основание чл.209, т.3 от АПК са неоснователни. За да е неправилно решението, предмет на проверка в касационното производство, същото трябва да е несъответно на действителното правно положение – поради грешка при установяване на фактите или поради грешка при извеждане на правните им последици, а настоящият случай не е такъв. Първоинстанционният съд е изяснил точно действителното фактическо положение, анализирал е релевантните за деликта юридически факти и е достигнал до правилния правен извод за несъставомерност на деянието. Съгласно разпоредбата на чл.17, ал.1 от Закона за туризма (отм.) туроператорска или туристическа агенстка дейност на територията на Република България се извършва само от регистрирани по закона лица. Легалното определение на понятието „туристическа агентска дейност” се съдържа в §1, т.9 от ЗТ (отм.) Това е извършването на посредничество при продажби на организирани пътувания, пасажерски авиационен, воден и автобусен превоз; резервационни, визови, екскурзоводски и други допълнителни туристически услуги, както и застраховки, свързани с туристическото пътуване. От събраните в хода на съдебното следствие писмени и гласни доказателства се установява, че „МК Травел” е изпълнявало задълженията си като превозвач по договор с „Фотони” ООД, което е регистрирано като туроператор и изпълнител на туристическата услуга, поради което на ответника по касация не може да се вмени нарушението на чл.67, ал.1 от Закона за туризма.

Несъстоятелно е и възражението на касатора за необоснованост на съдебното решение, тъй като изводите на съда съответстват на общоприетата житейска логика, а установените факти не са компрометирани чрез тенденциозно интерпретация.

Непълнотата на доказателствата, на която се позовава административния орган в жалбата, не е сред касационните основания, разписани в чл.209 от АПК. Тежестта за установяване на фактическите твърдения в наказателното постановление се носи от издателя му и ако същият е считал, че показанията в декларацията на Д., са правно значим факт, е следвало да направи доказателствено искане за събирането им от инстанцията по същество. Първоинстанционният съд е изследвал релевантните за спора обстоятелства и изводът му, че санкцията е наложена незаконосъобразно е правилен и обоснован. С оглед на това, не са налице релевираните в жалбата основания за касация и същата следва да се остави без уважение.

 

Мотивиран от това, Бургаският административен съд, ХІІІ състав

 

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 163/10.12.2012г., постановено по НАХД № 195/2012г. по описа на Районен съд – Поморие, с което е отменено наказателно постановление № 25050/31.01.2012г., издадено от директора на Регионална Дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище в гр.Бургас към Главна Дирекция „Контрол на пазара” в Комисията за защита Комисия за защита на потребителите – Бургас и наложената на “МК Травел” ООД със седалище и адрес на управление в гр.***, представлявано от управителя М.Т.Д. имуществена санкция в размер на 10 000 лева на основание чл.67 от Закона за туризма за нарушение на чл.17, ал.1 от същия закон.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:…………………….......         

ЧЛЕНОВЕ: ……………………....

 

                                                                                                                    2……………………...