ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 15.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На петнадесети април                                          две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

 

Секретар: С.А.

Прокурор: Т.С.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Р.

Административно дело номер 275 по описа за 2009 година

 

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

Жалбоподател – „Дженекс корпорейшън – Ню Йорк” ЕООД – гр. Бургас, представлявано от Х.А. и Г.А., редовно призовани, не изпращат представител.

За ответника по оспорването – Директор на Дирекция ОУИ – гр. Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт М., редовно упълномощен.

За Бургаска окръжна прокуратура се явява прокурор Т.С.

 

ПРОКУРОР С.: Г-жо съдия, моля да бъде конституирана Окръжна прокуратура – гр. Бургас като страна в производството по настоящото дело.

 

СЪДЪТ намира искането на представителя на Окръжна прокуратура – гр. Бургас за основателно, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА Окръжна прокуратура . гр. Бургас като страна в производството по административно дело № 275/2009 година.

 

Постъпила е молба от „Дженекс корпорейшън  - Ню Йорк” ЕООД с управител Г.Д.А., с която се иска отлагане на делото за друга дата, поради заболяване и се прилага копие от болничен лист. По делото няма данни дружеството-жалбоподател да се представлява от адвокат.

СЪДЪТ намира, че наличието на обективна пречка за неявяване на жалбоподателя в днешно съдебно заседание е основание за недаване ход на делото. Наред с това, съдът констатира, че представеното към преписката удостоверение за актуално състояние на дружеството е от 14.05.2008 година, поради което жалбоподателят следва да бъде задължен да представи актуално удостоверение за актуално състояние.

По тези съображение съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА същото за 03.06.2009 година от 10.00 часа, за която дата да се призове жалбоподателя.

УКАЗВА на жалбоподателя в 7-дневен срок от получаване на съобщението да представи удостоверение за актуално състояние на дружеството.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: