ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 13.12.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На тринадесети декември                      две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 2759 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ч.Г.Г., редовно призован, се явява лично.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО К.С.М. – главен специалист в дирекция УКОРС при община Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт А., редовно упълномощен.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

СЪДЪТ констатира, че на 07.12.2017 г. по делото е постъпила искова молба, подадена от Ч.Г.Г. *** с правно основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, съдържаща искане за присъждане на обезщетение за претърпени неимуществени вреди, в размер на 1000 (хиляда) лева за периода от постановяване на принудителната административна мярка (03.04.2016 г.) до момента, в който е взел колата от наказателния паркинг на  03.04.2016 г.

Съдът намира, че разглеждането на исковата молба в настоящото производство от една страна значително ще затрудни хода на същото, а от друга страна разглеждането на исковата молба е подчинено на процесуални правила, неприложими в това производство, чийто предмет е оспорване на валидност на наложена принудителна административна мярка. Едва след приключване на настоящото производство с влязъл в сила акт, съдът ще може да прецени допустимостта на исковата претенция. Затова подадената искова молба следва да бъде отделена в друго производство, което да се докладва на Председателя на Административен съд – гр. Бургас за определяне на съдия-докладчик по него.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТДЕЛЯ искова молба, подадена от Ч.Г.Г. *** с правно основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ в отделно производство, която да се докладва на Председателя на Административен съд – гр. Бургас за определяне на съдия-докладчик.

 

Настоящото производство има за предмет проверка за валидност на принудителна административна мярка „преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач“, наложена на 03.04.2016 г. от К.С.М. – главен специалист в дирекция УКОРС при община Бургас.

Жалбоподателят Г. твърди, че административният акт е нищожен и излага съображения за това.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.: Поддържам жалбата.

Да се приемат доказателствата, представени с административната преписка, както и тези, които съм представил на 04.12.2017 г. – заверени преписи от заявление за достъп до информация от 14.12.2016 г., адресирано до Кмета на Община Бургас; писмо отговор по заявлението от 28.12.2016 г., подписано от заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ и писмо, подписано от заместник-министър на МРРБ от 21.03.2017 г., относно отправено от мен запитване до министерството, касаещо приложение на Наредба № 1 от 2001 г. за организиране движението по пътищата.

Поддържам следните мои доказателствени искания:

1. Моля да задължите ответника да представи заповед на Кмета на Община Бургас, с която е одобрен последният действащ Генерален план за организация на движението.

2. Да бъде представен заверен препис от схема за наличната пътна маркировка в к-с „Зорница” бл. 19-бл.77-бл.78, гр. Бургас, изготвена от инж. Ю. Д., дата 04.2017 г., получена с протокол по заявление с вх. №94-01-42431/14.12.2016 г. на 15.05.2017 г.

Заявявам, че оттеглям всички други мои доказателствени искания, които съм правил по делото с нарочни писмени молби.

Заявявам, че служителите, които са изпълнили принудителната мярка не са уведомили Пето Районно управление на МВР за тази мярка.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Уважаема госпожо председател, оспорвам така предявената жалба като изцяло неоснователна и недоказана.

Моля да се примат представените с административната преписка доказателства.

По повод доказателствените искания, които са направени от жалбоподателя, възразявам по повод приемането като доказателство на заявление за предоставяне на достъп до информация и писмо отговор по заявлението, тъй като считам, че това доказателство е извън предмета на спора и не допринася за неговото изяснява.

По повод  искането за представяне на заповед за одобряване на Генерален план за организация на движението също се противопоставям. На първо място на жалбоподателя му е известно, че такъв не съществува. Община Бургас не е приела такъв план и в тази връзка считам, че основанията за репатрацията в настоящия казус не налагат представянето на такъв план.

По повод искането за представяне на схемата за пътната маркировка, моля да имате предвид, че такава вече е представена, тъй като видно от  представената по делото схема в едно са обединени обозначения и на пътните знаци, и на пътната маркировка, така че това искане е напълно безпредметно.

В случай, че сметнете за относимо и допустимо по делото искането във връзка с така представената схема за организация на движението, моля да ми дадете възможност да представя доказателства за нейното съгласуване, тъй като те се разглеждат от Експертен съвет по устройство на територията с протокол-решение и в случай, че приемете, че е допустимо това искане, мога да представя доказателства.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и тези, представени от жалбоподателя, с изключение на заявлението за достъп до обществена информация, тъй като то представлява документ, иницииращ производство и не доказва факти, които са релевантни за спора.

Що се касае до формулираните от жалбоподателя доказателствени искания, първото от тях е неоснователно, тъй като по делото самият ответник признава, че общината няма приет Генерален план за организация на движението, поради което няма и как да има издаден акт на кмета, с който този план се утвърждава.

Неоснователно е и искането да бъде задължен ответникът да представи схема за наличната пътна маркировка в к-с „Зорница” бл. 19-бл.77-бл.78, гр. Бургас, изготвена от инж. Ю. Д., тъй като по делото е представена схема, която е комбинирана и носи информация, както за пътната маркировка, така и за поставените знаци в процесния район.

Съдът намира, че следва да предостави възможност на ответника да представи по делото актовете, с които е одобрена представената комбинирана схема.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и тези, представени от жалбоподателя, с изключение на заявлението за достъп до обществена информация.

ОТХВЪРЛЯ исканията на жалбоподателя да бъде задължен ответникът да представи заповед на кмета на община Бургас, с която е одобрен Генерален план за организация на движението за предходните пет години, считано от днес, и това да бъде представена схема за наличната пътна маркировка в к-с „Зорница” бл. 19-бл.77-бл.78, гр. Бургас, изготвена от инж. Ю. Д. с дата 04.2017 г.

ДАВА възможност на ответника за следващо съдебно заседание да представи актовете, с които е одобрена наличната по делото комбинирана схема за организация на движението – пътни знаци и пътна маркировка за к-с „Зорница“ в района на блок 19-бл.77-бл.78, гр. Бургас.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 14.03.2018 г. от 10:00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: