ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 06.03.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На шести март                                          две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2759 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 9:45 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Ч.Г.Г., редовно призован, се явява лично.

За ответника К.С.М. – главен специалист в дирекция „УКОРС“ при община Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт А., надлежно упълномощен, с представено пълномощно.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страната, на пълномощника на страната, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК, във вр. с чл. 144 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.: Оттеглям заявлението си за отвод на съда.

Искам да се представи административната преписка.

При освобождаването на автомобила от наказателния паркинг имам разплащателен документ и посоченият номерът на колата е съвсем друг. В наказателния паркинг ми издадоха разплащателен документ и номера на автомобила не е този, който е посочен в преписката. Според разплащателния документ автомобилът ми не е бил на наказателния паркинг, но според мен е бил, но съм заплатил за друг репатриран автомобил. Когато плащах не видях касовата бележка, едната цифра е объркана. Нека да се уточни кой е автомобилът или това е грешка на касиера. Ако уважите жалбата, искам да ми се възстанови глобата. Другото дело, делото за иска, приключи и е обжалвано пред ВАС. Става въпрос за делото, което беше отделено от настоящето.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Във връзка с предоставената ми в предходното съдебно заседание възможност да представя доказателства, ви уведомявам, че във връзка с реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа се изготвя чертеж по част „Организация на движението“, като проектната документация се съгласува със сектор „Пътна полиция“ при КАТ и се представя на заседание на ЕСУТ за одобрение.

След справка в архива на общината се установява, че в период, повече от пет години, реконструкция и рехабилитация на процесния участък не е извършвана. В предишното заседание стана ясно, че за територията на Община Бургас не съществува генерален план, въз основа на който да бъде издадена схема, а представената схема отразява фактическото положение на организацията на движение и доколкото има поставена маркировка на пътя, всички участници са длъжни да я спазват.

Не се намериха данни за одобряване на представената по делото схема.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

С оглед становището на страните и поради липса на други доказателствени искания на основание чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.: Смятам, че жалбата е основателна и моля да я уважите. Моля да се съобразите с всички становища, които съм изложил в писмен вид и се намират по делото

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Представени бяха достатъчно доказателства, относно компетентността на органа при издаване на обжалваната ПАМ, като органът не е допуснал нарушение на административно-производствените правила, което да е довело до липса на волеизявление. Считам, че всички релевирани оплаквания на жалбоподателя не обосновават наличието на нито едно правно основание, което да е с такава тежест, че да обоснове наложената ПАМ като нищожна. От представените доказателства се установява, че пътното превозно средство е паркирано на самата пешеходна пътека, което прави невъзможно преминавана на други участници в движението, а именно пешеходците. По тази причина считам, че наложената принудителна мярка е наложена правилно и законосъобразно.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на жалбоподателя в 7-дневен срок от днес да представи писмено становище.

ДАВА същата възможно и на процесуалния представител на ответника, като срокът за него 8 дни.

УКАЗВА на двете страни, че следва да представят писмените си становища с екземпляр за ответната страна.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.08 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: