ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 29.11.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и девети ноември                    две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор: Г. Д.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2758  по описа за 2017 година

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

ИЩЕЦЪТ Х.М.М.,  редовно и своевременно призован, се явява лично, доведен от органите на  съдебната охрана. Явява се процесуален представител адв.Р., надлежно упълномощена по делото, с представено пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  НАКАЗАНИЯТА“СОФИЯ редовно и своевременно призован,  не изпраща процесуален представител.

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС се явява прокурор Д.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ. Р.: Да се даде ход на делото. Във връзка с предявения иск искам да направя уточнения. Моля, исковата молба да бъде приета по чл.1,ал.1 от ЗОДОВ, а не така както е определил съда по ЗИНЗС.Уточнявам претенцията: Претендираме обезщетение в размер на 5000.00 лева, представляваща обезщетение за нанесени неимуществени вреди, неизпълнение на изискванията относно битовите и санитарните условия в Затвора.Ищецът е претърпял неимуществени вреди, здравослвни праблеми от лошата хигиена от спалните помещения, столовата, наличието на гризачи и насекоми.Поддържам искането за разпит на двама свидетели.Поддържам и искането си за представяне на справка за килията, в която е изтърпял наказанието си лишаване от свобода, но ако е описано подробно в становището  на Началника на Затвора, оттеглям искането. Моля служебно да се изиска и приложи цялото досие на Х.М. ***

ПРОКУРОР Д.: Да  се даде ход на делото.

Съдът докладва, че по делото е постъпил писмен отговор  от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ София, чрез пълномощника ю.к.Ч., към който са приложени писмени доказателства, както следва: Заверено копие  на заповед № Л-1165/20.03.2017 г. за осъществяване на процесуално представителство на ю.к.Ч. и становище от комисар Б.М.- *** на Затвора град Бургас.

Предвид обстоятелството, че не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото,

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Производството е образувано по повод искова молба от Х.М.М.  с ЕГН **********, с адрес ***, понастоящем в Затворническо общежитие от закрит тип – Дебелт и чрез адв. Р. с адрес ***, офис 1, срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София, бул. Ген. Столетов №21, за осъждане на същата на основание чл.1 ЗОДОВ, вр. чл.203 и 204 от АПК да заплати на ищеца сума в размер на 5000,00 /пет хиляди/ лева, представляващи обезщетение за причинени неимуществени вреди вследствие противоправни действия и бездействия на ответника спрямо ищеца за времето, от 17.10.2016г. до 20.09.2017г. - датата на преместването му в Затворническо общежитие Дебелт.

Съдът указва на страните следната доказателствена тежест:В тежест ищеца е да установи всяко едно от изложените в исковата молба твъредния, касаещи  нарушения на  битовите условия в Затвора, както и обстоятелството, че същите отделно или в своята съвкупност като цяло са довели до  нечовешко и унизително отношение към него по смисъла на чл.3 от ЗИНЗС, както и по смисъла на чл.3 от Конвенцията за защита правата на човека. С оглед презумцията  на чл.284 ЗИНЗС в случай, че горните обстоятелства бъдат установени и надлежно доказани, в тежест на ответния орган ще е, да обори установената  със закона презумция, че ищецът е страдал и е претърпял неимуществени вреди от доказаните лоши битови условия през процесния период.

Съдът докладва, че е представен доклад от Началника на Затвора Бургас с относимите за процесния период данни, касаещи  площта, броя  на лишените от свобода във всяко едно от обитаваните от ищеца помещения в Затвора Бургас, с уточнения и за битовите условия свъзрани с поддържане на чистотата и хигиената, достъпа да санитарни възли, включително и обстоятелства съврзани с това, работил ли е ищеца, в какъв период от време и какво работно време през процесните периоди.

Съдът констатира, че в днешното съдебно заседание не са доведени допуснатите с разпореждане по повод искавата молба двама свидетели, а относно направеното искане за представяне на пълното досие на ищеца М., съдебния състав намира за необходимо да изиска уточнение от процесуалния представител на ищеца, за това какви обстоятелства и с кои документи съдържащи се в досието на изтърпяващия наказанието лишаване  от свобода ще бъдат установявани.

АДВ.Р.: Поддържам исковата молба. Поддържам и допълнителната искова молба, както и искането за разпита на двамата свидетели. Не съм запозната с досието,  за да мога да кажа. Аз съм склонна да се откажа, ако в справката има пълни дании. Моля да се изиска здравния картон на ищеца.

ПРОКУРОРА Д.: Считам молбота за допустима. Нямам доказателствени искания. Не възразавям на искането на процесуалния представител на ищеца.

По доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените  с отговора писмени доказателства от страна на ответника.

Намира за необходимо да изиска служебно до датата на следващото съдебно заседание да бъдат представени от Началника на Затвора копие от здравния картон, както и евентуално намиращи се в досието на ищеца  други здравни документи, касаещи процесния период от 17.10.2016г. до 20.09.2017 г., поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ИЗИСКВА от НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ГРАД БУРГАС до датата на следващото съдебно заседание копие от здравния картон на ищеца Х.М.М., както и евентуално намиращи се в досието на ищеца други здравни документи, касаещи процесния период от 17.10.2016г. до 20.09.2017 г.

ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетели при условията на служебно довеждане от Затвора Бургас, съответно Затворническо общежитие от закрит тип Дебелт следните лица: Д.А.А., понастоящем в Затвора Бургас и  С.М.Х., понастоящем в ЗОЗТ Дебелт.

АДВ.Р.: Моля да позволите в следващото съдебно заседание да представя обобщен доклад на комисия, която е направила оглед  на Затвора.

Във връзка с искеното на процесуалния представител на ищеца, съдът

 

  О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на процесуалния представител на ищеца да депозира допълнителни доказателства.

Съдът като взе предвид, че делото не е пълно, всестранно и обективно изяснено от фактическа страна, намира, че не следва да приключва събирането на доказателства, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА  делото и го НАСРОЧВА за 17.01.2018 година от 13:15 часа, за която дата и  час страните да се считат за редовно уведомени, но следва да бъде уведомен Началника на Затвора Бургас, като чрез него следва да бъдат призовани и допуснатите двама свидетели.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:14 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: