ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 07.02.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На седми февруари                                          две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2758 по описа за 2017 година

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Х.  М.  М.,  редовно уведомен, не сe явява, представлява се от процесуален представител адв.Р., надлежно упълномощена по делото.

ОТВЕТНИКЪТ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  НАКАЗАНИЯТА“СОФИЯ редовно уведомена,  не изпраща процесуален представител.

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС се явява прокурор С.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ. Р.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР С.: Да  се даде ход на делото.

 

Предвид обстоятелството, че не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото,

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

                Докладва,  че по делото не е постъпила изисканата в предходно съдебно заседание  по искане на представителя на Окръжна прокуратура информация.

АДВ.Р.: Моля да се приключи събирането на докозателства. По подобни казуси съм наясно, че такива доказателства не съществуват и затова не се изпратени.

ПРОКУРОР С.: Държа на това доказателствено искане.  Доколкото по други подобни дела са представени такива доказателства.

АДВ.Р.: Възразявам срещу това искане. Дори да се представят такива доказателства  няма данни дали тези графици за почистване и др. са били спазвани.

Съдът, като взе предвид становището на страните и разпоредбата на чл.284, ал.3, изречение второ от ЗИНЗС, съобразно което,  в случай на неизпълнение на  задължението на специализирания орган по изпълнение на наказанието да представи поисканата от съда информация касаеща предмета на спора с правно основание чл.284 ЗИНЗС, вр чл. 1 от ЗОДОВ, Съдът може да приеме за доказани съответните факти, настоящият съдебен състав намира, че делото не следва да бъде отлагано, ответния орган е своевременно уведомен за поисканите доказателства. Същият не ги е представил, не е поискал отлагане на делото, не е посочил причини за това бездействие.

Предвид изложеното  и като взе предвид обстоятелството, че делото е изяснено от фактическа  страна

                                      О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

АДВ.Р.: Моля да уважите исковата претенция, както по основание така и по размер.

ПРОКУРОР С.: Считам,  че  предявения иск е неоснователен и недоказан. Налице и противоречие между свидетелските покзания и дадените справки от Затвора град Бургас. Относно броя на прозорците, относно  етажността на леглата,  хигиената, осъществявана ежедневно в килиите, в общия салон от отговорника на групи, раздаването  на почистващи препарати. Считам,  че действително  пространството,  на което пребивава един лишен от свобода е по-малко от 4 кв.мв., но за времето, за което е предявен иска такова задължение не е съществувало, по смисъла на чл.43, ал.3 от ЗИНЗС, поради наличие на отлагателно условие, вписано в параграфите на същия закон. В случай, че намерите иска за основателен моля,  да не го уважите в размера, в който е предявен, а в едни разумни граници според практиката  на Административен съд гр.Бургас, тъй като същият е изключително завишен.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът изготвен  в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:44 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: