О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

№: 2281                                   26.09.2018г.                                 гр.Бургас,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Административен съд – гр.Бургас                                                                     VІІ-ми състав

На двадесет и шести септември                                 две хиляди и осемнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

 

  Председател:Румен Йосифов

Секретар: Сийка Хардалова

като разгледа докладваното от Румен Йосифов

административно дело № 2755 по описа за 2018 година, за да се произнесе взе пред вид следното:

 

 

Производството е по реда на чл.127ж, ал.1, вр. чл.41, ал.3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

Образувано е по жалба на Анхиалофиш“ЕООД, ЕИК-204762060, гр.Поморие, ул.Княз Борис І №106А, против действията на органите по приходите по извършване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск и обезпечаване на доказателствата, обективирани в протокол за извършена проверка на стоки с висок фискален риск № 092700974074_4/24.08.2018г., потвърдени с решение № 91/31.08.2018г. на директора на ТД на НАП-Бургас.

 В жалбата се счита, че така оспорените действия са неправилни и незаконосъобразни, поради което е направено искане същите да бъдат отменени. Твърди, че превозваните стоки не попадат в списъка на стоки с висок фискален риск и за тях е неприложим специалният фискален контрол по чл.127б, ал.3 от ДОПК, като данъчните служители не са извършили физическа проверка на стоките; не са описали придружаваща стоките фактура и не е взето под внимание ЧМР за насипния товар; определеното обезпечение надвишава два пъти стойността на стоката; данъчните служители игнорират инвойс-фактурата издадена от гръцкия търговец, а приемат издадената фактура от посредника „Олфиш“ЕООД, без да се отчете, че се касае за тристранна сделка; не е налице основанието по чл.121а, ал.1, т.3 от ДОПК защото стоката е станала собственост на „Анхиалофиш“ЕООД още при натоварването в Гърция; изводът, че е налице несъответствие между ЧМР и търговския документ е направен от органите без да се разгледат всички документи в тяхната съвкупност.

Ответната страна – директор на ТД на НАП-Бургас, представя приложените към административната преписка писмени доказателства без да изразява становище по оспорването.

 

След като прецени твърденията на страните, доказателствата по делото и приложимите правни норми, Административен съд - Бургас намира за установено от фактическа страна следното:

На 23.08.2018г. при преминаване на ГКПП-Маказа на товарен автомобил марка Фиат, рег.№ А-5034-МХ, била извършена проверка на стоки включени в приложението към заповед ЗМФ-599/13.06.2014г. на министъра па финансите, за което е съставен протокол за извършена проверка на стоки с висок фискален риск № 092700974074_1/23.08.2018г. На същия ден 23.08.2018г. в присъствието на шофьора на превозното средство било установено, че същото е пристигнало на мястото на разтоварване в гр.Поморие. В хода на проверката е установено, че поставеното техническо средство за контрол на транспортното средство е с ненарушена цялост. От органите по приходите от дирекция „Фискален контрол“ е съставен протокол за отстраняване на техническо средство за контрол № 092700974074_3/23.08.2018г.

Съгласно представения по делото протокол за извършена проверка на стоки с висок фискален риск № 092700974074_4/24.08.2018г., на следващия ден инспекторите по приходите в Главна дирекция „Фискален контрол“ – Елина Енева и Яница Димова, извършили проверка на стоката в мястото за разтоварване в гр.Поморие, в присъствие на представителя на дружеството-жалбоподател – Пламен Душков Маринов. Проверката касаела съответствие между посоченото в документите и установеното при нея вид и количество на стоката. Органите записали, че при проверката не е било установено съответствие (вж. л.2, ред  5 от протокола), а съгласно следващата този извод таблица изготвена от тях, е налице пълно съответствие между данните за превозваната стока и установеното при получаването й – риби: Пресни или охладени: Атлантически сафрид – 120кг.; Миди Сен Жак (морски гребени), калугерици, други миди - Живи, пресни или охладени – 800 кг.; стока, непопадаща в списъка на стоки с висок фискален риск – 151кг. В графата установено несъответствие изрично са записани 0 кг. и за трите стоки. След това с протокола на основание чл.121а, ал.3, вр. ал.1, т.2 и 3 от ДОПК, органите предприели предварително обезпечение при финансов контрол, като определили обезпечение в размер на 5`300,16лв., при изчислена пазарна цена на стоката Миди Сен Жак (морски гребени), калугерици, други миди - Живи, пресни или охладени – 800 кг., в размер на 16`904,00лв., или по 21,13лв. за всеки килограм и 763,20лв. за килограм от стоката риби: Пресни или охладени: Атлантически сафрид – 120кг. На основание чл.40 от ДОПК предприели и действия за обезпечаване на доказателства, като иззели цялото количество стока и придружаващите стоката документи.

Като допълнителен мотив за предприетите мерки органите записали в протокола, че при влизане на товарния автомобил в страната била представена ЧМР (международна товарителница) № А-01/23.08.2018г. (л.21), в която като изпращач е вписано „Олфиш“ЕООД (свързани лица с дружеството-жалбоподател по смисъла на §1, т.3 от ДР на ДОПК, съгл. извършената от съда справка в търговския регистър), а като получател „Анхиалофиш“ЕООД, с място на разтоварване в гр.Поморие. Посочено било също, че стоките са разтоварени в Кавала на 23.08.2018г. в 10.30 часа от Анхиалофиш“ЕООД. (Такава информация, макар и погрешна, съществува в т.24 от ЧМР). Вида на превозваната стока е 43 бокса прясна риба – 1071кг. Представен е търговски документ № А01/23.08.2018г., с продавач Йоанис Карабурниотис Фиш Трейд и получател „Анхиалофиш“ЕООД, за превозвана стока 120кг. сафрид, 91кг. кефал, 60 кг. кинитос и 800кг. миди. Поради това органите са направили извод, че съществува разминаване във вида на стоката, посочен в ЧМР и съгласно търговския документ. Представена била и товарителница № 127077/22.08.2018г. с изпращач „Олфиш“ЕООД и получател „Анхиалофиш“ЕООД, с посочено място на натоварване – Рибна борса Кавала, място на разтоварване – цех за риба BG 02І3039, превозвана стока – охладена риба 43 бокса, 1071кг. Представена била фактура № 0010/23.08.2018г., издадена от „Олфиш“ЕООД за „Анхиалофиш“ЕООД, касаеща стоките: 91кг. кефал, 120кг. сафрид, 60 кг. кинитос и 800кг. миди. На мястото на получаване не е била представена фактура от гръцкото дружество към „Анхиалофиш“ЕООД, а била представена фактура от българското дружество „Олфиш“ЕООД, поради което органите по приходите направили извод, че стоката била прехвърлена след поставянето й под финансов контрол, въпреки забраната на чл.13, ал.3, т.4 от ДОПК и съответно собственик на стоката за НАП е лицето което се е разпоредило с нея и съответно следва да декларира ВОП (вътреобщностно придобиване) и в случая това е „Олфиш“ЕООД, като представител на това дружество трябва да присъства при разтоварване на стоката (всъщност такъв е присъствал, защото Пламен Душков Маринов е и негов представляващ).

С платежно нареждане от 24.08.2018г. „Анхиалофиш“ЕООД е внесло по сметка на ТД на НАП-Бургас определеното обезпечение в размер на 5300,16лв., след което с протокол № 092700974074_8/25.08.2018г. стоката е била освободена.

Недоволно от действията на приходните органи, дружеството-жалбоподател е оспорило същите пред директора на ТД на НАП-гр.Бургас в законоустановения срок по чл.41, ал.1 от ДОПК. Към жалбата са приложени други документи касаещи превозваните стоки, които не са били представени при проверката, а именно: товарителница № 127078/22.08.2018г. с изпращач „Олфиш“ЕООД и получател „Анхиалофиш“ЕООД за 800кг. миди; ЧМР № А-02/23.08.2018г. за 800кг. миди, в която в т.24 отново погрешно е записано, че стоката е получена в Кавала на 23.08.2018г. в 10:30 часа; договор за посредничество от 01.08.2018г. между „Анхиалофиш“ЕООД и „Олфиш“ЕООД, представлявани от общия им управител и инвойс-фактура № 00645/23.08.2018г., издадена от Йоанис Карабурньотис за „Олфиш“ЕООД, с превод на български език, за 70кг. плоскоглав сив барбун (кефал), 120кг. сафрид, 60кг. кинигос, 800кг. черна морска мида и 21кг. плоскоглав сив барбун (кефал)

С решение № 91/31.08.2018г., жалбата била отхвърлена като неоснователна от директора на ТД на НАП-Бургас. В решението е посочено, че с оглед установеното при прегледа на превозните документи и с огледа получената/разтоварена стока е установено несъответствие. В документите е описан един вид стока, а наличната е друг.

 

При така установената фактическа обстановка се налагат следните правни изводи:

Предвид липсата на представени от административния орган доказателства кога решение № 91/31.08.2018г. е било връчено на дружеството, съдът приема, че жалбата е подадена в срока по чл.41 ал.3 от ДОПК, пред надлежния съд, от лице с активна процесуална легитимация, в предписаната от АПК форма, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е основателна.

Предмет на оспорване в настоящото производство са предприетите действия от органите по приходите по извършване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск и за обезпечаване на доказателствата, потвърдени с решението на директора на ТД на НАП-Бургас.

По делото е спорно, че предмет на обезпечението са стоки с висок фискален риск, но съгласно описанието на същите, те попадат по определените видове стоки в позиция 50 от приложението към заповед ЗМФ-599/13.06.2014г., като освен Миди Сен Жак в тази позиция попадат и други миди - живи, пресни или охладени, каквито самият жалбоподател посочва, че са процесните. Част от стоката попада в позиция 38 от същото приложение, както и в позиция 1 от приложение 1 към заповед ЗМФ-1283/20.12.2016г. (публ. в сайта на МФ), всички касаещи видове сафрид. Не се спори, че лицата предприели оспорените действия имат качеството инспектори по приходите, оправомощени да извършват фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск.

Съгласно чл.121а от ДОПК, органът по приходите разполага с правомощие да поиска от публичния изпълнител налагане на предварителни обезпечителни мерки върху имуществото на получателя на стоката за обезпечаване на вземанията за данъци, които биха възникнали, в размер не по-малко от 30 на сто от пазарната стойност на стоката в изрично изброените в ал.1 и ал.2, хипотези. Предварителните обезпечителни мерки се допускат при наличие на законовите предпоставки, изчерпателно посочени в нормата на чл.121а, ал.1 от ДОПК: 1) при нарушаване целостта на техническите средства за контрол; 2) неспазване на забраната по чл.13, ал.3, т.4 от ДОПК; 3) несъответствие между посоченото в документите и установеното при проверката вид и/или количество на стоката; 4) неявяване на водача на транспортното средство или на получателя/купувача на стоката на мястото на получаването/разтоварването й. Според ал.2 и ал.3 на чл.121а от ДОПК, предварителните обезпечителни мерки могат да се наложат и когато органът по приходите установи, че при последващо разпореждане със стоката събирането на дължимите данъци ще бъде невъзможно или значително ще се затрудни. В тези случаи органът по приходите предприема и действия по чл.40 от ДОПК за обезпечаване на доказателства със срок на действие до 72 часа без разрешение на съда, като стоката и документите за стоката се изземват. Така забраната за разпореждане по чл.13, ал.3, т.4 от ДОПК продължава своето действие, а стоката се освобождава след представяне на обезпечение в пари или безусловна и неотменяема банкова гаранция със срок на действие, не по-малък от 6 месеца, в размер 30 на сто от пазарната стойност на стоката и след заплащане на разноските по изземването и съхранението й.

Анализът на цитираните разпоредби налага извод, че в случая не е налице нито една от предпоставките, предвидени в нормата на чл.121а, ал.1 ДОПК за налагане на предварителни обезпечителни мерки, включително и визираните от органите такива на основание чл.121а, вр. ал.1, т.2 и 3 от ДОПК. В протокола, в който са обективирани предприетите действия за обезпечаване на доказателства изрично е записано, че не е установено несъответствие между посочения в документите и установения при проверката вид на стоката, като количество съответства изцяло. Съгласно таблица изготвена от контролните органи е налице пълно съответствие между данните за превозваната стока и установеното при получаването й – риби: Пресни или охладени: Атлантически сафрид – 120кг.; Миди Сен Жак (морски гребени), калугерици, други миди - Живи, пресни или охладени – 800 кг.; стока, непопадаща в списъка на стоки с висок фискален риск – 151кг. В графата установено несъответствие изрично са записани 0 кг. и за трите стоки. Вярно е, че в представените придружаващи стоката документи са налице известни неточности, като описването й в ЧМР и товарителницата е само като общо количество със същото тегло – 1071кг., което е равно на 120кг. плюс 800 кг. плюс 151кг., както и грешката при попълване в т.24 на мястото и датата на получаване, но тези неточности неправилно са били счетени от органите като несъответствия по чл.121а, вр. ал.1, т.3 от ДОПК, защото видът на превозваните стоки и мястото на разтоварване лесно могат да се установят от другите съпровождащи стоката документи – търговския документ и температурния дневник. Същите са били и установени от контролните органи, които са описали точно стоките и са довършили проверката на мястото на разтоварване именно в гр.Поморие. Не са налице и основанията по чл.121а, вр. ал.1, т.2 от ДОПК, свързани с неспазване на забраната по чл.13, ал.3, т.4 от ДОПК, тъй като съгласно представените документи краен получател на стоката е дружеството-жалбоподател „Анхиалофиш“ЕООД, което  не се разпореждало със стоката нито до разтоварването, нито след това. Изводите за обратното на органите по приходите са необосновани.

Предвид изложеното съдът приема, че не са налице законоустановените предпоставки по чл.121а, ал.3 от ДОПК за предприемане на мерки по отношение на стоки с висок фискален риск. Този извод обосновава и незаконосъобразност на извършените действия за обезпечаване на доказателства, предприети на основание чл.121а, ал.3 от ДОПК, във връзка с действията по чл.121а, ал.1 от ДОПК.

По изложените мотиви оспорените действия на приходните органи по извършване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск и по обезпечаване на доказателствата следва да бъдат отменени като незаконосъобразни.

При този изход на делото на жалбоподателя следва да бъдат присъдени сторените по делото разноски за внесена държавна такса 50 лв., като адвокатско възнаграждение не следва да бъде присъждано, тъй като жалбата е подадена лично от управителя на дружеството и липсва представено пълномощно.

Мотивиран от горното и на основание чл.41, ал.3 от ДОПК, Административен съд - Бургас, VІІ-ми състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ извършените по отношение на „Анхиалофиш“ЕООД, ЕИК-204762060, гр.Поморие, ул.Княз Борис І №106А, действия на органите по приходите по извършване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск и обезпечаване на доказателствата, обективирани в протокол за извършена проверка на стоки с висок фискален риск № 092700974074_4/24.08.2018г., потвърдени с решение № 91/31.08.2018г. на директора на ТД на НАП-Бургас.

ОСЪЖДА Териториална дирекция на НАП - Бургас, да заплати на „Анхиалофиш“ЕООД, ЕИК-204762060, гр.Поморие, ул.Княз Борис І №106А, разноски по делото в размер на 50(петдесет) лева.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                                                   СЪДИЯ: