ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 15.01.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На петнадесети януари                               две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 2750 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13.05 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.С.Ж., редовно призована, се явява лично и с адв.С., представя днес пълномощно.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Кмет на ОБЩИНА БУРГАС, редовно призован, се представлява от юрисконсулт М. с представено пълномощно, находящо се на лист 372 от делото.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.С.: Поддържам жалбата. Моля да отмените атакуваното решение на кмета на Община Бургас.

Моля да се приеме постъпилата административна преписка.

Моля да задължите Община Бургас да представи схема на контейнерите за битови отпадъци за Южна промишлена зона -  Бургас за периода 2012г.-2016г., т.е. процесният период, тъй като твърдим, че там не се извършва реално услугата по сметосъбиране и сметоизвозване.

Други доказателства няма да соча. Нямам допълнителни доказателствени искания.

 

         СЪДЪТ към адв.С.: Да уточним предмета на оспорването – дали се оспорва задължението за земята или само за сградата.

Адв.С.: Оспорването е само за задълженията за сградата. Наясно сме, че за земята дължим, тъй като сме я придобили през 2007г. и попада в ревизирания период и по отношение на начислените за нея задължения за данък недвижими имоти не оспорваме по отношение на терена. Във връзка с направеното днес доказателствено искане, оспорвам обаче размера на начислените ТБО по отношение на земята. По отношение на сградата, обжалваме и данъка и таксата.

 

         Юрисконсулт М.: Оспорвам жалбата. Не се противопоставям на направените доказателствени искания. Моля да ни предоставите срок, в който ще представим нужните книжа, от които ще се установи и докаже, че услугите, определящи установената ТБО, са предоставени в района на имота или по-конкретно в Южна промишлена зона.

 

СЪДЪТ към юрисконсулт М.: Бихте ли посочили за имота какъв е размерът на задълженията и какъв е размерът на задълженията за сградата, да разграничите двете задължения като размери, както и в частта относно ТБО да я раздробите по нейните компоненти.

 

Юрисконсулт М.: Конкретно са описани всички стойности много подробно в ревизионния доклад, започват от стр.25 по наша номерация. Имотът е в т.19. Сега виждам цифрите в ревизионния доклад, но до следващото съдебно заседание ще представя подробна справка.

 

Адв.С.: Мисля, че сумата е определена общо, дори и данъкът е определен общо.

Не оспорвам ноторния факт, че дружеството „Титан“ извършва дейността по сметосъбиране и сметоизвозване, по-скоро е необходимо да се представи схема на разположение на контейнерите в района.

 

 

Съдът намира за необходимо на административния орган да бъде УКАЗАНО да представи по делото подробна справка, от която да е виден механизмът, по който са определени публичните задължения към общината, като в т.ч. за всяка една от ревизираните години в периода 2012-2016г. органът да представи в табличен вид направените от него изчисления за данък недвижими имоти за поземления имот и за сградата по отделно, както и определените задължения за ТБО отново да се разграничат както за поземления имот, така и за сградата предмет на облагане, така и да се представят начисленията за отделните компоненти включени в ТБО.

 

Счете за основателно доказателственото искане на жалбоподателката, поддържано в днешно съдебно заседание от нейния пълномощник относно ангажиране на допълнителни доказателства свързани с реалното предоставяне на услугата по сметосъбиране и сметоизвозване в района на местонахождението на процесния имот, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА административният орган в 7-дневен срок считано от днес да представи по делото писмени доказателства, удостоверяващи фактическото изпълнение на услугата по сметосъбиране и сметоизвозване в процесния участък, в т.ч. схема на разположението на контейнерите за отпадъци в процесния участък,  и в същия срок да представи подробна справка, от която да е виден механизмът, по който са определени публичните задължения към общината, като в т.ч. за всяка една от ревизираните години в периода 2012-2016г. органът да представи в табличен вид направените от него изчисления за данък недвижими имоти за поземления имот и за сградата по отделно, както и определените задължения за ТБО отново да се разграничат както за поземления имот, така и за сградата предмет на облагане, така и да се представят начисленията за отделните компоненти включени в ТБО.

 

         ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото  представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 16.04.2018г. от 13.00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: