Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

       1164                              14.06.2018 година                                     гр.Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Бургаският административен съд, седемнадесети състав, на шестнадесети май две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                              Председател: Атанаска Атанасова

 

при секретаря М.В., като разгледа докладваното от съдията Атанасова административно дело № 274 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

   

Производството е по реда на чл. 112, ал.1, т.4 от Закона за здравето (ЗЗ), вр. чл.145 и сл. от АПК и е образувано по повод жалбата на М.Х.Р. с ЕГН **********, с постоянен адрес: ***, представлявана от пълномощника адв. П.И.В.- П. ***, против Експертно решение на НЕЛК № 1065 от зас. № 178/24.11.2017 г., издадено от Специализиран състав по хирургични болести, с което е отменено ЕР № 396 от 17.02.2017 г. на ТЕЛК по срока на определения процент и е определен 2-годишен срок- до 01.02.2019 г., потвърдено е същото ЕР по останалите поводи, и е определена оценка на работоспособността 48% степен на увреждане.

В жалбата са развити доводи за незаконосъобразност на обжалваното експертно решение, поради съществени нарушения на административнопроизводствени правила, противоречие с материалноправни разпоредби и несъответствие с целта на закона. В нея е изложено, че с ЕР № 1225 от зас. № 095/19.05.2011 г. на ТЕЛК е била определена на жалбоподателката Р. трайно намалена работоспособност 50% с водеща диагноза болест на очната ябълка, като за намалена острота на зрението на двете очи с корекция до 0.4 са били определени 36%. Преди изтичане на определения с експертното решение 3-годишен срок, на 01.05.2014 г. Р. депозирала заявление за преосвидетелстване, но се явила пред ТЕЛК едва на 24.04.2015 г., поради натовареност на комисията. Междувременно същата развила и друго инвалидизиращо заболяване- медианна дискова херния, за което комисията определила 30% трайно намалена работоспособност с постановеното ЕР № 1055. Като водещо заболяване било определено „Варикозни вени на долните крайници“ и била дадена обща оценка 48% трайно намалена работоспособност. Със същото експертно решение комисията намалила процента на трайно намалена работоспособност за намалена острота на зрението на двете очи от 36% на 20%, макар да било невъзможно подобрение на показателите, поради невъзможността за хирургическа намеса, обусловена от спецификата на роговиците на очите- тънки и неподходящи за операция с лазер. С експертно решение № 0721/23.10.2015 г. НЕЛК отменила решението на ТЕЛК и върнала преписката за ново освидетелстване на жалбоподателката с указания за участие на очен лекар в комисията. На 24.02.2016 г. жалбоподателката отново се явила за освидетелстване пред ТЕЛК и било издадено от комисията ново ЕР № 0465, с което били определени 46% трайно намалена работоспособност, като не бил отчетен процент за смутена адаптация, определен на 20% от същия очен лекар, участвал при изготвяне на предходното експертно решение. С ЕР 0634/19.09.2016 г. НЕЛК отменила и това решение и върнала преписката на ТЕЛК, поради което жалбоподателката отново се явила за освидетелстване и на 17.02.2017 г. било издадено ЕР № 0396 на ТЕЛК, с което била определена оценка на работоспособността 48%. При последното освидетелстване преглед не бил извършен, не били съобразени и данните за зрителната острота, съдържащи се в представения от жалбоподателката амбулаторен лист, и в крайна сметка не бил определен процент за това увреждане. Това решение било потвърдено от НЕЛК с обжалваното ЕР № 1065/24.11.2017 г., като в част „очни болести“ били отбелязани стойности 1.0/0.8 стд, несъответстващи на приложените медицински документи.

В жалбата е отбелязано още, че в мотивите на обжалваното решение НЕЛК се позовава на НМЕ/2010 г.- отм. ДВ бр. 51 от 27.06.2017 г. Наред с това се сочи, че в противоречие с нормата на чл. 45, ал.2 от ПУОРОМЕРКМЕ с обжалваното решение не е върната на ТЕЛК преписката за ново разглеждане, предвид установените заболявания, за които няма произнасяне от тази комисия. Твърди се също, че жалбоподателката е придобила право на пенсия за осигурителен стаж и възраст и е пенсионер, което е основание за прилагане нормата на чл. 69, ал.7 от НМЕ и определяне пожизнен срок на инвалидността. По същество се иска отмяна на решението и определяне процент на инвалидност с пожизнен срок.

Ответникът представя административната преписка, като със съпроводителното писмо заявява становище за неоснователност на жалбата. Счита, че процентът на трайно намалена работоспособност е определен прецизно от специализирания състав на НЕЛК. Твърди, че експертното решение на НЕЛК е постановено след личен медицински преглед на М.Х.Р., в съответствие с чл. 50, ал.2 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи (ПУОРОМЕРКМЕ), като е налице снета анамнеза и надлежно описан функционален дефицит на освидетелстваното лице по общоприетите правила и методики. Наред с това сочи, че в мотивите на ЕР на HEЛK № 1065/24.11.2017 г. подробно и ясно е описана анамнезата на очното заболяване на жалбоподателката Р.. Във връзка с доводите на последната за незаконосъобразност на обжалваното решение, поради прилагане на отменена норма, се сочи в становището, че решението на HEЛK е постановено във връзка с решение на TEJIK № 0396/17.02.2017 г., а то е постановено при действието на НМЕ/2010 г. По възражението на жалбоподателката относно срока на инвалидност е отбелязано, че този срок е определен от НЕЛК въз основа на установените факти към момента на постановяване решението на ТЕЛК, а към този момент не е имало доказателства в МЕД на лицето, че същото отговаря на изискванията на чл. 69, ал. 9 от НМЕ, нито такива са били представени впоследствие. По същество се иска отхвърляне на жалбата и присъждане на разноски- възнаграждение за юрисконсулт, а при осъществено процесуално представителство на жалбоподателката или на друга заинтересована страна в процеса, да не се присъждат съдебни разноски в прекомерен размер.

В съдебното заседание жалбоподателката се явява лично и с упълномощени представители, които поддържат жалбата. Ангажират доказателства. Молят за отмяна на обжалваното решение, като подробни съображения излагат в писмени бележки. Претендират разноски.

За ответната страна не се явява представител, редовно уведомена. Не се сочат нови доказателства.

За заинтересованите страни- Втори състав на ТЕЛК към МБАЛ- Бургас, Агенция за хора с увреждания, ТП на НОИ- Бургас и Регионална дирекция за социално подпомагане- Бургас не се явяват представители, редовно уведомени.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима. При разглеждането и́ по същество, съдът намира за установено следното:

Жалбоподателката М.Х.Р. е освидетелствана с експертно решение № 1225 от зас. № 095/19.05.2011 г. на ТЕЛК за общи заболявания, втори състав при МБАЛ- Бургас, с водеща диагноза „Болести на очната ябълка“. С експертното решение е определена на същата 50% трайно намалена работоспособност (ТНР) за срок от три години, обусловена от следните заболявания: болест на очната ябълка, миопия екц.декенератива окули утриускве; разширени вени на долните крайници. Видно от мотивите на решението, за намалена острота на двете очи с корекция до 0.4 са определени 36% по част пета, раздел І; за предотвратяване риска от допълнителна увреда на централното и периферното зрение- 30% по част пета, раздел VІІІ, т.7; за смутена адаптация- 20% по част пета, раздел 53а; за разширени вени на долни крайници с оток в дисталната трета на лява подбедрица- 20% по част осма, раздел ІІІ, т.1.2. Съдържащите се в решението констатации относно очните заболявания на жалбоподателката са основани на Експертно решение № 0893 от зас. 053/05.04.2011 г. на ТЕЛК за очни заболявания- Варна.

С експертно решение № 1055 от зас. № 078/24.04.15 г. на ТЕЛК за общи заболявания, втори състав при МБАЛ- Бургас, жалбоподателката е преосвидетелствана, поради изтичане на определения с предходното експертно решение 3-годишен срок, като е определена на същата ТНР 48% с водеща диагноза „Варикозни вени на долните крайници“. При определяне на оценката са взети предвид от ТЕЛК следните заболявания: за състояние след медианна дискова херния- 30%; за миопия ексцесива дегенератива ок.утр. с намалена зрителна острота на ДО 0.4 с корекция и ЛО до 0.7 с корекция- 20%, за риск от допълнително увреждане на централното и периферното зрение- 30%, за смутена адаптация- 20%, като процентът ТНР за очното заболяване е определен въз основа на консултативно становище от специалист офталмолог д-р Б.Х., без участие на същата в заседанието на комисията; за разширени вени на долните крайници- 20%. По жалба на М.Х.Р. това решение е отменено от НЕЛК с ЕР № 721 от зас. № 147/23.10.2015 г. и преписката е върната за ново освидетелстване. В мотивите на експертното решение е посочено, че за заболяването „Варикозни вени на левия долен крайник“ следва оценка по т. 1.3, раздел ІІІ, част осма на НМЕ от 2010 г.- 30% ТНР; за дискова болест (дискова протрузия и дисков пролапс)- 30% ТНР по част седма, т.15. По отношение на очните болести е отбелязано в решението на НЕЛК, че при определяне (от 2009 г. до 2010 г.) зрителната острота на двете очи е установена почти нормална на ляво око и леко намалена на дясно око, което се различава от констатациите на ТЕЛК. Отбелязано е също, че оценката за риск от допълнително увреждане на централното и периферното зрение не е съобразена с чл. 63, ал.1 от НМЕ/2010 г.

На 24.02.2016 г. е издадено ново експертно решение № 465 на ТЕЛК, Втори състав към МБАЛ- Бургас (на л. 82), с което са определени на жалбоподателката 46% ТНР за следните заболявания: състояние след стрипинг на вена сафена магна синистра- 30% по част осма, раздел 3, т. 1.3 от НМЕ; дискова протрузия и дисков пролапс- 30% по част седма, т.15; за намалена зрителна острота на дясно око до 0.4 с корекция ляво око до 0.7 с корекция поради високостепенна миопия- 20% по част пета, раздел І; за риск от допълнително увреждане на централното и периферно зрение- 30% по част пета, раздел VІІІ, т.7. Това решение също е отменено от НЕЛК с решение № 0634 от зас. № 136/19.09.16 г. и преписката е върната за ново произнасяне, по съображения, че към датата на освидетелстване в ТЕЛК са съществували заболявания, които не са коментирани в издаденото решение- левостранна ингвинална херния и спондилоза на гръбначния стълб. Относно очните болести е отбелязано, че в МЕД няма данни от обективни изследвания и не е приложена медицинска документация от офталмолог с отразени степен, стадий, наблюдение и лечение на очно заболяване. С решението са определени 15% ТНР за смутена адаптация и 15% ТНР за риск от допълнително изследване на централното и периферно зрение. Отбелязано е, че е неправилна и завишена оценката по част пета, раздел VІІІ, точка 7, като е констатирано, че същата забележка се съдържа и в предходното експертно решение № 721/23.10.2015 г. на НЕЛК очен състав.

След връщане на преписката е издадено експертно решение № 396 от 17.02.2017 г. на Втори състав на ТЕЛК към МБАЛ- Бургас, с което е определена на жалбоподателката Р. 48 % ТНР, с водеща диагноза „Варикозни вени на долните крайници“. В мотивите на решението се сочи, че оценката на работоспособността е определена въз основа на данните за следните заболявания:

1) състояние след стрипинг на вена сафена магна синистра-30% по част осма, раздел ІІІ, т.1.3 от НМЕ;

2) малка слабинна херния в ляво-10% по част осма, раздел VІІІ, т.1;

3) спондилоза- 10% по част първа, раздел ІV, т.4.1;

4) халукс валгус синистра-10% по част първа, раздел ІХ, .т. 43.1;

5) дискова херния СЛСР в ляво- 30% по част седма, т.15;

6) смутена адаптация- 15% по част пета, раздел V;

7) риск от допълнително увреждане на централно и периферно зрение- 15% по част пета, раздел ІІІ, т.7. По тази отправна точка се сочи в експертното решение, че е проведен консултативен преглед от очния лекар д-р Х. с амб.лист №1690/ 16.02.2017 г., а в заседанието на комисията същата не е участвала.

При издаване на това експертно решение съдържащите се в медицинските документи данни за намалена зрителна острота не са възприети от ТЕЛК като обуславящи функционален дефицит и не са взети предвид при определяне процента на трайно намалената работоспособност.

В мотивите ЕР № 396 от 17.02.2017 г. на ТЕЛК е отбелязано, че освидетелстваното лице е „пенсионер ОСВ“. Определен е срок на инвалидност една година, по съображения, че в предходните две години лицето е работило като учител. Констатирано е, че до експертизата същото е с определена трайно намалена работоспособност (ТНР) 50%.

Решението на ТЕЛК е оспорено от Р. пред НЕЛК с доводи за допуснати от комисията нарушения при определяне на процента за обусловената от заболяването на очите ТНР. С жалбата същата е заявила, че не е извършен преглед от офталмолога д-р Б.Х. и при определяне на оценката не са взети предвид данните от предходни изследвания от 2015 г. и 2016 г., извършени от същия лекар, нито са съобразени данните от представен амбулаторен лист. По тази жалба НЕЛК се е произнесла с обжалваното експертно решение № 1065 от зас. № 178/24.11.2017 г., като е отменила ЕР № 396 от 17.02.2017 г. на ТЕЛК по срока на ТНР и е определила 2-годишен срок- до 01.02.2019 г., и е потвърдила ЕР в останалата част, като е определила оценка 48% степен на увреждане, с водеща диагноза:Варикозни вени без язва или възпаление“. В решението на НЕЛК се съдържат следните констатации:

1) по отправна точка хирургични болести- Варикозни вени на левия долен крайник, състояние след варицектомии и стрипинг на в. сафена магна син., рецидивна варикоза с траен оток и пигментация, без рани, хронична венозна болест IV клас по СЕАР- определена оценка по т. 1.3, раздел ІІІ, част осма на НМЕ/2010 г. Определена е 30 % степен на увреждане, като е отбелязано, че трофичните изменения са в начален стадий, с ограничена локализация. За установената левостранна ингвинална херния е определена оценка по т. 1, pаздел ІV, част 8 на НМЕ/2010 г.- 10 % степен на увреждане, като е отбелязано, че не е определен по-висок % по отправната точка, поради малкия размер на хернията (д- 4.0 см.);

2) по отправна точка сърдечно-съдови болести е установено при извършения преглед, че сърдечната дейност е ритмична, нормофреквентна, сърдечни тонове чисти, без клик, РР 135/80мм. Без данни за периферен застой. Ехок: ЛК със запазени размери и обеми, запазена кинетика и помпени показатели- ФИ 61%. Митрална клапа с миксоматозен вид, дискретен пролапс на ПМП с регургитация I степен. Два малки джета. Трикуспидална клапа с миксоматозен вид, трикуспидална регургитация I ст. Горногранични десни кухини. Д:/ Дискретен пролапс на ПМП с регургитация I ст. Трикуспидална регургитация I ст. СН-0. Прието е, че не са налице основания за определяне % на ТНР за тези заболявания, съгласно т. 1, pаздел I, част IV на НМЕ/2010г., предвид липсата на хемодинамична значимост, без медикация, стабилна хемодинамика;

3) по отправна точка ортопедични болести са направени от комисията следните констатации: „Гръбначен стълб: Шиен отдел: без ортопедичен (функционален дефицит, обуславящ 0% СУ по част първа, раздел ІV от НМЕ/2010г.). Тораколумбален отдел: От- 30-33см.; Шобер- 10-14см.; Пръсти- под - 12см.; Ф-20-0-20; Дг/ Тораколумбална спондилоартроза, за която са определени 10% степен на увреждане по част първа, раздел ІV, т. 4.1 от НМЕ/2010 г. За левостранно плоскостъпие с Халукс валгус също са определени 10% степен на увреждане по част първа, раздел ІХ, т. 39 от НМЕ/2010 г.;

4) по отправна точка нервни болести- установена е дискова болест/MPT данни за дискова протрузия Л1-Л2, дисков пролапс ЛЗ-Л4 с хронично персистираща радикулопатия по Л5, Ес1 в ляво, за които е определена е 30% степен на увреждане по част седма, т. 15 от НМЕ/2010 г.

5) по отправна точка очни болести в мотивите на решението се съдържат следните констатации: „Късогледа и носи корекционни очила и контактни лещи. Правила е преглед за лазерна корекция на късогледството, но била с тънки роговици и е казано, че е неподходяща за такава. Провеждани изследвания в клиника „Ден“, които представя при прегледа в НЕЛК- №2842 от 21.11.2017 г. Диагностицирана периферна дегенерация на ретината, но до този момент не е провеждано лазерно лечение. Изследване за: Зрение на двете очи = 1.0/0.8 стд и -10 дсф; Консултация от клиника „Ден“, OCT, пахиметрия - приложени. Функцията е вписана с пълната /съответна/ корекция, с която се постига най-добро зрение. Обективен очен статус: ПОС- б.о, ЗОС- миопично очно дъно, макула на ляво око- хомогенизирана. Диагноза: Високостепенно дегенеративно късогледство на двете очи; дегенерация на макулата на ляво око; Заключение: За смутената адаптация по част пета, раздел V и предвид член 63/1 от НМЕ 2010 г.- 15% ВСУ; за риск от допълнително увреждане на централното и периферно зрение и предвид член 63/1 от НМЕ 2010 год.- 15% ВСУ.

В преписката е приложен посоченият в решението амбулаторен лист № 2842 от 21.11.2017 г. от посещение на М.Х.Р. за консултация в Очна клиника „Ден“, гр. София. В него е отбелязано, че са извършени следните изследвания: Авторефрактометрия ОСТ- макула на двете очи, Тонометрия, Биомикроскопия, Офталмоскопия. Направени са констатации относно обективното състояние, както следва: ВОД= с - 8.75 дсф= 0.5; ВОС= с -8.0 = -1.5/90гр.= 0.5; ТОД= 13 пневм. ТОС= 14 пневм.; роговици- умерено намалена прозрачност- зърнистост по десцеметовата мембрана; ПК- средно дълбока; лещи- нуклеокортикално помътняване; заден сегм.-ло-дегенерация на макулата с оформящ се форамен. В амбулаторния лист са посочени придружаващите заболявания- Н35.3 дегенерация на макулата и задния полюс Н25.0, начална старческа катаракта. Приложени са резултатите от изследването.

В приложения амбулаторен лист № 92 от 10.02.2016 г. (на л.92) за извършен от д-р М.Г. първичен преглед на жалбоподателката са отразени следните констатации: ВОД= 0.03 с -8.5 дсф= 0.5; ВОС= с -9.00 дсф = 0.4-0.5.

В съдебното производство е изслушана съдебно-медицинска експертиза, извършена от д-р Р. М., началник на очното отделение в МБАЛ- Бургас. Според заключението на експертизата, жалбоподателката Р. страда от следните очни заболявания: ексцесивна миопия на двете очи; начални старчески катаракти, по-напреднала в дясно око; миопични конуси; дегенеративни промени в стъкловидното тяло и периферията на ретините. Стойностите на зрителната острота са посочени в заключението, както следва: ОД (дясно око) = 0.4 и ОС (ляво око)= 0.5, като този резултат е получен след прилагане на съответната корекция. В съдебното заседание вещото лице разяснява, че зрителната острота е способността на окото да различи определен предмет на определено разстояние. Заявява, че в конкретния случай не е възможно подобрение на зрителната острота, тъй като жалбоподателката Р. развива катаракти, вследствие на които зрението намалява, и не са възможни интервали на подобрение, а тенденцията в конкретния случай е към влошаване. Вещото лице заявява също, че при стойности на зрителната острота 0.4 - 0.5 на дясното око преди 7 години не е възможно към днешна дата зрението да е по-добро. Разяснява също така, че жалбоподателката страда от късогледство с висока степен, а вследствие на високостепенните късогледства окото изтънява с течение на годините, появяват се промени в ретините и очните дъна на двете очи, които се определят с миопични конуси, фундус миопикус (късогледо дъно), като описаните в заключението дегенеративни промени в стъкловидното тяло са вследствие на високостепенното късогледство. Тези промени се отразяват неблагоприятно на основните функции на зрението, тъй като с носене на очила от по-висок диоптър, се стеснява периферното зрение. Наред с изложеното вещото лице сочи, че дегенеративните промени в очните дъна променят контраста на зрение, променят адаптацията и като цяло влошават качеството на зрението, а развиващите се при жалбоподателката катаракти допълнително намаляват зрението, по принцип са прогресиращи и променят периферното и централното зрение, както и зрителната острота. Във връзка с констатираната ексцесивна миопия на двете очи вещото лице сочи, че при пациенти с такова заболяване има риск от внезапно ослепяване, има опасност от отлепване на ретината.

В преписката е приложено разпореждане № ********** за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, считано от 27.12.2015 г. пожизнено.

При тези фактически данни съдът намира от правна страна следното:

Оспореното експертно решение на НЕЛК е издадено в предвидената от закона форма, от материално компетентен орган, в кръга на неговите правомощия по чл. 112, ал.1, т.3 от ЗЗ, но при допуснати съществени нарушения на административнопроизводствени правила и в противоречие с приложимите материалноправни разпоредби.

Според нормата на чл. 62 от Наредбата за медицинската експертиза (НМЕ- отм., бр. 51 от 27.06.2017 г., действаща към датата на освидетелстване с ЕР № 396 от 17.02.2017 г. на Втори състав на ТЕЛК към МБАЛ- Бургас и приложима съгласно чл. 45, ал.1 от ПУОРОМЕРКМЕ) видът и степента на увреждането/степента на трайно намалената работоспособност се определя въз основа на подробна клинико-експертна анамнеза, задълбочен клиничен преглед, насочени лабораторни и функционални изследвания и данните от наличната медицинска документация, даващи представа за функционалното състояние на заболелия орган и организма като цяло. Съгласно чл. 63, ал. 1 от НМЕ установеното увреждане, стадият на неговото развитие и обусловеният функционален дефицит се съобразяват със съответната отправна точка съгласно приложение № 1, а според ал.3 при наличие на множествени увреждания, посочени като отправни точки в приложение № 1, крайният процент на трайно намалената работоспособност (вида и степента на увреждане) се определя по Методиката за прилагане на отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност (вида и степента на увреждане) в проценти съгласно приложение № 2. Увреждания, които не са посочени като отправни точки и не обуславят функционален дефицит или дефицитът е незначителен, не се вземат предвид при определяне процента на трайно намалената работоспособност (ал. 4).

На основание чл. 61, ал. 2, т. 3 от НМЕ експертизата на вида и степента на увреждане включва определянето на срока на инвалидността и датата, на която изтича определеният срок на инвалидност, а съгласно чл. 69, ал. 7 от НМЕ при лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 КСО, се определя пожизнен срок на инвалидността, като преосвидетелстване на тези лица може да се извърши по тяхно искане или по искане на контролните органи на медицинската експертиза.

От данните по делото е видно, че жалбоподателката Р. е освидетелствана през 2011 г. от две експертни лекарски комисии (ТЕЛК). С Експертно решение № 0893 от зас. 053/05.04.2011 г. на ТЕЛК за очни заболявания- Варна е определена на същата ТНР 46% с водеща диагноза „Болести на очната ябълка“, миопия екц.дегенератива огули утр. и решението е изпратено на обща ТЕЛК- Бургас за окончателно експертно решение. В мотивите на решението се съдържат констатации за намалена зрителна острота на двете очи с корекция до 0.4 ОБ- 36% по част пета, раздел І. Определени са също проценти ТНР за предотвратяване риска от допълнително увреждане на централното и периферното зрение- 30% по част пета, раздел VІІІ, т.7 и за смутена адаптация- 20% по част пета, раздел V. С експертно решение № 1225 на ТЕЛК за общи заболявания, втори състав при МБАЛ- Бургас, жалбоподателката е освидетелствана с 50% ТНР, с водеща диагноза „Болести на очната ябълка“. С решението е определена на същата ТНР 36% по част пета „Очни заболявания“, раздел І „Зрителна острота“, за намалена острота на двете очи с корекция до 0.4; ТНР 30% по част пета, раздел VІІІ, т.7- за предотвратяване риска от допълнителна увреда на централното и периферното зрение; ТНР 20% по част пета, раздел 53а- за смутена адаптация; и ТНР 20% по част осма, раздел ІІІ, т.1.2- за разширени вени на долни крайници с оток в дисталната трета на лява подбедрица.

След изтичане на срока, определен с експертното решение, Р. е преосвидетелствана с обжалваното пред НЕЛК решение № 396 от 17.02.2017 г. на Втори състав на ТЕЛК към МБАЛ- Бургас (след двукратно връщане на преписката за ново произнасяне), като наред със заболяванията на очите са констатирани при извършените прегледи нови заболявания, обуславящи функционален дефицит: състояние след стрипинг на вена сафена магна синистра; малка слабинна херния в ляво; спондилоза; халукс валгус синистра; дискова херния СЛСР в ляво. Относно наличието на тези заболявания и определения за тях процент ТНР страните не спорят. Спорът се свежда единствено до вида и степента на увреждането, настъпило в резултат на очните заболявания на жалбоподателката и обусловения от тези заболявания функционален дефицит.

В преписката са приложени консултативни становища на д-р Б.Х. Х. (на л. 115, л. 87, л. 69), въз основа на които са формирани изводите на ТЕЛК в експертните решения с №1055 от 24.04.15 г.; № 465 от 24.02.2016 г. и № 396 от 17.02.2017 г. относно очните болести на Р.. В първото от тях се съдържа констатация за намалена зрителна острота на ДО 0.4 с корекция и ЛО до 0.7 с корекция; във второто- за намалена зрителната острота на дясното око до 0.4 с корекция и ляво око до 0.7 с корекция поради високостепенна миопия; а в третото липсва констатация за намалена зрителна острота. Приложен е също амбулаторен лист № 823 от 21.04.2015 г. (на л.108) от първичен преглед, проведен от д-р Б.М.. В него са отразени следните резултати: ВОД=0.02-8.5 дсф=0.4; ВОС= 0.06-8.0 дсф= 0.8. При извършен на 05.06.2014 г. преглед от д-р М. са направени следните констатации: ВОД=0.02-8.0 дсф=0.9; ВОС= 0.06-8.0 дсф= 0.8. Сходни са и резултатите от извършен на 10.06.2013 г. преглед от д-р Сергей Кузнецов, видно от приложения амбулаторен лист № 373 от същата дата (на л. 111).

В обжалваното решение е посочено, че изводите на комисията са формирани въз основа на данните от приложения амбулаторен лист № 2842 от 21.11.2017 г. от Очна клиника „Ден“, гр. София. В амбулаторния лист са отразени следните резултати от изследването: ВОД= с - 8.75 дсф= 0.5; ВОС= с -8.0 = -1.5/90гр.= 0.5; ТОД= 13 пневм. ТОС= 14 пневм.; роговици- умерено намалена прозрачност- зърнистост по десцеметовата мембрана; ПК- средно дълбока; лещи- нуклеокортикално помътняване; заден сегм.-ло-дегенерация на макулата с оформящ се форамен. Посочени са и придружаващите заболявания- Н35.3 дегенерация на макулата и задния полюс Н25.0, начална старческа катаракта. Такива са резултатите и от проведения първичен преглед на жалбоподателката, извършен от д-р М.Г., видно от приложения амбулаторен лист № 92 от 10.02.2016 г. (на л.92)- ВОД= 0.03 с -8.5 дсф= 0.5; ВОС= с -9.00 дсф = 0.4-0.5. Констатации за намалена зрителна острота се съдържат и в заключението на извършената по делото съдебно-медицинска експертиза, с което са определени стойности за дясно око- 0.4 и за ляво око- 0.5, като според разясненията на вещото лице в с.з. на 16.05.2018 г., това състояние е трайно и с тенденция към усложнения. Вещото лице заявява, че не е възможно подобрение на зрителната острота, в сравнение с установените през 2011 г. стойности, тъй като жалбоподателката Р. развива катаракти, вследствие на които зрението намалява, не са възможни интервали на подобрение, а тенденцията в конкретния случай е към влошаване.

Тези данни несъмнено сочат функционален дефицит, обусловен намаление на зрителната острота на двете очи на жалбоподателката, но са игнорирани от НЕЛК при постановяване на обжалваното решение, а от съдържащите се в преписката документи не става ясно как са формирани изводите на комисията за „почти нормална“ зрителна острота на ляво око и „леко намалена“ на дясно око. Няма данни за извършен задълбочен клиничен преглед на жалбоподателката, съобразно изискванията на чл. 62 от НМЕ (отм.), не са съобразени и данните от приложените медицински документи, в т.ч. цитирания в самото решение амбулаторен лист на очна клиника „Ден“, в който са посочени стойности на зрителната острота: ВОД= 0.5 и ВОС= 0.5. Не е отчетена тежестта на заболяването и неговото развитие през периода след освидетелстване, не е отчетена и невъзможността за оперативно лечение, с оглед установеното изтъняване на роговиците на очите на жалбоподателката. Ето защо съдът приема, че експертното решение в частта „Очни болести“, досежно констатациите и изводите относно зрителната острота, е порочно, поради нарушение на установените с чл. 62 от НМЕ (отм.) производствени правила, предписващи то да бъде издадено след задълбочен преглед на лицето към момента на експертизирането и формиране на обосновани изводи относно увреждането, стадият на неговото развитие и обусловеният функционален дефицит. Допуснатото нарушение е съществено, тъй като, при изпълнение на посочените изисквания издателят на решението би стигнал до други фактически и правни изводи.

Констатациите в експертното решение се опровергават и от заключението на изслушаната по делото съдебно-медицинска експертиза, досежно установените увреждания на очите, тяхното развитие и обусловения функционален дефицит по отправната точка от приложение № 1 към НМЕ (отм.)- част пета, раздел І. Предвид данните за намалена зрителна острота съдът счита, че следва да се определи процент на трайно намалена работоспособност по част пета, раздел І от НМЕ (отм.), доколкото се касае за увреждане, обуславящо значителен дефицит. Дадената с процесното ЕР на НЕЛК оценка на работоспособността не съответства на здравословното състояние на освидетелстваното лице, поради което обжалваното решение се явява и материално незаконосъобразно и следва да се отмени в частта „Очни болести“, досежно отказа на НЕЛК да определи процент ТНР за намалена зрителна острота, както и в частта, с която е определена обща оценка 48% трайно намалена работоспособност на жалбоподателката, доколкото при формиране на тази оценка не е отчетено посоченото увреждане, в нарушение на изискването, предвидено в т. IIІ от Приложение № 2 към чл. 63, ал. 3 от НМЕ- Методика за прилагане на отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност в проценти. На основание чл. 173, ал. 2 от АПК преписката следва да се върне на органа за ново произнасяне, след обективно и пълно изследване на относимите обстоятелства.

Обжалваното експертно решение следва да се отмени и в частта, с която е определен срокът на инвалидността, като издадено в противоречие с материалния закон. На основание чл. 69, ал.7 от НМЕ/2010 г. при лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 КСО, се определя пожизнен срок на инвалидността. Тези предпоставки несъмнено са налице в конкретния случай. В преписката е приложено разпореждане № ********** за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст на жалбоподателката, считано от 27.12.2015 г. пожизнено. Такива констатации се съдържат и в решенията на ТЕЛК и на НЕЛК, но не са взети предвид при произнасяне по заявлението за преосвидетелстване.

С оглед формирания извод за основателност на жалбата и своевременно направеното искане, на основание чл. 143, ал.1 от АПК следва да бъдат присъдени на жалбоподателката направените разноски по делото в общ размер 670 лева, от които 10 лева- заплатена държавна такса за производството, 160 лева- възнаграждение за вещо лице и 500- заплатено адвокатско възнаграждение.

Мотивиран от горното, съдът

 

РЕШИ:

         

ОТМЕНЯ Експертно решение на НЕЛК № 1065 от зас. № 178/24.11.2017 г., издадено от Специализиран състав по хирургични болести, в частта, с която е определена обща оценка 48% трайно намалена работоспособност на М.Х.Р. с ЕГН **********, в частта „Очни болести“, досежно отказа на НЕЛК да определи процент ТНР за намалена зрителна острота, както и в частта, с която е определен срок на инвалидността до 01.02.2019 г.

ИЗПРАЩА преписката на Национална експертна лекарска комисия за произнасяне по същество, съобразно мотивите на настоящото съдебно решение.

ОСЪЖДА Национална експертна лекарска комисия да заплати на М.Х.Р. с ЕГН ********** сумата от 670.00 (шестстотин и седемдесет) лева, представляваща разноски по делото.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението.

 

СЪДИЯ: